SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
OPĆINA MATULJI

15.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29.3.2022.godine donijelo je

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja 8

Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi

(NA 6-3)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3) (u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.

Odlukom o izradi Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Prostorni plan uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17-usklađenje sa Zakonom, 3/19 i 6/21)

Plan se izrađuju sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/ 98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04 i 9/11) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Članak 4.

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 5.

Razlozi za izradu Plana su:

  • usklađenje sa Prostornim planom uređenja Općine Matulji kojim je utvrđena obveza izrade Plana,
  • detaljno planiranje prostora i utvrđivanje uvjeta smještaja građevina stambene i ugostiteljsko-turističke namjene,
  • utvrđivanje osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture

OBUHVAT PLANA

Članak 6.

Obuhvat Plana određen je u Prostornom planu uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst i 31/17-usklađenje sa Zakonom, 3/19 i 6/21) u površini od cca. 1,4 ha.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA PLANA

Članak 7.

Prostornim planom uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17-usklađenje sa Zakonom, 03/19 i 6/21) propisana je obvezna izrada Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3).

Područje za koje se izrađuje Plan je unutar građevinskog područja naselja Kućeli (NA 6) te obuhvaća naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3). Obuhvaća neizgrađeni dio građevinskog područja, a uz rub obuhvata Plana prolazi nerazvrstana cesta. Područje obuhvata u potpunosti je neizgrađeno i komunalno neopremljeno. Nalazi se na konfiguracijski razvedenom terenu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 8.

Ciljevi izrade i programska polazišta Plana su:

- određivanje uvjeta gradnje i smještaja stambenih i ugostiteljsko-turističkih građevina u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Matulji,

- sukladno planiranim sadržajima određivanje odgovarajućih kapaciteta i sadržaja objekata ugostiteljsko-turističke namjene,

- prilagodba oblikovnih rješenja i odabira tipologije gradnje izgrađenim dijelovima naselja koji graniče s obuhvatom Plana,

- omogućavanje komunalnog standarda primjerenog namjeni objekata planiranjem potrebne prometne i komunalne infrastrukture,

- očuvanje i valorizacija postojećeg zelenila i krajobraznih vrijednosti te njihova integracija u nova planska rješenja.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana, nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija Općine Matulji.

Ukoliko se tijekom izrade Plana ukaže potreba za drugim potrebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 10.

Stručna rješenja za izradu Plana izradit će stručni izrađivač Plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u suradnji s nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja djelokruga za potrebe izrade Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana i to od:

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Fiorella La Guardie 13, 51000 Rijeka,

2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

3. HEP - ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

4. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, Marinčićeva 3, 51211 Matulji,

5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

6. KOMUNALAC d.o.o. Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

7. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

8. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

9. ENERGO d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,

10. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

11. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 4, 51410 Opatija.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrati će se da zahtjeva nema.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

- utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu: 10 dana od dovršetka Nacrta prijedloga Plana,

- javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog Plana: 30 dana,

- izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi: 15 dana od okončanja javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 20 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi,

- izrada Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od izrade Nacrta konačnog prijedloga Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Troškovi izrade Plana financirat će se sukladno odredbama čl. 63., 167. i 168. Zakona o prostornom uređenju iz drugih izvora. Izrada Plana financirat će se sredstvima vlasnika zemljišta uključenog u obuhvat Plana

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA: 350-02/22-01/0006

URBROJ: 2170-27-03-01/1-22-0002

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr