SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA VRBNIK

25.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/1/, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 6. sjednici održanoj 8. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/09, 35/17 i 02/18-pročišćeni tekst, 7/19 i 11/19-pročišćeni tekst), u nastavku teksta: Plan.

(2) Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, te rokovi za izradu i izvori financiranja Plana.

(3) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

(4) Stručni izrađivač Plana će biti pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 136/15 i 110/19), u nastavku: stručni izrađivač.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

(1) Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugih zakona i propisa koji uređuju problematiku prostornog uređenja.

(2) Temeljem pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ('Narodne novine', broj 3/17) u tijeku izrade Plana će se po potrebi provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

RAZLOG DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuju se u svrhu ostvarivanja preduvjeta za realizaciju pojedinih stambenih, gospodarskih i infrastrukturnih razvojnih projekata Općine Vrbnik, te usklađenja sa u međuvremenu donesenim zakonima i propisima te dokumentima prostornog uređenja šireg područja.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

(1) III. izmjene i dopune UPU 1 Vrbnik - NA 1 odnose se na izmjene i dopune tekstualnog i grafičkog dijela Plana koje naročito uključuju:

- u odredbama za provedbu Plana posebno će se propisati uvjeti gradnje za obiteljske kuće i manje višestambene građevine na izrazito kosim terenima (nagib veći od 20%), s obzirom da tereni takvog nagiba prevladavaju u strukturi građevinskog područja, a što podrazumijeva korekciju: najveće površine građevinske čestice, koeficijenta iskorištenosti, koeficijenta izgrađenosti, površine najveće tlocrtne projekcije i sl.);

- preispitati će se odredbe koje se odnose na oblikovanje građevina izvan zaštićenih povijesnih cjelina (tip, oblik i nagib krovišta, vrsta pokrova, oblikovanje pročelja i otvora, primjena materijala i slično);

- planom će se utvrditi nove lokacije pročistača i ispusta kao i trasa odvodnje, a prema aktualnim projektima odvodnje koji su u izradi;

- izmjene i dopune u skladu sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama odnosno propisanim dokumentima koje dostave nadležna javnopravna tijela;

- izmjene i dopune u skladu sa prihvaćenim primjedbama pravnih i fizičkih osoba tijekom javne rasprave.

(2) Izmjene iz prethodnog stavka biti će ugrađene u Plan samo ako su u skladu s važećim zakonskim propisima i odredbama prostornih planova više razine te ako pojedinačno ili kumulativno nemaju moguć značajan utjecaj na okoliš i ekološku mrežu.

(3) Po donošenju Plana objavit će se pročišćeni tekst Odredbi za provedbu u koji će biti ugrađene sve dosadašnje izmjene i dopune Odluke o donošenju UPU 1 Vrbnik - NA 1 i koji će biti objavljen u 'Službenim novinama' Primorsko-goranske županije.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

(1) Temeljni dokument prostornog uređenja koji se mijenja je Urbanistički plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/09, 35/17 i 02/18-pročišćeni tekst, 7/19 i 11/19-pročišćeni tekst), koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Vrbnik.

(2) Planom će se također ostvariti i preduvjeti za realizaciju pojedinih stambenih, gospodarskih i infrastrukturnih razvojnih projekata Općine Vrbnik, te omogućiti razmatranje i ugrađivanje u Plan pojedinačnih inicijativa javnopravnih tijela, te pravnih i fizičkih osoba.

CILJEVI IZRADE I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

(1) Cilj izrade izmjena Plana je omogućavanje zadovoljenja stambenih potreba stanovnika Općine Vrbnik i korekcija planiranog sustava javne odvodnje prema u međuvremenu izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

(2) S obzirom da su dijelovi građevinskih područja manjih nagiba uglavnom izgrađeni, pojavila se potreba da se posebno propišu uvjeti izgradnje na terenima velikog nagiba.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

(1) Za izradu Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

(2) Kartografski prikazi Plana izrađivat će se na postojećoj digitalnoj katastarsko-topografskoj podlozi u mj. 1:2000.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Stručno rješenje Plana izradit će ovlašteni stručni izrađivač iz članka 1. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA I DRUGIH SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

(1) Zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumenti) iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će Nositelj izrade zatražiti od nadležnih javnopravnih tijela:

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

- Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka;

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka-Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 1, 51500 Krk;

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka-Ispostava Šilo, Nova cesta bb, 51515 Šilo;

- Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka;

- Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo civilne zaštite Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba za prevenciju i pripravnost, Riva 10, 51000 Rijeka

- Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk;

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka;

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk;

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka;

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka;

- HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;

HRVATSKI TELEKOM d.d., HT.polozaj.EKI@t.ht.hr ivo.milat@t.ht.hr

OT-OPTIMA TELEKOM d.d., https://eki-izjave.optinet.hr

TELE2 d.o.o., marijana.grubesic@tele2.com

VIPnet d.o.o., infrastruktura@vipnet.hr d.dijanic@vipnet.hr

- Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

- HEP-ODS d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 5, 51000 Rijeka;

- Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk.

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke.

(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu Plana u roku iz stavka 2. ovog članka smatra se da zahtjeva nema.

(4) Ako se u tijeku izrade Plana za to ukaže potreba u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od nadležnih javnopravnih tijela - 30 dana;

- izrada Prijedloga Plana - 90 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- javni uvid o Prijedlogu Plana - u trajanju od 15 dana;

- izrada Izvješća o javnoj raspravi Prijedloga Plana - 8 dana od isteka roka za davanje primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - 8 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - 8 dana po donošenju Zaključka o utvrđivanju;

- pribavljanje suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u pogledu usklađenosti sa Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju toga Zakona;

- usvajanje Plana - na prvoj narednoj sjednici po zaprimanju suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja;

- dostava završnog elaborata - u roku od 15 dana od donošenja Plana na Općinskom vijeću Općine Vrbnik;

- objava pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Plana - 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna UPU 1 Vrbnik – NA 1.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 11.

Sredstava za izradu Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Vrbnik i drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Do donošenja Plana prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru primjenjivat će se odredbe važećeg Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1.

Članak 13.

(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva za izradu Plana.

(2) Općina Vrbnik će po objavi ove Odluke u 'Službenim novinama' Primorsko-goranske županije, obavijestiti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Općine Vrbnik i kroz informacijski sustav prostornog uređenja na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«:

- - Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-02/22-01/1

URBROJ: 2142-07-03-22-1

Vrbnik, 8. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51516&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr