SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

77.

Temeljem članaka 10. 11. i 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ('Narodne novine', broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ('Narodne novine', broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) (u daljnjem tekstu: Uredba) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica ('Službene novine', broj 7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, dana 29. studenog 2021. godine, donosi

PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu određuje se:

  • Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom
  • Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom
  • Popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru i mikrolokacije

II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica upravlja pomorskim dobrom u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), Uredbom i ovim Planom na način da:

  • zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i stepenica za ulaz u more i sl.), uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl. Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.
  • dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Malinska-Dubašnica.
  • u slučaju potrebe određivanja drugačijih uvjeta korištenja pomorskog dobra za održavanje manifestacija izuzetno se pomorsko dobro može dati na posebnu upotrebu organizatoru manifestacije kojim bi se djelomično ili potpuno isključilo od opće uporabe za druge osobe.

Članak 3.

Komunalni redari Općine Malinska-Dubašnica dužni su vršiti nadzor nad korištenjem pomorskog dobra. Ukoliko utvrde da se korištenje pomorskog odbra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem izdanim od Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Malinska-Dubašnica, komunalni redari dužni su o tome izvijestiti Lučku kapetaniju Malinska, druga nadležna tijela te Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Općine Malinska-Dubašnica.

III. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

Članak 4.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovoga Plana i sredstva iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka namijenjena za obavljanje radova na održavanju pomorskog dobra, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

IV. POPIS DJELATNOSTI

Članak 5.

Na pomorskom dobru na području Općine Malinska-Dubašnica mogu se obavljati sve djelatnosti propisane Uredbom koje su navedene u tablicama 2. (prilog 1B) Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru.

Članak 6.

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Općine Malinska-Dubašnica, na temelju provedenog postupka daje Odobrenje u proceduri utvrđenoj Uredbom.

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz članak 5. ovog Plana navedene su u priloženoj tabeli (prilog 1.) koja čini sastavni dio ovog Plana.

Točan raspored smještaja pojedine naprave na lokaciji određen je grafičkim prikazom koji je sastavni dio izdanog koncesijskog odobrenja.

Radi reguliranja međusobnih prava i obveza u pogledu korištenja lokacije, održavanja, priključenja na komunalnu infrastrukturu i sl., nositelj koncesijskog odobrenja sklopit će ugovor s nadležnim odjelom Općine Malinska-Dubašnica. U slučaju priključenja sredstva na komunalnu infrastrukturu (struja, voda i dr.) u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica, troškove snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

Članak 7.

Grafički prikaz predmetnih mikrolokacija danih na upravljanje je sastavni dio ovog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu.

Članak 8.

Ovaj Plan dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica te u „Službenim novinama' Primorsko-goranske županije.

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama' Primorsko-goranske županije.

KLASA: 342-01/21-01/4

URBROJ: 2142/05-03/1-21-4

Malinska, 29. studenog 2021.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2200&mjesto=51511&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr