SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

59.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za potpisivanje Izjave i
Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Aglomeracija Rab, Supetarska Draga i Lopar“

I.

Daje se suglasnost općinskom načelniku Općine Lopar za potpisivanje Izjave i Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Aglomeracija Rab, Supetarska Draga i Lopar“.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:011-03/21-01/05

URBROJ:2169/02-01-21-25

Lopar, 22. prosinca 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51281&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr