SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

17.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 - Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 7/21) i članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16), Općinsko Vijeće Općine Malinska – Dubašnica na sjednici održanoj 24. ožujka 2022. donosi

ODLUKU

raspisivanju natječaja za zamjenu k.č. 8499
k.o. Malinska – Dubašnica

1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za zamjenu cijele k.č. 8499 k.o. Malinska - Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1404 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 114 m2, a u svrhu formiranja građevinske parcele te formiranja prometnice oznake OU 6, sve u skladu s UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012).

2. Utvrđuje se početna cijena zemljišta iz točke 1. ove Odluke, prema Elaboratu procjene vrijednosti br. 019A/2021 DOPUNA od 06. studenog 2021. godine, izrađenom od dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, Japlenički put 37, u visini od ukupno 174.000,00 kn (slovima: stosedamdesetčetiritisućekuna).

3. Rok za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

4. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi nekretnina koja predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja ulice planske oznake OU 6, sukladno UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati građevinsku parcelu.

5. Sukladno članku 5. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) nadležno tijelo ima pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

6. Sukladno članku 7. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica za provedbu natječaja.

7. Ostali uvjeti zamjene definirati će se Natječajem zamjeni nekretnina sukladno Odluci o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16)

8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 944-01/21-03/2

URBROJ: 2170-26-01-22-19

Malinska, 24. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr