SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

4.

Na temelju odredbe članka 3. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/19 i 16/20) i 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

PLAN

lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata

I.

Utvrđuju se lokacije za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta, na području Općine Malinska–Dubašnica, kako slijedi:

Na lokacijama 1.1, 2.3, 2.4, 3.3, 4.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 9.1, 9.2, 9.4, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 14.1, 15.3, 15.4, 15.5, 17.3, 17.4, 21.3, 24.5, 24.6, nije osiguran priključak na elektroenergetsku mrežu, stoga se zakupnik sam mora pobrinuti za električnu energiju, uz uvjet da se za proizvodnju električne energije ne mogu koristiti motorni agregati i ostali uređaji koji stvaraju buku ili štetne plinove na lokaciji 2.3, 2.4, 3.3, 4.1, 5.2, 5.3, 5.4, 9.1, 9.2, 9.4, 10.2, 10.3, 14.1, 15.3, 15.4, 15.5, 17.3, 17.4, 21.3, 23.9, 23.10, 24.5, 24.6, Na lokacijama na kojima postoji mogućnost priključenja na elektroenergetsku mrežu zakupac je dužan financirati izvođenje priključka, a koji priključak nakon završetka zakupa ostaje u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica pri čemu zakupac nema pravo povrata uloženih sredstava u izvođenje priključka.

Zakupci lokacija pod brojem 3.1, 5.1, 6.1, 8.2, 9.3, 10.1, 13.1, 14.2, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 21.1, 21.2, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 i 25.1, kao i svi zakupci koji su se naknadno priključili na električnu mrežu putem priključka u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, dužni su plaćati potrošenu el. energiju koja će se očitati na kontrolnom brojilu svakog prvog u mjesecu.

Na svim lokacijama na kojima se koristi voda zakupnici su dužni plaćati potrošenu vodu koja će se očitati na kontrolnom brojilu svakog prvog u mjesecu.

Ako se navedena brojila nalaze na objektu zakupnika, zakupnik je dužan omogućiti uredno očitanje brojila predstavniku Općine Malinska-Dubašnica, u protivnom će se zabraniti daljnje korištenje javne površine.

Na lokacijama 6.1, 9.3, 13.3, 14.2, 15.1, 16.1, 17.1,17.2, 18.1, 18.2, 18.3, 25.1 osiguran je priključak tekuće vode. Na ostalim lokacijama u slučaju potrebe zakupnik mora sam o svom trošku osigurati priključak ili na drugi način osigurati opskrbu vodom. Na lokacijama na kojima postoji mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu zakupac je dužan financirati izvođenje priključka, a koji priključak nakon završetka zakupa ostaje u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica pri čemu zakupac nema pravo povrata uloženih sredstava u izvođenje priključka.

Na lokacijama 9.3, 10.1, 11.4, 14.2, 15,4 i 17.1 (ugostiteljska djelatnost) u cijenu je uračunato korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljske terase uz ugostiteljski objekt ukupne površine 20 m2. Zakupnik navedene lokacije može, nakon potpisa ugovora zatražiti i veću površinu za postavljanje ugostiteljske terase koja se u slučaju odobrenja dodatno naplaćuje u skladu s važećom Odlukom o porezu na korištenje javnih površina Općine Malinska-Dubašnica.

Na lokacijama 3.2, 3.4 i 3.5 dozvoljeno je postavljanje isključivo štandova od punog drveta, sa zatvorenim donjim dijelom ili kompletno zatvoreni u trenutku kada se ne obavlja djelatnost, najvećih dozvoljenih dimenzija: 100 cm širine, 250 cm dužine, sa dvostrešnim pokrovom od punog drva ili tendom jednolične tamno crvene boje ili boje šampanjca. štandovi na navedenim lokacijama moraju biti jednolično obojani svijetlim blagim bojama. Općinski načelnik će Odlukom odrediti detaljne tehničko-estetske karakteristike štandova za navedene lokacije.

Prethodna provjera mogućnosti Ishođenja i ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta za pojedine djelatnosti obveza je svakog pojedinog zakupnika na svakoj pojedinoj lokaciji, te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za slučaj nemogućnosti ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta iz bilo kojeg razloga.

II.

Lokacije koje su nakon postupka javnog natječaja ostale upražnjene dodjeljuju se izravnom pogodbom uz zakupninu u visini početne cijene iz natječaja.

III.

Detaljnu dispoziciju i uvjete uređenja pojedinog prodajnog mjesta utvrđuje Općinski načelnik za svaku pojedinu lokaciju zasebno u koju svrhu se može odabrati tipske privremene objekte, naprave i elemente za formiranje prodajnog mjesta.

IV.

Stupanjem na snagu ovog Plan lokacija za postavu privremenih objekata stavlja se van snage Plan lokacija za postavu privremenih objekata („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 33/21).

Važeći ugovori o zakupu zaključeni prema dosadašnjem Plan lokacija za postavu privremenih objekata ostaju na snazi do isteka zakupa.

V.

Ovaj Plan lokacija za postavu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-01/21-01/33

URBROJ: 2170-26-01-22-8

Malinska, 31. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr