SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

39.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14 , 99/15 i 52/16, 130717, 98/19, 64/20, 138/20) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), Općinsko Vijeće Općine Matulji na sjednici dana 30. ožujka 2021. godine, donosi

O D L U K U

o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Matulji (u daljnjem tekstu: Općina) propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon), uvjeti i prava iznad standarda te način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

(3) Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji.

Članak 2.

(1) Pojedini izrazi propisani ovom Odlukom, ako pojedinim njenim odredbama nije uređeno drugačije, imaju sljedeće značenje:

1. Djecom se smatraju osobe do navršenih 18 godina.

2. Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost.

3. Osoba sa invaliditetom je osoba sa navršenih minimalno 18.godina starosti osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta.

4. Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju, troškove javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

5. Pod imovinom veće vrijednosti podrazumijevaju se stvari čija je pojedinačna vrijednost prelazi 70.000 kuna.

6. Pod nekretninom koja se ne koristi za stanovanje podrazumijeva se stan, kuća ili druga nekretnina u kojoj korisnik ne stanuje niti mu je nužna za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a ne radi se o nekretnini koja uslijed starosti, trošnosti ili drugih razloga nije useljiva odnosno podobna za stanovanje ili korištenje.

7. Osnovne životne potrepštine obuhvaćaju prehrambene proizvode, proizvode za osobnu higijenu, pelene i druge kućanske potrepštine osim alkohola, duhana i cigareta.

8. Pod obveznim školskim materijalom podrazumijevaju se materijali koji se ne smatraju udžbenikom i radnom bilježnicom (primjerice atlas, likovna mapa i sl.), niti se radi priboru ili školskoj opremi (ravnalo, šestar, olovke, pernica, školska torba i dr).

(2) U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom sa djecom su izjednačeni posvojenici i pastorčad, a sa brakom je izjednačena izvanbračna zajednica.

Članak 3.

(1) Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom

obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji, (u daljnjem tekstu: Odjel) i Socijalno vijeće kao savjetodavno tijelo općinskog načelnika.

(2) Socijalno vijeće ima sedam članova i to predsjednika i šest članova, a radi na sjednicama koje saziva predsjednik.

(3) Predsjednika i članove Socijalnog vijeća imenuje općinski načelnik na mandat od četiri godine iz redova predstavnika socijalnih i zdravstvenih ustanova te članova humanitarnih organizacija i udruga koje djeluju na području Općine Matulji.

(4) Socijalno vijeće:

- razmatra prijedlog Proračuna Općine Matulji u dijelu prava i oblika pomoći iz ove Odluke,

- daje prethodna mišljenja o dodjeli jednokratnih pomoći te prava na pomoć u kući,

- daje prethodna mišljenja dodjeli sredstava humanitarnim organizacijama i udrugama te socijalnim i zdravstvenim ustanovama

- daje prijedloge za dodjelu pomoći određenim skupinama korisnika ili određenim korisnicima,

- daje prijedloge za poboljšanje sustava socijalne zaštite

(5) Članovi Socijalnog vijeća u obavljaju poslova iz stavka 3. ovog članka imaju pravo na naknadu za prisustvo sjednicama u visini koju određuje Općinski načelnik Odlukom o imenovanju iz stavka 3.ovog članka.

Članak 4.

(1) Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

(2) Ako ovom Odlukom kod pojedinih prava i oblika pomoći nije drugačije uređeno, prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom nemaju osobe koje:

1. mogu same sebe uzdržavati,

2. ne žele tražiti uzdržavanje od osobe koje su ih dužne uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

3. imaju zaključen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju kada se ugovor ne ostvaruje uslijed čega je pokrenut postupak za raskid tog ugovora,

4. mogu osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu,

5. imaju u vlasništvu imovinu veće vrijednosti,

6. imaju u vlasništvu nekretninu koja ne služi tim osobama i članovima njihove obitelji za stanovanje.

(3) Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći utvrđenih ovom Odlukom, s time da maksimalan broj prava i pomoći koja korisnik može tijekom kalendarske godine ostvariti iznosi:

1. samac ukupno 4 prava i/ili pomoći,

2. dvočlana obitelj bez djece ukupno 4 prava i/ili pomoći,

3. samohrani roditelj s jednim djetetom ukupno 5 prava i/ili pomoći,

4. obitelj sa tri i više članova ukupno 6 prava i/ili pomoći.

(4) Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava i oblike pomoći iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava, izuzev osoba kojima nedostaje pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu.

Članak 5.

(1) Prava i oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Matulji i državljanima zemalja članica Europske unije koji imaju stalno boravište na području Općine Matulji pod uvjetima propisanim ovom
Odlukom.

(2) Iznimno pravo na naknadu troškova za stanovanje osigurava se i strancima, osobama bez državljanstva i članovima njihovih obitelji sa stalnim boravkom u Općini Matulji i osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave na području Općine Matulji.

(3) U slučaju da se pojedina prava ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi članovi obitelji moraju imati prebivalište ili stalno boravište na području Općine
Matulji.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA I POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Prava i pomoći iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet,

d) ostale uvjete.

Socijalni uvjet

Članak 7.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ukoliko na temelju rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Uvjet prihoda

Članak 8.

(1) Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom kako slijedi:

  • samac do 2.100,00 kn
  • dvočlana obitelj do 3.000,00 kn
  • tročlana obitelj do 4.300,00 kn
  • četveročlana obitelj do 5.300,00 kn

(2) Ako kućanstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana povećava se za 750,00 kn.

(3) Pod prihodom iz stavka 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika, ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

(4) U prihode iz stavka 3. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, odnosno

pomoći iz socijalne skrbe utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore i drugi primici koji se temeljem odredbi zakona kojim se uređuje socijalna skrb ne smatraju prihodima.

(5) Nezaposlena osoba za potrebe utvrđivanja ispunjavanja uvjeta prihoda dužna je dokaz o urednoj prijavi kod nadležne službe za zapošljavanje iz članka 4.stavak 4. ove Odluke podnijeti za sebe i sve nezaposlene radno sposobne članove kućanstva.

Članak 9.

(1) Iznimno od članka 4.stavak 4. ove Odluke, ukoliko Centar za socijalnu skrb utvrdi da je jedan od radno sposobnih roditelja neuredan u izvršavanju obveza iz radnog zakonodavstva (zbog bolesti ovisnosti ili se nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora), prava iz socijalne skrbi mogu ostvariti ostali članovi njenoga kućanstva s time da se uvjet prihoda utvrđuje na način da se u članove kućanstva ne ubraja neuredna osoba.

(2) Izuzetno od stavka 1.ovog članka, u slučaju teške bolesti ili potrebe djeteta s teškoćama u razvoju odnosno osobi s invaliditetom, u članove kućanstva ubraja se neuredna osoba.

Poseban uvjet

Članak 10.

(1) Posebni uvjet ispunjavaju:

1. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakon o braniteljima),

2. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu o braniteljima),

3. djeca, udovice ili roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

4. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih ratnih invalida rata.

(2) Pod djetetom u smislu odredbi ovog članka podrazumijeva se osoba koja se nalazi na redovnom školovanju do navršene 29 godine života.

Ostali uvjeti

Članak 11.

(1) Ostale uvjete ispunjavaju:

1. slijepe osobe s oštećenjem od 70% i više, te pratioci slijepih osoba sa 100% - tnim oštećenjem,

2. gluhe osobe s oštećenjem od 70% i više,

3. osobe oboljele od cerebralne ili dječje paralize,

4. osobe oboljele od multiple skleroze,

5. osobe s mentalnim oštećenjem,

6. osobe s intelektualnim oštećenjem,

7. osobe čije je tjelesno oštećenje 70% i više,

8. dobrovoljni darivatelji krvi muškarci (umirovljenici ili nezaposleni mlađi od 65 godina) sa 50 i više davanja, odnosno žene (umirovljenice ili nezaposlene mlađe od 60 godina) sa 40 i više davanja i

9. korisnik udomiteljstva.

(2) Pored uvjeta iz stavka 1.ovog članka ostali uvjeti propisani su i odredbama ove Odluke kojima se uređuju pojedina prava i oblici pomoći.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

(1) Ovom Odlukom se utvrđuju se sljedeća prava iz socijalne skrbi:

1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja,

2. Pravo na financiranje troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama i obrtima,

3. Pravo na besplatnu marendu u osnovno školskim ustanovama,

4. Pravo na besplatan produženi boravak u osnovno školskim ustanovama,

5. Pravo na besplatnu pokaznu kartu u javnom prijevozu,

6. Pravo na organizirani prijevoz i prehranu,

7. Pravo na besplatne udžbenike, radne bilježnice i ostale obvezne školske materijale,

8. Pravo na troškove ogrijeva

9. Pravo na pomoć u kući

10. Pravo na besplatno ljetovanje

(2) Postupak za ostvarivanje prava iz stavka 1.ovog članka pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, skrbnika ili udomitelja, ako ovom odlukom ili zakonom nije uređeno drugačije.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

(4) Zahtjev se podnosi na obrascu čiji sadržaj utvrđuje Odjel.

1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 13.

(1) Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruje korisnik iz članka 7.ove Odluke u novčanom iznosu od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade, koju ostvaruje temeljem zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka pravo na pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruje korisnik iz članka 7.ove Odluke u novčanom iznosu od 70% iznosa zajamčene minimalne naknade, ukoliko za potrebe stanovanja koristi stan u najmu i posjeduje važeći ugovor o najmu.

(3) Naknada za troškove stanovanja, utvrđena rješenjem, isplaćuje se korisniku mjesečno, u pravilu na tekući ili žiro račun, a izuzetno ako osoba nema otvoren račun, putem poštanske uputnice.

2. PRAVO NA FINANCIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA I OBRTIMA

Članak 14.

(1) Pravo na financiranje troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama i obrtima ostvaruje dijete oba zaposlena roditelja ako obitelj ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet i ostali uvjet osim ostalog uvjeta iz članka 11.stavak 1.točka 8.ove Odluke.

(2) Visina financiranja iz stavka 1. odnosi se na cijenu koju plaćaju roditelji za smještaj djece u Dječjem vrtiću Matulji ovisno o programu koji dijete polazi (jaslice, cjelodnevni, poludnevni).

(3) Izuzetno od stavka 1. ovog članka pravo na sufinanciranje troškova smještaja, u predškolskim ustanovama i obrtima u visini iz stavka 2.ovog članka, ostvaruje dijete nezaposlenih roditelja godinu dana prije odlaska u osnovnu školu, odnosno dvije godine po preporuci stručnih službi predškolske ustanove, a obitelj ispunjava jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka, do visine iznosa koju plaćaju roditelji za smještaj djece u Dječjem vrtiću Matulji za poludnevni boravak.

Članak 15.

(1) Pravo iz članka 14.ove Odluke ostvaruje se na način da predškolska ustanova ili obrt, temeljem rješenja o ostvarivanju prava, ispostavlja Općini Matulji račune za smještaj djeteta.

(2) Pravo iz članka 14. ove Odluke, korisnik može ostvariti za pedagošku godinu, odnosno najduže za razdoblje od 1.rujna do 31. kolovoza, a počev od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 14.ove Odluke može se podnijeti najranije 01.rujna tekuće godine za tu pedagošku godinu.

3. PRAVO NA BESPLATNU MARENDU U OSNOVNO ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Članak 16.

(1) Pravo na besplatnu marendu u osnovno školskim ustanovama ostvaruje dijete koje je upisano u osnovnoškolsku ustanovu na području Primorsko-goranske županije ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

(2) Visina prava iz stavka 1.ovog članka odnosi se na cijenu koju plaćaju roditelji za marendu u osnovnoškolskim ustanovama koje djeluju na području Općine Matulji.

(3) U slučaju da dijete ne pohađa osnovnoškolsku ustanovu na području Općine Matulji korisnik ostvaruje pravo do prosječne visine iz stavka 2.ovog članka.

Članak 17.

(1) Pravo iz članka 16.ove Odluke ostvaruje se na način da osnovno školska ustanova u kojoj dijete koristi marendu, temeljem rješenja o ostvarivanju prava, ispostavlja Općini Matulji račune za marendu djeteta.

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za školsku godinu, odnosno za period od 01. rujna do 30. lipnja, odnosno sukladno odluci ministarstva nadležnog za obrazovanje o početku i završetku nastavne godine, a počev od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 16.ove Odluke može se podnijeti najranije 01.rujna tekuće godine za tu pedagošku godinu.

4. PRAVO NA BESPLATAN PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNO ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Članak 18.

(1) Pravo na besplatan produženi boravak u osnovno školskim ustanovama ostvaruje dijete zaposlenih roditelja koje je upisano u osnovnoškolsku ustanovu od 01. do 04. razreda na području Primorsko-goranske županije ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet, kao i dijete zaposlenih roditelja iz udomiteljske obitelji.

(2) Pravo iz stavka 1. uključuje troškove produženog boravka i prehrane u produženom boravku.

(3) Iznimno, pravo iz stavka 1. ostvaruje dijete nezaposlenih roditelja na preporuku stručnih službi škole i/ili Centra za socijalnu skrb, a obitelj ispunjava jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

(4) Visina prava iz stavka 1.ovog članka odnosi se na cijenu koju plaćaju roditelji za produženi boravak u osnovnoškolskim ustanovama koje djeluju na području Općine Matulji.

(5) U slučaju da dijete ne pohađa osnovnoškolsku ustanovu na području Općine Matulji korisnik ostvaruje pravo do prosječne visine iz stavka 4.ovog članka.

Članak 19.

(1) Pravo iz članka 18.ove Odluke ostvaruje se na način da osnovno školska ustanova u kojoj dijete koristi produženi boravak, temeljem rješenja o ostvarivanju prava, ispostavlja Općini Matulji račune za korištenje produženog boravka djeteta.

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za školsku godinu, odnosno za period od 01. rujna do 30. lipnja, tj. sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o početku i završetku nastavne godine, a počev od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 18.ove Odluke može se podnijeti najranije 01.rujna tekuće godine za tu pedagošku godinu.

5. PRAVO NA BESPLATNU POKAZNU KARTU U JAVNOM PRIJEVOZU

Članak 20.

(1) Pravo na besplatnu pokaznu kartu u javnom prijevozu ostvaruju redovni učenici osnovnih i srednjih škola te studenti, ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

(2) Visina prava iz stavka 1.ovog članka odnosi se na cijenu putne karte prijevoznika koji obavlja uslugu prijevoza putnika na području Općine Matulji te na županijskim linijama javnog prijevoza putnika za relaciju od mjesta stanovanja do školske ustanove, umanjenu za iznos sufinanciranja prijevoza po drugim osnovama.

(3) Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da prijevoznik koji obavlja uslugu prijevoza putnika na području Općine Matulji te na županijskim linijama javnog prijevoza putnika, na temelju rješenja o ostvarivanju prava, ispostavlja Općini Matulji račune za izdane putne karte.

(4) Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za školsku godinu (od 01. rujna do 30. lipnja) ili akademsku godinu (od 01. listopada do 30. rujna izuzev mjeseca kolovoza), a počev od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti najranije 01.rujna tekuće godine za tu školsku godinu odnosno akademsku godinu.

Članak 21.

(1) Pravo na besplatnu pokaznu kartu u javnom prijevozu mogu ostvariti i korisnici koji ispunjavaju posebni uvjet ili ostali uvjet ako to pravo ne ostvaruju temeljem radnog odnosa.

(2) Visina prava iz stavka 1.ovog članka odnosi se na cijenu putne karte prijevoznika koji obavlja uslugu prijevoza putnika na području Općine Matulji te na županijskim linijama javnog prijevoza putnika na relacijama unutar svih linija koje prometuju na području Općine Matulji, a zaključno sa linijom koja obuhvaća relaciju od mjesta stanovanja do Grada Rijeka.

(3) Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da prijevoznik koji obavlja uslugu prijevoza putnika na području Općine Matulji te na županijskim linijama javnog prijevoza putnika, na temelju rješenja o ostvarivanju prava, ispostavlja Općini Matulji račune za izdane putne karte.

(4) Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za kalendarsku godinu počev od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1.ovog članka .ove Odluke može se podnijeti najranije 01.prosinca tekuće godine za iduću kalendarsku godinu, a uz dokaze o ispunjavanju posebnih ili ostalih uvjeta (rješenja ili potvrde nadležnih tijela i sl).

Članak 22.

(1) Osim osoba iz članka 21.ove Odluke, pravo na besplatnu godišnju kartu u javnom prijevozu, ostvaruju sve osobe koje su navršile 65 godina čiji ukupni prihod ne prelazi 2.000,00 kuna.

(2) Pravo iz stavka 1.ostvaruje se bez podnošenja zahtjeva podizanjem godišnje putne karte na prodajnom mjestu prijevoznika koji obavlja uslugu prijevoza putnika na području Općine Matulji te na županijskim linijama javnog prijevoza putnika.

(3) Visina prava iz stavka 1.ovog članka odnosi se na cijenu putne karte prijevoznika iz stavka 2. koji obavlja uslugu prijevoza putnika na području Općine Matulji te na županijskim linijama javnog prijevoza putnika unutar svih linija koje prometuju na području Općine Matulji, a zaključno sa linijom koja obuhvaća relaciju od mjesta stanovanja do Grada Rijeka.

Članak 23.

(1) Osim osoba iz članka 21.ove Odluke, pravo na besplatnu kartu u javnom prijevozu, ostvaruju umirovljenici starosti do 65 godina čija mirovina i drugi prihodi ukupno ne prelazi 2.000,00 kuna.

(2) Visina prava iz stavka 1.ovog članka odnosi se na cijenu putne karte prijevoznika koji obavlja uslugu prijevoza putnika na području Općine Matulji te na županijskim linijama javnog prijevoza putnika unutar svih linija koje prometuju na području Općine Matulji, a zaključno sa linijom koja obuhvaća relaciju od mjesta stanovanja do Grada Rijeka.

(3) Pravo iz stavka 1.ovog članka ostvaruje se na način da prijevoznik koji obavlja uslugu prijevoza putnika na području Općine Matulji te na županijskim linijama javnog prijevoza putnika, na temelju rješenja o ostvarivanju prava, ispostavlja Općini Matulji račune za izdane putne karte.

(4) Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za kalendarsku godinu počev od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1.ovog članka može se podnijeti najranije 01.sijećnja tekuće godine za tu godinu, a zahtjevu se prilažu odresci o mirovini iz prethodna tri mjeseca koja prethodi mjesecu u kojem je zahtjev podnesen kao i potvrda Porezne uprave o visini prihoda za prethodnu godinu te za razdoblje od 01.siječnja tekuće godine do dana podnošenja zahtjeva u slučaju da se zahtjev podnosi istekom mjeseca siječnja.

6. PRAVO NA ORGANIZIRANI PRIJEVOZ I PREHRANU

Članak 24.

Djeci s teškoćama u razvoju te studentima sa invaliditetom osigurava se organizirani prijevoz od kuće do odgojno – obrazovne i visokoškolske ustanove i natrag, te se osigurava besplatna prehrana u odgojno - obrazovnim ustanovama.

Organizirani prijevoz

Članak 25.

(1) Pravo na organizirani prijevoz ostvaruje se na način da Općina Matulji u postupku javne nabave odabire prijevoznika koji obavlja uslugu prijevoza korisnika od mjesta prebivališta do školske ustanove za vrijeme trajanja školske odnosno akademske godine.

(2) Visina prava na organizirani prijevoz odnosi se na cijenu prijevoza prijevoznika koji obavlja uslugu prijevoza srazmjerno broju korisnika.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1.ovog članka može se podnijeti najranije 01.rujna tekuće godine.

Besplatna prehrana

Članak 26.

(1) Pravo na besplatnu prehranu ostvaruje se na način da odgojno – obrazovne i visokoškolske ustanove u kojoj se koristi prehrana, temeljem rješenja o ostvarivanju prava, ispostavlja Općini Matulji račune za prehranu korisnika.

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se za vrijeme trajanja školske odnosno akademske godine

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1.ovog članka može se podnijeti najranije 01.rujna tekuće godine.

(4) Izuzetno od stavka 3.ovog članka, pravo iz stavka 1.može se ostvariti temeljem zamolbe odgojno obrazovne ustanove.

7. PRAVO NA BESPLATNE UDŽBENIKE, RADNE BILJEŽNICE I OSTALE OBVEZNE ŠKOLSKE MATERIJALE

Članak 27.

(1) Pravo na besplatne udžbenike, radne bilježnice i ostale obvezne školske materijale ostvaruju učenici srednjih škola koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

(2) Visina financiranja iz stavka 1. ostvaruje se u visini troškova nabave kompleta udžbenika i radnih materijala do maksimalnog iznosa troškova koji se utvrđuje za svaku školsku godinu prema podacima ministarstva nadležnog za pitanja obrazovanja, ovisno o školskoj godini koju učenici polaze.

(3) Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za svaku tekuću školsku godinu (od 01. rujna do 30. lipnja)

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1.ovog članka može se podnijeti u razdoblju od 01.kolovoza do 30.rujna tekuće godine za tu školsku godinu.

(5) Uz zahtjev iz stavka 4.ovog članka potrebno je priložiti račune za nabavku udžbenike i drugog obveznog materijala te potvrdu srednjoškolske ustanove o upisu.

(6) Pravo na besplatne udžbenike u iznosu utvrđenom rješenjem, isplaćuje se na tekući ili žiro račun podnositelja zahtjeva ili korisnika, a izuzetno ako osoba nema otvoren račun, putem poštanske uputnice.

(7) Pravo iz stavka 1. neće se odobriti učenicima koji su ostvarili ili ostvaruju to pravo po drugoj osnovi.

Članak 28.

(1) Pravo na besplatne udžbenike, radne bilježnice i ostale obvezne školske materijale ostvaruju učenici osnovnih škola koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

(2) Visina financiranja iz stavka 1. ostvaruje se u visini stvarnih troškova nabave obveznih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog materijala ovisno o školi i godini koju učenici polaze.

(3) Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za svaku tekuću školsku godinu (od 01. rujna do 30. lipnja)

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1.ovog članka može se podnijeti u razdoblju od 01.kolovoza do 30.rujna tekuće godine za tu školsku godinu.

(5) Uz zahtjev iz stavka 4.ovog članka potrebno je priložiti račune za nabavku materijala iz stavka 1.ovog članka te potvrdu osnovnoškolske ustanove o upisu.

(6) Pravo iz stavka 1.ovog članka u iznosu utvrđenom rješenjem, isplaćuje se na tekući ili žiro račun podnositelja zahtjeva ili korisnika, a izuzetno ako osoba nema otvoren račun, putem poštanske uputnice.

(7) Pravo iz stavka 1. neće se odobriti učenicima koji su ostvarili ili ostvaruju to pravo po drugoj osnovi kao i u slučaju da se sredstva za nabavku udžbenika i/ili radnih bilježnica i/ili ostalih obveznih školskih materijala osiguravaju u Državnom proračunu.

8. PRAVO NA TROŠKOVE OGRIJEVA

Članak 29.

(1) Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva u visini koju odlukom odredi Primorsko-goranska županija.

(2) Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka Jedinstveni upravni Odjel podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnom tijelu Primorsko-goranske županije prema pozivu istog tijela.

(3) Utvrđeni iznos iz stavka 1.ovog članka isplaćuje se na tekući ili žiro račun podnositelja zahtjeva ili korisnika, a izuzetno ako osoba nema otvoren račun, putem poštanske uputnice.

9. PRAVO NA POMOĆ U KUĆI

Članak 30.

(1) Pravo na pomoć u kući može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe, a koja istodobno:

  • nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca,
  • ako prihod samca ne prelazi iznos uvećan za 30% osnovice uvjeta prihoda navedenog u članku 8. ove Odluke,
  • ako prihod članova obitelji ne prelazi iznos uvećan za 20% osnovice uvjeta prihoda navedenog u članku 8. ove Odluke.

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka obuhvaća posjete i pružanje pomoći u obavljanju kućanskih poslova, nabavke potrebnih kućnih potrepština i slične poslove.

(3) Pravo iz stavka 1.ovog članka ostvaruje se na način da Općina Matulji u suradnji sa drugim humanitarnim organizacijama ili ustanovama organizira uslugu iz stavka 2.ovog članka.

(4) Pravo na pomoć u kući ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

(5) Zahtjeve za pomoć u kući razmatra Socijalno vijeće te daje prethodno mišljenje o opravdanosti zahtjeva te obimu pružanja pomoći, uvažavajući prijedlog humanitarne organizacije ili ustanove iz stavka 2.ovog članka te druge raspoložive činjenice.

(6) Socijalno vijeće kod razmatranja zahtjeva ima pravo, u dogovoru sa podnositeljem zahtjeva odnosno korisnikom, posjetiti korisnika radi upoznavanja sa životnim prilikama.

(7) Izuzetno od stavka 4. ovog članka zahtjeve ne podnose osobe koje već koriste pravo na pomoć u kući.

(8) Socijalno vijeće na kraju svake kalendarske godine razmatra opravdanost nastavka korištenja prava na pomoć u kući te obim pružanja usluge za iduću godinu za sve korisnike koji to pravo koriste.

10. PRAVO NA BESPLATNO LJETOVANJE

Članak 31.

(1) Djeci iz obitelji koja ispunjaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda osigurava se besplatno ljetovanje koje zajedno sa udrugama ili drugim pravnim i fizičkim osobama organizira i Općina Matulji.

(1) Visina prava na besplatno ljetovanje odnosi se na ukupne troškove organizacije ljetovanja u visini 100% iznosa cijene koji otpada na korisnika.

(3) Pravo iz stavka 1.ovog članka ostvaruje se na način da Općina Matulji u suradnji sa udrugama ili drugim pravnim i fizičkim osobama organizira putovanje.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti od 01. travnja do 31.svibnja tekuće godine uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1.ovog članka (rješenja ili potvrde nadležnih tijela i sl).

IV. OBLICI POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 32.

(1) Ovom Odlukom se utvrđuju se sljedeći oblici pomoći iz socijalne skrbi:

1. Poklon bon

2. Pomoć za troškove grijanja

3. Pomoć za plaćanje komunalne naknade

4. Jednokratna pomoć u novcu ili u naravi

5. Pomoć humanitarnim organizacijama udrugama i ustanovama

6. Pomoć u korištenju ortopedskih pomagala

(2) Postupak za ostvarivanje pomoći iz stavka 1. pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, skrbnika ili udomitelja, ako ovom odlukom ili zakonom nije uređeno drugačije.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje pomoći.

(4) Zahtjev se podnosi na obrascu čiji sadržaj utvrđuje Odjel.

(5) Izuzetno, određeni oblici pomoći mogu se dodijeliti bez podnošenja zahtjeva na osnovu prijedloga Socijalnog vijeća ili ako je tako uređeno odredbama ove Odluke.

1. PRIGODNI POKLON BON

Članak 33.

(1) Prigodni poklon bon ostvaruje se jednom godišnje uoči Božića.

(2) Pravo na Prigodni poklon bon iz stavka 1. imaju:

1. samci ili obitelji koji ispunjavaju socijalni uvjet,

2. samci ili obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda,

3. udomiteljske obitelji,

4. djeca sa teškoćama u razvoju,

5. osobe sa invaliditetom pod uvjetima iz članka 11.stavka 1. točke 1-7. ove Odluke,

6. umirovljenici kojima je mirovina jedini izvor prihoda, a iznos koje ne prelazi 2.500,00 kuna te sve osobe starije od 65. godina bez mirovine odnosno sa drugim prihodima koji ne prelaze 2.500,00 kuna.

(3) Prigodni poklon bon ostvaruje se na osnovi pisanih zahtjeva korisnika, a temeljem javnog poziva koji svake tekuće godine raspisuje općinski načelnik najkasnije 60 dana uoči Božića.

(4) Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva iz stavka 3.ovog članka.

(5) Izuzetno od stavka 3.ovog članka zahtjeve ne podnose osobe iz stavka 2. točke 1. i 5. već se iste ostvaruju pomoć iz stavka 1.ovog članka temeljem rješenja iz članka 13.ove Odluke (socijalni uvjet) odnosno popisa Socijalnog vijeća (osobe sa invaliditetom).

(6) Prigodni poklon bon se može iskoristiti u trgovinama na području Općine Matulji s kojima Općina Matulji zaključuje ugovor i to za nabavku osnovnih životnih potrepština.

Članak 34.

(1) Visina prigodnog poklon bona za korisnike koji ispunjavanju socijalni ili uvjet prihoda iznosi.

a) Za samca 450,00 kuna

b) Za dvočlanu obitelj 600,00 kuna

c) Za obitelji koje imaju tri i više članova 700,00 kuna

(2) Korisnici iz stavka 1.ovog članka koji ispunjavanju uvjet prihoda uz zahtjev za ostvarivanje pomoći dostavljaju dokumentaciju o visini prihoda za tekuću kalendarsku godinu (potvrdu Porezne uprave o visini prihoda, odreske od mirovine, platne liste, rješenja i sl) za sve članova kućanstva.

Članak 35.

(1) Visina prigodnog poklon bona za udomiteljske obitelji, djecu s teškoćama u razvoju te osobe sa invaliditetom iznosi 500,00 kuna za obitelji, dijete s teškoćama ili osobu sa invaliditetom.

(2) Korisnici iz stavka 1.ovog članka uz zahtjev za ostvarivanje pomoći dostavljaju dokumentaciju o statusu (rješenja ili potvrde nadležnih tijela).

Članak 36

(1) Visina prigodnog poklon bona za umirovljenike i osobe starije od 65.godine iz članka 33.stavka 2. točke 6, iznosi 250,00 kuna po korisniku.

(2) Korisnici iz stavka 1.ovog članka uz zahtjev za ostvarivanje pomoći dostavljaju potvrdu Porezne uprave o visini prihoda za tekuću godinu te izvadak o isplati mirovine za prethodna tri mjeseca (ako ostvaruju mirovinu).

(3) Korisnici iz stavka 1. ne ostvaruju poklon bon iz ovog članka ukoliko ostvaruju poklon bon po drugoj osnovi iz članka 33.stavak 2. točke 1-5.ove Odluke.

2. POMOĆ ZA TROŠKOVE GRIJANJA

Članak 37.

(1) Pomoć za troškove grijanja ostvaruju korisnici koji ispunjavaju uvjet prihoda, djeca s teškoćama u razvoju djeca, udovice ili roditelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te osobe sa invaliditetom, ako nisu ostvarili pravo iz članka 29.ove Odluke.

(2) Visina pomoći iz stavka 1. odgovara visini od 80% prava na troškove ogrijeva iz članka 29.ove Odluke.

(3) Pomoć iz stavka 1. ovog članka može se ostvariti jednom tijekom kalendarske godine.

(4) Pomoć za troškove grijanja ostvaruje se na osnovi pisanih zahtjeva korisnika, a temeljem javnog poziva koji svake godine raspisuje općinski načelnik najkasnije do 30.rujna.

(5) Uz zahtjev iz stavka 4.ovog članka potrebno je priložiti dokumentaciju kojom dokazuju status (rješenja ili potvrde nadležnih tijela).

(6) Izuzetno od stavka 4.ovog članka zahtjeve ne podnose osobe sa invaliditetom već se iste ostvaruju pomoć iz stavka 1.ovog članka temeljem prijedloga Socijalnog vijeća.

(7) Pomoć iz stavka 1.ovog članka u iznosu utvrđenom rješenjem, isplaćuje se na tekući ili žiro račun podnositelja zahtjeva ili korisnika, a izuzetno ako osoba nema otvoren račun, putem poštanske uputnice.

(8) Rok za podnošenje zahtjeva je 15.prosinca tekuće godine za tu godinu.

3. POMOĆ ZA PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE

Članak 38.

(1) Pomoć za plaćanje komunalne naknade ostvaruje korisnik obveznik plaćanja komunalne naknade koji ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

(2) Zahtjev za ostvarivanje pomoći podnosi se za tekuću godinu najkasnije do 31.prosinca tekuće godine.

(3) Visina pomoći iz stavka 1. odgovara godišnjem iznosu komunalne naknade za tekuću godinu.

(4) Za utvrđeni iznos pomoći umanjiti će se obveza komunalne naknade, a što se iskazuje se u Proračunu Općine Matulji kao naknade građanima i kućanstvima u naravi, u okviru Programa socijalne skrbi.

4. JEDNOKRATNA POMOĆ U NOVCU ILI U NARAVI 

Članak 39.

(1) Jednokratna pomoć može se odobriti korisniku koji zbog trenutnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla, požara, poplave ili slično) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

(2) Istom korisniku jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše tri puta godišnje i to do ukupnog iznosa od 2.100,00 kn.

(3) Iznimno iznos može biti i veći ako se radi o pomoći za podmirenje troškova potrošnje električne energije i/li vode, a usluga je isključena, pomoći za obnovu stambenog prostora oštećenog požarom ili poplavom ili pomoći u slučaju operativnih zahvata ili troškova liječenja uslijed teških bolesti ili nesretnih slučajeva.

(4) U slučaju da se jednokratna pomoć daje za namjene koje su ovom odlukom uređene kao prava ili pomoći visina pomoći ne smije prelaziti iznos koji odgovora istovjetnom pravu ili obliku pomoći.

Članak 40.

(1) Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

(2) Zahtjeve za jednokratnu pomoć razmatra Socijalno vijeće te daje prethodno mišljenje o opravdanosti zahtjeva te iznosu pomoći, uvažavajući sve raspoložive činjenice.

(3) Socijalno vijeće kod razmatranja zahtjeva ima pravo, u dogovoru sa podnositeljem zahtjeva odnosno korisnikom, posjetiti korisnika radi upoznavanja sa životnim prilikama.

(4) Jednokratna pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

(5) Socijalno vijeće može, bez podnesenih zahtjeva, za određenu kategoriju korisnika ili određenim korisnicima predložiti dodjelu pomoći u novcu, naravi ili bonovima.

(6) O prijedlogu Socijalnog vijeća iz stavka 5.ovog članka odlučuje Općinski načelnik ovisno o raspoloživim sredstvima Proračuna.

5. POMOĆ HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA, UDRUGAMA I USTANOVAMA

Članak 41.

(1) Humanitarnim organizacijama, udrugama te zdravstvenim i socijalnim ustanovama koje djeluju na području Primorsko-goranske županije mogu se sufinancirati aktivnosti temeljem pristiglih zahtjeva.

(2) Zahtjeve za potpore iz stavka 1.ovog članka razmatra Socijalno vijeće te daje prethodno mišljenje o opravdanosti zahtjeva te iznosu potpore, uvažavajući sve raspoložive činjenice.

(3) O prijedlogu Socijalnog vijeća odlučuje Općinski načelnik ovisno o raspoloživim sredstvima Proračuna.

7. POMOĆ U KORIŠTENJU ORTOPEDSKIH POMAGALA

Članak 42.

(1) Pomoć u korištenju ortopedskih pomagala mogu koristi starije i nemoćne osobe, osobe sa teškim oboljenjima ili nepokretne odnosno teško pokretne osobe.

(2) Pomoć iz stavka 1. ovog članka obuhvaća dodjelu na korištenje ortopedskog pomagala.

(3) Ortopedsko pomagalo nabavlja Općina Matulji u okviru raspoloživih Proračunskih sredstava za tu namjenu.

(3) Pomoć iz stavka 1.ovog članka ostvaruje se u suradnji sa humanitarnim organizacijama ili ustanovama.

(4) Sa korisnikom pomoći iz stavka 1. zaključuje se ugovor o korištenju.

(5) Način i uvjete korištenja te dodjele pomagala uređuje se aktom kojeg donosi općinski načelnik.

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 43.

(1) O zahtjevima za ostvarivanje prava iz članka 12. i pomoći članka 32. ove Odluke rješava Jedinstveni upravni odjel u skladu sa odredbama ove Odluke te zakona kojim je uređen upravni postupak.

(2) O zahtjevima za jednokratnu pomoć te za pomoć u kući rješenje se donosi na osnovi prethodnog mišljenja socijalnog vijeća.

(3) Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarenje pojedinih prava (posjet obitelji ili na neki drugi način).

(4) Općina može povjeriti pružanje usluga korisnicima prava pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na osnovi ugovora (pomoć u kući, prijevoz i slično).

(5) Odjel izvještava Socijalno vijeće dva puta godišnje o broju podnesenih zahtjeva te donesenim rješenjima u postupcima utvrđivanja prava i oblika pomoći iz ove Odluke.

V. OSTALE ODREDBE

Članak 44.

Radno sposobni ili djelomično sposobni samac ili član kućanstva, koji je korisnik prava na naknadu za troškove stanovanja iz članka 13.ove Odluke, dužan je na poziv Općine Matulji sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade najmanje 30 sati mjesečno.

Članak 45.

(1) Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Odjelu svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka.

(2) Odjel ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena te od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

(3) Korisnik koji je na temelju rješenja Odjela ostvario pravo u socijalnom i zdravstvenom programu dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala time što je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada,

- pravo ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.

(4) Pri utvrđivanju prava na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi, ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.

Članak 46.

(1) Općina Matulji ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava iz članka 13. i članka 30. ove Odluke od osobe koja je po zakonu dužna uzdržavati korisnika ili nasljednika do visine naslijeđene imovine ili druge stjecatelje imovine korisnika.

(2) U slučaju da korisnik prava iz članka 13. i članka 30. ima u vlasništvu nekretninu, povrat iznosa iz stavka 1. ovoga članka osigurava se upisom zabilježbe tražbine na nekretninama korisnika.

(3) Zabilježba iz stavka 2. ovoga članka briše se na temelju suglasnosti Općine Matulji kada se izvrši naplata potraživanja ili otpiše dug.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/16).

Članak 48.

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se po odredbama Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/16 i 32/18).

Članak 49.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko - goranske županije”. 

KLASA: 551-01/20-01/0015

URBROJ: 2156-04-03-01/21-0004

Matulji,30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr