SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
OPĆINA LOPAR

30.

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavak 3. i 4. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 2. sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na području
Općine Lopar imenuju se sljedeći predstavnici:

1. Marin Mušćo, predstavnik Općine Lopar

2. Mirko Škarić, predstavnik Općine Lopar,

3. Sebastijan Škarić, predstavnik Općine Lopar,

4. Zlatan Marunić, predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije,

5. Christian Grce, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka –
Ispostava Rab.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/18).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/21-01/03

URBROJ: 2169/02-01-21-11

Lopar, 19. kolovoza 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=51281&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr