SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

20.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) članaka 13 i 33. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 5. sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o nagrađivanju i stipendiranju sportaša
s područja općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način, visina te postupak dodjele novčane nagrade za sportska ostvarenja sportašima s područja općine Omišalj za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim državnim, europskim i svjetskim natjecanjima te se uređuju uvjeti, kriteriji, visina i postupak dodjele sportskih stipendija.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

U smislu ove Odluke:

1. Olimpijskim sportovima i disciplinama smatraju se sportovi i discipline ljetnih i zimskih olimpijskih igara, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni olimpijski odbor za svaki četverogodišnji olimpijski ciklus.

2. Paraolimpijskim sportovima i disciplinama smatraju se sportovi i discipline ljetnih i zimskih paraolimpijskih igara, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni paraolimpijski odbor za svaki četverogodišnji paraolimpijski ciklus.

3. Olimpijskim sportovima i disciplinama gluhih sportaša smatraju se sportovi i discipline ljetnih i zimskih igara gluhih, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni odbor za sport gluhih sportaša za svaki četverogodišnji olimpijski ciklus.

4. Svjetskim i europskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama smatraju se prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja za pojedini sport, kojih su nacionalni sportski savezi članovi te koja udruženja priznaje Međunarodni olimpijski odbor.

5. Svjetskim i europskim prvenstvima u paraolimpijskim sportovima i disciplinama smatraju se prvenstva koja organizira, odnosno koja su u nadležnosti Međunarodnog paraolimpijskog odbora.

6. Svjetskim i europskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe sportaše smatraju se prvenstva koja organizira, odnosno koja su u nadležnosti Međunarodnog odbora za sport gluhih sportaša.

7. Svjetskim i europskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima smatraju se prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja za pojedini sport, kojih su nacionalni sportski savezi članovi.

8. Svjetskim i europskim prvenstvima u neparaolimpijskim sportovima smatraju se prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja, kojih su Hrvatski paraolimpijski odbor, odnosno nacionalni sportski savezi osoba s invaliditetom članovi.

9. Svjetskim i europskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima gluhih smatraju se prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja, kojih je Hrvatski sportski savez gluhih član.

10. Nacionalnim sportskim savezima, odnosno nacionalnim sportskim savezima osoba s invaliditetom iz točaka 8. i 9. ovoga članka, smatraju se savezi koji su članovi Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

11. Svjetskim prvenstvima smatraju se Davis Cup u muškoj, Fed Cup u ženskoj konkurenciji u tenisu i Invacare World Team Cup u tenisu u invalidskim kolicima.

12. U slučaju postojanja više razina (rangova, divizija i sl.) svjetskih i europskih prvenstava pojedinog sporta nagrade sportašima dodjeljuju se samo za svjetska i europska prvenstva najviše razine.

13. Uvažavajući specifičnosti sustava natjecanja svakog sporta sukladno sportskim pravilima pripadajućih međunarodnih sportskih federacija, ukoliko se u određenom sportu prvenstva na svjetskoj i/ili europskoj razini ne održavaju pod imenom svjetskog ili europskog prvenstva, već pod drugim nazivom koji upućuje na tu razinu natjecanja, ista se prihvaćaju pod uvjetom da predlagatelj dostavi popis takvih natjecanja po sportovima, sportskim granama i sportskim disciplinama.

14. Na razini europskog i svjetskog prvenstva za svaku sportsku disciplinu, sportsku granu i sport može postojati samo jedno službeno natjecanje koje se smatra europskim ili svjetskim prvenstvom u toj sportskoj disciplini, sportskoj grani ili sportu.

15. Ekipnim postignućem u pojedinačnim sportovima smatra se postignuće u kojem sudjeluje više od jednog sportaša.

II. UVJETI I NAČIN DODJELE NAGRADA

Članak 3.

Nagrada za sportska ostvarenja dodjeljuje se sportašima s područja općine Omišalj za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima.

Nagrada za sportska ostvarenja se dodjeljuje za:

1. osvojenu zlatnu, srebrnu i brončanu medalju, odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto, na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih.

2. sudjelovanje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih.

3. osvojenu zlatnu, srebrnu i brončanu medalju, odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskim i europskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe.

4. osvojenu zlatnu, srebrnu i brončanu medalju, odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe.

Nagrada za sportska ostvarenja može se dodijeliti sportašima u sljedećim dobnim kategorijama: pioniri, kadeti, juniori, seniori, u skladu s pravilima pripadajućeg sporta.

Nagrada za sportska ostvarenja može se dodijeliti i za druga službena natjecanja na nacionalnoj razini, koja su u sustavu sportskih natjecanja nacionalnih sportskih saveza.

Članak 4.

Pravo na dodjelu nagrada iz članka 3. ove Odluke imaju sportaši s prebivalištem na području općine Omišalj najmanje 2 godine.

III. VISINA NOVČANE NAGRADE

Članak 5.

Visina novčane nagrade ovisi o postignutom rezultatu za pojedinačni, odnosno ekipni plasman:

1. Olimpijske igre:

- za osvojeno 1. mjesto 9.000,00 kuna

- za osvojeno 2. mjesto 8.000,00 kuna

- za osvojeno 3. mjesto 7.000,00 kuna

- za sudjelovanje 1.000,00 kuna

2. Svjetska i europska prvenstva:

- za osvojeno 1. mjesto 6.000,00 kuna

- za osvojeno 2. mjesto 5.000,00 kuna

- za osvojeno 3. mjesto 4.000,00 kuna

3. Državno prvenstvo:

- za osvojeno 1. mjesto 3.000,00 kuna

- za osvojeno 2. mjesto 2.000,00 kuna

- za osvojeno 3. mjesto 1.000,00 kuna.

Članak 6.

Nagrade za sportska ostvarenja se dodjeljuju jednom godišnje i to u prosincu tekuće godine za postignute rezultate u toj godini temeljem odluke Općinske načelnice.

Ukoliko sportaš u tekućoj kalendarskoj godini ostvari rezultat u natjecanju različitog ranga, dodjeljuje mu se samo jednu nagradu koja mu pripada prema ovoj Odluci.

IV. POSTUPAK DODJELE NAGRADE

Članak 7.

Postupak za ostvarivanje prava iz članka 3. ove Odluke pokreće se na zahtjev sportskog kluba kojeg je sportaš član.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu Općine Omišalj na za to utvrđenom obrascu najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Uz obrazac potrebno je priložiti:

- presliku osobne iskaznice sportaša;

- uvjerenje o prebivalištu sportaša ne starije od 6 mjeseci;

- presliku kartice s vidljivim brojem žiro računa sportaša;

- presliku potvrde o postignutim rezultatima.

U postupku utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava iz ove Odluke, Upravni odjel Općine Omišalj može zahtijevati i druge dokaze.

V. UVJETI I KRITERIJI DODJELE TE VISINA STIPENDIJA

Članak 8.

Općina Omišalj dodijelit će stipendije sportašima s područja općine Omišalj koji imaju rješenje o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) u svim sportovima čiji su nacionalni sportski savezi udruženi u HOO kao punopravni ili pridruženi članovi.

Na temelju razvrstavanja sportaša u određenu kategoriju, Općina Omišalj će dodijeliti stipendije sportašima, i to:

- I., II. i III. kategorije - Vrhunski sportaš Hrvatske u ukupnom iznosu od 10.800,00 kuna;

- IV. kategorije - Vrsni sportaš Hrvatske u ukupnom iznosu od 8.400,00 kuna;

- V. i VI. kategorije - Daroviti sportaš Hrvatske u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna.

Članak 9.

Pravo na stipendiju imaju sportaši koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske;

- da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine;

- da imaju važeće Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o razvrstavanju sportaša u određenu kategoriju;

- da su između 15 i 25 godina starosti.

U postupku utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava iz ove Odluke, Upravni odjel Općine Omišalj može zahtijevati i druge dokaze.

Članak 10.

Pravo na stipendiju nemaju sportaši koji ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju Općine Omišalj ili druge institucije bez obzira po kojoj osnovi.

VI. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 11.

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Upravnom odjelu Općine Omišalj na temelju javnog natječaja objavljenog najkasnije do kraja listopada tekuće godine na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Omišalj.

Članak 12.

Tekst natječaja sadrži kriterije i uvjete za dodjelu stipendija, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtjev i rok za podnošenje zahtjeva.

Članak 13.

Upravni odjel na temelju podnijetih zahtjeva sastavlja listu kandidata za dodjelu stipendija i dostavlja je Općinskoj načelnici u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Članak 14.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinska načelnica u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 12 mjeseci.

Stipendije se isplaćuju do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Međusobna prava i obveze svakog pojedinog sportaša-stipendiste i Općine Omišalj utvrdit će se ugovorom o stipendiranju.

Članak 15.

Sportaš gubi pravo na stipendiju ukoliko:

- tijekom godine za koju se dodjeljuje stipendija promijeni prebivalište, danom promjene prebivališta,

- u vrijeme dobivanja stipendije bude pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora, danom pravomoćnosti presude,

- u vrijeme dobivanja stipendije više ne bude član niti jedne sportske udruge na osnovi koje može ostvariti pravo na sportsku stipendiju, danom prestanka članstva,

- najkasnije u roku od 30 dana od nastalih promjena ne dostavi Općini dokumentaciju o promjeni statusa sportaša,

- ako se utvrdi da je u vrijeme dobivanja stipendije uzimao ili uzima nedozvoljena stimulativna sredstva, danom utvrđivanja,

- ako u vrijeme dobivanja stipendije bez opravdanih razloga odbije nastupiti za nacionalnu selekciju ili odbije na bilo koji način zastupati interese Općine Omišalj, danom odbijanja.

Ako se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka, Općinska načelnica će donijeti odluku o raskidu ugovora te o obvezi povrata cjelokupnog iznosa sportske stipendije.

Članak 16.

Sredstva za dodjelu nagrada i stipendija iz članka 3. i 8. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/25

URBROJ: 2170-30-22-01-12

Omišalj, 13. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51513&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr