SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
OPĆINA MATULJI

55.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) ) te članka 41. stavak 2. i članka 42. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 21.rujna 2021.godine

ODLUKU

o osnivanju i načinu rada radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

Ovom odukom određuju se stalna radna tijela Općinskog vijeća, te se uređuje njihov sastav, broj članova, djelokrug i način rada.

Radna tijela

Članak 2.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

(1) Mandatno povjerenstvo,

(2) Odbor za izbor i imenovanje,

(3) Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

(4) Odbor za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja,

(5) Odbor za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata,

(6) Odbor za proračun i financije,

(7) Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i ruralni razvoj

(8) Odbor za društvene djelatnosti,

(9) Odbor za prostorno uređenje i strateški razvoj,

(10) Odbor za komunalno gospodarstvo, zaštitu i spašavanje te zaštitu okoliša

Djelokrug rada radnih tijela

Članak 3.

Mandatno povjerenstvo:

- izvještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika,

- obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika, odnosno početak mirovanja mandata.

- obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za prestanak mandata vijećnika, odnosno prestanka mirovanja mandata.

Članak 4.

1) Odbor za izbor i imenovanje:

- predlaže izbor dužnosnika koje bira odnosno imenuje Vijeće,

- priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i članova radnih tijela,

- predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv predstavnika Općinskog vijeća u određenim tijelima, pravnim osobama i udrugama,

- predlaže izbor i imenovanja sudaca porotnika

- raspisuje javni poziv, prikuplja prijedloge i predlaže dodjelu priznanja propisana zasebnom odlukom Općinskog vijeće kojom su propisana priznanja Općine Matulji i način njihove dodjele.

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća

2) U vezi s prijedlozima za imenovanje, Odbor može od predloženih kandidata tražiti potrebne podatke o njihovu radu i drugu dokumentaciju, te po potrebi obaviti razgovor s istima.

Članak 5.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

- daje mišljenje o prijedlogu Statuta Općine i Poslovnika Općinskog vijeća

- predlaže pokretanje postupaka za izmjenu Statuta Općine, odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Općine Matulji te u pogledu nomotehničke ispravnosti

- daje mišljenje glede primjene odredbi Statuta Općine Matulji i Poslovnika,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove Statuta, poslovnika te drugih odluka i akata Općinskog vijeća

- razmatra predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Matulji upućene Općinskom vijeću, te o utvrđenim činjenicama i zaključcima obavještava podnositelja kao i tijelo na čiji se rad predstavka i pritužba odnosi

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća

Članak 6.

1) Odbor za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja:

- razmatra prijedloge odluka i drugih akata vezano uz raspolaganje nekretninama kojima se uređuje stjecanje ili otuđenje nekretnina, zakup, najam i drugo raspolaganje,

- razmatra strateške dokumente vezane uz imovinu kao i godišnje ili periodične planove upravljanja imovinom

- daje mišljenja o otuđivanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Općine Matulji iz nadležnosti Općinskog vijeća

- razmatra zahtjeve za ukidanje statusa javnog dobra odnosno za proglašenje statusa javnog dobra te predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka.

2) U vezi s pojedinim predmetima vezanim uz poslove iz stavka 1.alineja 3. i 4., Odbor može izvršiti očevid na mjestu gdje se nekretnina nalazi radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica potrebnih za donošenje mišljenja.

Članak 7.

Odbor za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata:

- prati i razmatra ostvarivanje prava iz područja zaštite boraca antifašističkog i domovinskog rata,

- predlaže Općinskom vijeću poduzimanje određenih mjera i reguliranje pojedinih pitanja iz područja zaštite boraca antifašističkog i domovinskog rata ili obilježavanja i spomena na značajne datume i osobe ,

-sudjeluje u obilježavanju značajnih datuma antifašističkog i domovinskog rata

I. obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća.

Članak 8.

Odbor za proračun i financije:

- razmatra prijedlog proračuna ili izmjena proračuna te druge akte vezane uz Proračun

- razmatra izvješća o izvršenju proračuna Općine Matulji

- razmatra prijedloge odluka o kreditnom zaduženju Općine Matulji, davanju jamstva te davanju suglasnosti za zaduženje pravnih osoba čiji je osnivač Općina Matulji

- razmatra prijedloge odluka kojima se uređuju lokalni
porezi

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća.

Članak 9.

Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i ruralni razvoj:

  • Razmatra strateške dokumente Općine u dijelu koji se odnosi na gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
  • Razmatra dokumente gospodarskog razvoja Općine Matulji, razvoja poduzetništva, investicijskih ulaganja od značaja za Općinu Matulji i osiguravanje uvjeta za nova ulaganja te unapređenje gospodarskih odnosa s inozemstvom.
  • razmatra prijedloge programa potpora i poticaja Općine Matulji usmjerenih poduzetništvu i poljoprivredi
  • razmatra akte vezane uz javna davanja općine koji su od značaja za gospodarstvo i poljoprivredu
  • Analizira stanje u gospodarstvu te daje smjernice i prijedloge za provedbu politika usmjerenih prema gospodarskom razvitku,
  • Analizira stanje u poljoprivredi te daje smjernice i prijedloge za politike u području poticanja poljoprivredne proizvodnje i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u Općini Matulji.

Članak 10.

Odbor za društvene djelatnosti

- razmatra pitanja iz područja društvenih djelatnosti i to naročito odgoja i obrazovanja, kulture, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture

- razmatra odluke i druge opće akte Općinskog vijeća kojima se reguliraju pitanja iz područja društvenih djelatnosti

- predlaže mjere za promicanje kulturnih djelatnosti te zaštite i očuvanja kulturnih dobara kao i mjere za promicanje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sporta i tehničke kulture,

- razmatra strateške dokumente Općine u dijelu društvenih djelatnosti te sudjeluje u izradi istih,

- razmatra pitanja iz područja suradnje Općine Matulji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i odgovarajućim jedinicama drugih država te daje mišljenje o uspostavi oblika suradnje općine Matulji sa istima,

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća

Članak 11.

Odbor za prostorno uređenje i strateški razvoj:

- razmatra i predlaže elemente politike prostornog uređenja Općine Matulji,

- razmatra pitanja koja se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine, zaštitu prostornih resursa i usklađivanje prostornog razvoja,

- razmatra prijedloge dokumenata prostornog uređenja te sudjeluje u proceduri izrade i donošenja akata

- razmatra strateške dokumente Općine te sudjeluje u izradi istih

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća.

Članak 12.

Odbor za komunalno gospodarstvo zaštitu i spašavanje i zaštitu okoliša:

- razmatra i predlaže mjere u svezi razvoja komunalnog gospodarstva na području općine Matulji s ciljem učinkovitijeg uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalnih objekata, obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,

- razmatra pitanja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom kao i pitanja vezana uz zaštitu i spašavanje, protupožarnu zaštitu i zaštitu divljači te predlaže mjere za poboljšanja

-razmatra prijedloge godišnjih programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture te izvješća o njihovom izvršenju,

-razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva, zaštite okoliša, zaštite i spašavanja i protupožarne zaštite uključivo i pitanja dodjele koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti

Broj članova radnih tijela i mandat članova

Članak 13.

1) Radna tijela iz članka 2.ove Odluke imaju predsjednika i 4 člana.

2) Izuzetno od stavka 1.ovog članka, Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

3) Članove radnih tijela imenuje Općinsko vijeće na prijedlog političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnika.

4) Mandatno povjerenstvo imenuje se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća iz reda članova Općinskog vijeća.

5) Na konstituirajućoj sjednici, pored Mandatnog povjerenstva, mogu se imenovati članovi Odbora za izbor i imenovanje te Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

6) Svaka stranka i nezavisni vijećnik ima pravo predložiti onoliki broj članova radnih tijela koji je srazmjeran broju njihovih članova u općinskom vijeću.

Članak 14.

1) Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje od dana imenovanja do isteka mandata Općinskog vijeća ili do dana razrješenja.

2) Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s zasebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 15.

1) Ako predsjednik, odnosno član radnog tijela ne prisustvuje redovito sjednicama radnog tijela ili svojim djelovanjem redovito ometa rad na sjednicama radnog tijela, može biti razriješen članstva u radnom tijelu odlukom Općinskog vijeća.

2) Prijedlog za razrješenje član radnog tijela u slučaju iz stavka 1. ovog članka može podnijeti predsjednik ili član radnog tijela ili predsjednik Općinskog vijeća.

3) Prijedlog iz stavka 2. ovog članka podnosi se Odboru za izbor i imenovanja, koji ga razmatra te daje mišljenje.

4) U slučaju razrješenja predsjednik Općinskog vijeća zatražit će od političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnika da u roku od 15 dana od dana razrješenja predloži novog kandidata.

Način rada radnih tijela

Članak 16.

1) Predsjednik radnog tijela usklađuje rad radnog tijela s radom Općinskog vijeća i drugih radnih tijela, saziva sjednice radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela.

2) Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela te s Općinskim načelnikom, zamjenikom Općinskog načelnika te s službenicima upravnih tijela Općine Matulji.

3) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sjednicom radnog tijela predsjedava član radnog tijela kojeg odredi radno tijelo.

Članak 17.

1) Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela.

2) Sjednica radnog tijela saziva se u pravilu uoči sazvane sjednice Općinskog vijeća ukoliko se na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća nalaze točke iz djelokruga rada radnog tijela.

3) Predsjednik Općinskog vijeća dužan je nakon slanja poziva vijećnicima odnosno sazivanja sjednice Općinskog vijeća, dnevni red sa materijalima uz točke dnevnog reda dostaviti predsjednicima svih radnih tijela putem elektroničke pošte.

4) Predsjednik radnog tijela sjednicu saziva pisanim pozivom sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima uz predložene točke.

5) Pisani poziv iz stavka 4.ovog članka upućuje se članovima radnog tijela na adresu elektroničke pošte člana radnog tijela.

6) Obavijest o sazivanju sjednice sa predloženim dnevnim redom ističe se na oglasnoj ploči Općine Matulji te objavljuje na mrežnim stranicama Općine Matulji.

Članak 18.

1) Sazivanje sjednica radnog tijela može zatražiti i Općinsko vijeće svojim zaključkom ili predsjednik Općinskog vijeća dopisom, a temeljem prijedloga većine članova radnog tijela, uz navođenje pitanja koje treba razmotriti na sjednici.

2) U slučaju iz stavka 1.ovog članka, predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu radnog tijela najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimljenog zaključka Općinskog vijeća, ili dopisa predsjednika Općinskog vijeća.

3) Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2.ovog članka, sjednicu radnog tijela će sazvati predsjednik Općinskog vijeća.

4) Radno tijelo može zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 19.

1) Radno tijelo radi na sjednicama koje su javne.

2) O radu na sjednici vodi se zapisnik.

3) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, prisutnim vijećnicima, raspravi te o usvojenim zaključcima.

4) Zapisnik potpisuje predsjednik radnog tijela.

5) Glasovanje na sjednici radnog tijela je javno, osim ako radno tijelo ne odluči drukčije.

Članak 20.

1) Sjednici radnog tijela može biti nazočna osoba koja je od strane predlagatelja odluke ili drugog akta određena za izvjestitelja ili pročelnik upravnog tijela Općine Matulji u čijem djelokrugu je pojedini prijedlog ili pitanje koje radno tijelo razmatra.

2) U slučaju iz stavka 1.ovog članka poziv na sjednicu radnog tijela upućuje se i osobi koja je od strane predlagatelja odluke ili drugog akta određena za izvjestitelja ili pročelniku upravnog tijela Općine Matulji

Članak 21.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoga djelokruga i priprema prijedloga o tim pitanjima, radno tijelo može osnovati posebnu radnu skupinu, koja je sastavni dio radnog tijela i ne može samostalno istupati i biti nositelj prava i obveza.

Članak 22.

1) Radno tijelo obvezno je o svim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima pisano izvijestiti Vijeće.

2) Kad podnosi izvješće ili prijedlog Vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja koji će na sjednici obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela.

Članak 23.

1) Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti i zajedničko izvješće o temi rasprave.

2) Zajedničku sjednicu dva ili više radnih tijela može sazvati predsjednik jednog od radnih tijela koja će sudjelovati na sjednici uz prethodni dogovor sa ostalim predsjednicima radnih tijela, na način uređen člankom 17.ove Odluke.

Članak 24.

1) Tehničku i stručnu pomoć u radu radnih tijela pruža Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

2) Službenika Jedinstvenog upravnog odjela koji će pomagati radu odjela određuje pročelnik na osnovi traženja predsjednika odbora.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/21-01/19

URBROJ: 2156-04—01-01/21-0002

Matulji, 21. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=51211&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr