SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA PUNAT

39.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21 ) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), općinski načelnik Općine Punat donosi

O D L U K U

o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Punat (u daljnjem tekstu: Stožer), te se imenuju njegovi članovi.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

Kristijan Kurjaković, zamjenik zapovjednika vatrogasnog odjeljenja Punat Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk, načelnik Stožera

Pal Barši, predstavnik Marina Punat Grupe d.o.o., zamjenik načelnika Stožera,

Ivana Svetec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, članica

Goran Grubišić, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, član

Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk, član

Željko Šporer, predstavnik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, član

Marija Jakominić, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Krk, članica

dr.Karmen Barbiš, predstavnica Doma zdravlja Primorsko - goranske županije, Ispostave Krk, članica

Mislav Barbalić, zaposlenik Lučke ispostave Punat, član

Lovorka Nemet Strčić, dr.med., specijalist epidemiologije, predstavnica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Ispostave Krk, članica

dr. Ivo Miljanović, predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Primorsko.goranske županije, član

Marko Andrić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Rijeka, član

Članak 3.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Stožera na način utvrđen Planom pozivanja Stožera Općine Punat.

Članak 4.

Sjednice Stožera saziva i vodi načelnik Stožera.

U slučaju spriječenosti načelnika Stožera, sjednicu Stožera saziva i vodi zamjenik načelnika Stožera.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljaju službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite KLASA: 080-02/18-01/2, URBROJ: 2142-02-02/1-18-9 od 9. veljače 2018. godine i KLASA:080-02/20-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-20-12 od 14. travnja 2020. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 810-01/21-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-21-16

Punat, 5. srpnja 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Strčić, bacc. inf.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51521&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr