SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

45.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu ('Narodne novine' Republike Hrvatske broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 39/18, 36/19 i 14/20) u članku 6. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

„Odredbe stavaka 4. do 7. ovog članka ne primijenjuju se na vlasnike ili korisnike poslovnih prostora ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u kojima se obavlja djelatnost hotela, apartmanskih naselja ili kampova, za koje se komunalna naknada obračunava primjenom članka 18. Odluke o komunalnoj naknadi.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 363-03/21-01/5

URBROJ: 2107/02-01-21-2

Novi Vinodolski, 14. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51250&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr