SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA PUNAT

40.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), općinski načelnik donosi

ODLUKU

o imenovanju predstavnika Općine Punat u Skupštini komunalnog društva Črnika d.o.o.

Članak 1.

Za članove Skupštine komunalnog društva Črnika d.o.o., kao predstavnici Općine Punat imenuju se:

Daniel Strčić, predsjednik

Danijel Biljan, član

Sanja Petrak, članica.

Članak 2.

Svaki član Skupštine ima 1 (jedan) glas.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju predstavnika Općine Punat u Skupštini trgovačkog društva Črnika d.o.o. (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 6/15).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko- goranske županije”.

KLASA: 080-02/21-01/7

URBROJ: 2142-02-02/1-21-16

Punat, 28. lipnja 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Strčić, bacc. inf.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51521&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr