SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

92.

Na temelju odredbi članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19 i 98/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska–Dubašnica na sjednici 17. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Malinska – Dubašnica za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Malinska–Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2022. godinu koja su osigurana u Proračunu Općine Malinska–Dubašnica za 2022. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Malinska–Dubašnica za 2022. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 26.800,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava, tako da svakoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću, prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

Ukoliko je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka izabran član koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 2.200,00 kuna.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska–Dubašnica za 2022. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u iznosima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje nadležni odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenim novinama Primorsko–goranske županije“.

KLASA: 402-01/21-01/2

URBROJ: 2142/05-01-21-17

Malinska, 17.12.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr