SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA PUNAT

26.

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat, na 38. sjednici održanoj dana 6. travnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 9/08, 30/10, 33/10 - pročišćeni tekst, 14/15 i 30/18).

IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat iz stavka 1. ovog članka izradio je PLAN 21 d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Elaborat IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat sastoji se od:

- izmjena i dopuna odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Punat

- izmjena i dopuna grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Punat - zamjena kartografskih prikaza:

- 1a. Korištenje i namjena površina - Površine za razvoj i uređenje

- 2b. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav

- 4.1. Građevinsko područje naselja Punat

- obrazloženja ovih izmjena i dopuna prostornog plana te izmjena i dopuna obrazloženja važećeg prostornog plana

IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU

Članak 3.

U Prostornom planu uređenja Općine Punat (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 9/08, 30/10, 33/10 - pročišćeni tekst, 14/15 i 30/18) u članku 5. stavku 1. iza točke 14. dodaje se nova točka 14a. koja glasi:

„14a. Vila je građevina višeg standarda oblikovanja, uređenja i opreme, primarno u funkciji turističkog iznajmljivanja, koja predstavlja jednu uporabnu jedinicu i nije je moguće etažirati .“

Članak 4.

U članku 32. stavku 2. točki 2. riječi: „osim bazena površine veće od 12m2“ brišu se.

Članak 5.

Članak 48. mijenja se i glasi:

„(1) Na ugostiteljsko-turističke građevine u mješovitoj namjeni primjenjuje se članak 32.

(2) Iznimno, na području Buke, južno od postojeće prometnice koja vodi prema površini rekreacijske namjene R6a – područje oznake N-T na kartografskom prikazu 4.1. Građevinsko područje naselja Punat u mješovitoj namjeni, planira se gradnja ugostiteljsko-turističkih građevina iz skupine hoteli, a prema posebnom propisu razvrstanih u hotel posebnog standarda, podvrstu „Hotel small & friendly“. Osim hotela, unutar ove površine moguće je graditi i vile.

(3) Tipološki, gradnja novih građevina treba biti naslonjena na već postojeću obiteljsku izgradnju što znači da nije moguće planirati strukture u mjerilu i tipologiji koje bi narušile osobitu ambijentalnu vrijednost prostora koji je prepoznat kao izniman razvojni potencijal, i kao takav treba biti ne samo sačuvan već i ugrađen u nova rješenja.

(4) Neizgrađeni prostor površine oko 2 ha odgovarajućim je stručnim rješenjem usmjeren ka logičnom i održivom razvojnom konceptu ugostiteljsko-turističkih građevina iz skupine hoteli, a prema posebnom propisu razvrstanih u hotel posebnog standarda, podvrstu „Hotel family“ ili „Hotel small & friendly“ (kapaciteta 4-20 smještajnih jedinica) u čiji će neposredni okoliš biti smješten odgovarajući udjel ostalih sadržaja, prije svega u dijelu prometnica i parkiranja, te zelenih i sportsko-rekreacijskih površina.

Moguće je prema posebnim uvjetima planirati i vile, građevine višeg oblikovnog standarda, koje mogu u funkciji turizma funkcionirati neovisno, ili kao depandanse hotela.

(5) Smjernice za gradnju i smještaj građevina hotela:

1. Oblik i veličina građevne čestice

 • Minimalna površina građevne čestice bit će utvrđena tek detaljnom razradom putem plana užeg područja no mora biti dimenzionirana tako da zadovolji osnovnu funkciju te da može uključiti sve potrebne prateće i servisne sadržaje osnovne namjene.

2. Namjena, veličina i građevna (bruto) površina građevine

 • Osnovna namjena građevine je ugostiteljski objekt primjerene vrste i kategorije.
 • U sklopu građevne čestice mogu se graditi sportski tereni, otvorena igrališta, vanjski nenatkriveni bazeni i terase. Navedeni sadržaji ne ulaze u izgrađenost građevne čestice, osim bazena površine veće od 100m2.
 • Unutar ugostiteljsko turističke građevine dopušta se izgradnja jedne stambene jedinice do maksimalno 100 m2 za smještaj vlasnika građevine.
 • Najveći broj etaža iznosi tri nadzemne etaže, a visina će se utvrditi planom užeg područja.

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

 • Sa svih strana, osim one koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu, građevina mora biti udaljena najmanje 5m, od granice građevinske čestice, a najmanje 10 m od susjednih građevina, mjereno od najistaknutijih dijelova građevine.

4. Uređenje građevne čestice

 • Neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen, a najmanje 40% površine građevne čestice mora biti površina zelenila. Potrebno je težiti hortikulturnom rješenju koje će biti objedinjujućih karakteristika na razini cjeline, u privatnom i javnom dijelu površina.
 • Dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno potrebno je urediti kao kolno-pješačku, manipulativnu i ozelenjenu površinu. Dozvoljava se pristup podrumskoj etaži kolno-pješačkom rampom čija najveća dozvoljena širina iznosi 5m.
 • Uređenje terena oko građevine, uređenje potpornih zidova, terase, stubišta i slično, treba se izvesti tako da ne narušava izgled osnovnih cjelina i ambijentalnost okoliša.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

 • Građevina mora biti suvremenog i kontekstualno prihvatljivog arhitektonskog izraza
 • Osobitu pozornost obratiti zaštiti vanjskih i unutarnjih vizura gdje je prostornu dispoziciju unutar cijelog naselja potrebno postaviti tako da što veći broj smještajnih jedinica ima osiguran pogled na more
 • Horizontalni i vertikalni gabariti građevine, oblikovanje pročelja i krovišta, te svi korišteni materijali moraju biti u skladu s okolnim građevinama i krajolikom u koji se građevina smještaja.

6. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

 • Projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

7. Način i uvjeti priključenja na javno - prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

 • Način priključenja građevne čestice, građevine turističko-ugostiteljske namjene na javne prometne površine, udaljenosti od iste te broj parkirnih mjesta određuje se koristeći elemente iz poglavlja 5. ovih Odredbi.
 • Smještaj vozila (parkirno mjesto) potrebno je riješiti unutar građevne čestice koristeći članak 92a i 92b. ovih Odredbi.

8. Mjere zaštite okoliša

 • Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

(6) Smjernice smještaja i gradnje vila na području Buke:

1. Oblik i veličina građevne čestice

 • Minimalna površina građevne čestice bit će utvrđena tek detaljnom razradom putem plana užeg područja no mora biti dimenzionirana tako da zadovolji osnovnu funkciju te da može uključiti sve potrebne prateće i servisne sadržaje osnovne namjene.

2. Namjena, veličina i građevna (bruto) površina građevine

 • Vila je građevina višeg standarda oblikovanja, uređenja i opreme, primarno u funkciji turističkog iznajmljivanja, koja predstavlja jednu uporabnu jedinicu i nije je moguće etažirati .
 • U sklopu građevne čestice mogu se graditi sportski tereni, otvorena igrališta, vanjski nenatkriveni bazeni i terase. Navedeni sadržaji ne ulaze u izgrađenost građevne čestice, osim bazena površine veće od 100m2.
 • Najveći broj etaža iznosi dvije nadzemne etaže i podrumski prostor (Po+2) a visina će se utvrditi planom užeg područja.
 • Najveći kapacitet vile na području Buke iznosi 10 ležajeva.
 • prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene mogu funkcionirati i autonomno kao restorani, prostori za sport i rekreaciju, wellness, zdravstveni turizam, trgovine, i sl.

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

 • Sa svih strana, osim one koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu, građevina mora biti udaljena najmanje 5m, od granice građevinske čestice, a najmanje 10 m od susjednih građevina, mjereno od najistaknutijih dijelova građevine.

4. Uređenje građevne čestice

neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen a najmanje 40% površine građevne čestice mora biti površina zelenila.

u sklopu građevne čestice moguće je planirati prateće sportsko-rekreacijske i druge slične programe namijenjene korisnicima.

Dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno potrebno je urediti kao kolno-pješačku, manipulativnu i ozelenjenu površinu. Dozvoljava se pristup podrumskoj etaži kolno-pješačkom rampom čija najveća dozvoljena širina iznosi 4m.

Dozvoljava se gradnja svjetlika podrumske etaže pod uvjetom da ne ometa kolni i/ili pješački promet.

Uređenje terena oko građevine, uređenje potpornih zidova, terase, stubišta i slično, treba se izvesti tako da ne narušava izgled osnovnih cjelina i ambijentalnost okoliša.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Građevina mora biti suvremenog i kontekstualno prihvatljivog arhitektonskog izraza

Osobitu pozornost obratiti zaštiti vanjskih i unutarnjih vizura gdje je prostornu dispoziciju unutar cijelog naselja potrebno postaviti tako da što veći broj smještajnih jedinica ima osiguran pogled na more

Horizontalni i vertikalni gabariti građevine, oblikovanje pročelja i krovišta, te svi korišteni materijali moraju biti u skladu s okolnim građevinama i krajolikom u koji se građevina smješta.

6. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

7. Način i uvjeti priključenja na javno - prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Način priključenja građevne čestice na javne prometne površine, udaljenosti od iste te broj parkirnih mjesta određuje se koristeći elemente iz poglavlja 5. ovih Odredbi.

Smještaj vozila (parkirno mjesto) potrebno je riješiti unutar građevne čestice koristeći članak 92a. i 92b. ove Odluke.

8. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.“.

Članak 6.

Članak 77a. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Izvan građevinskog područja mogu se smještati sljedeće izdvojene namjene na:

1. Građevinskom zemljištu:

- infrastrukturna namjena:

- građevine prometne infrastrukture

- infrastrukturne građevine vodoopskrbe i odvodnje

- regulacijske i zaštitne vodne građevine infrastrukturnog sustava uređenja vodotoka i voda

- građevine energetske infrastrukture

- komunalna namjena

- uređene plaže

- građevine za gospodarenje otpadom

- reciklažno dvorište i reciklažno dvorište za građevni otpad

- građevina službe spašavanja na moru

2. Prirodnim područjima:

- građevine u funkciji poljoprivrede

- građevine u funkciji djelatnosti na vodnim površinama

- sportsko-rekreacijske površine na prirodnim površinama

- regulacijske i zaštitne vodne građevine infrastrukturnog sustava uređenja vodotoka i voda“.

Članak 7.

Iza članka 77c. dodaje se naslov i novi članak 77d. koji glase:

„Građevine za gospodarenje otpadom - reciklažno dvorište i reciklažno dvorište za građevni otpad

Članak 77d.

(1)Građevine za gospodarenje otpadom-reciklažno dvorište (GZ-RD) i reciklažno dvorište za građevni otpad (GZ-RG) planirane su uz županijsku cestu (ŽC 5125) prema Staroj Baški, u blizini lovačkog doma, a označene su na kartografskom prikazu 1a.

(2) Uvjeti za smještaj i gradnju građevina za gospodarenje otpadom - reciklažnog dvorišta (GZ-RD) na k.č. 5794/3, 5795, 5803/4, 5804/3, 5804/4, 5804/5, 5804/6, 5804/7 i 6115 sve k.o. Punat:

- organizaciju planiranog sadržaja (uređenje platoa, moguća izgradnja pratećih i pomoćnih građevina, način korištenja prostora) izvršiti sukladno zakonskoj regulativi

- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m2

-najveća površina građevne čestica identična je ukupnoj površini k.č.5794/3, 5795, 5803/4, 5804/3, 5804/4, 5804/5, 5804/6, 5804/7 i 6115 sve k.o. Punat

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,3

- najveća dopuštena visina građevine – sukladno odabranoj tehnologiji,

- najveći broj etaža – jedna nadzemna

- u reciklažnom dvorištu potrebno je osigurati propisane uvjete za postavljanje posebnih spremnika,

- za gradnju reciklažnog dvorišta potrebno je osigurati svu dostupnost prometnoj i komunalnoj infrastrukturnoj mreži,

- za prilaz građevini osigurati pristup na javnu prometnu površinu sukladno poglavlju 5. Odredbi za provođenje - Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

- dio građevine za prikupljanje otpada mora biti ograđen, a najveća dozvoljena visina ograde iznosi 2,0 metra

- smještaj vozila potrebno je osigurati unutar građevne čestice sukladno poglavlju 5. Odredbi za provođenje - Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

- najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu površinu i to prvenstveno na onom dijelu građevne čestice na kojem se procjenjuje da može imati ulogu zaštitnog zelenila u odnosu na okolne površine

- gradilište reciklažnog dvorišta se treba planirati na način da se očuvaju dijelovi prirodne vegetacije, odnosno pojedina stabla ili skupine stabala, ukoliko je isto moguće sukladno tehničko-tehnoloških uvjetima,

- reciklažno dvorište potrebno je primjereno označiti, a dozvoljava se postava naprava za oglašavanje i reklamiranje za isticanje poruka ekološkog sadržaja,

- razmještaj objekata reciklažnog dvorišta unutar građevne čestice potrebno je izvesti na način kojim se omogućava nesmetan pristup teretnog vozila te osigurava dovoljna manipulativna površina,

- mjere zaštite okoliša potrebno je odrediti u skladu s posebnim propisom.

- sve građevine i druge zahvate treba izvoditi na način da uključuju antierozijsku zaštitu, postojeća erozija ne smije se povećavati.

-obvezno je izgraditi sustav zaštite od oborinskih voda koje će se pojaviti kod izvođenja građevinskih i drugih zahvata

(3) Uvjeti za smještaj i gradnju građevina za gospodarenje otpadom - reciklažnog dvorišta za građevni otpad (GZ-RG) na k.č. 5169/25 k.o. Punat:

- organizaciju planiranog sadržaja (uređenje platoa, prihvatne zone, zone obrade građevnog otpada, zone skladištenja i zone otpreme recikliranog agregata, moguća izgradnja pratećih i pomoćnih građevina, način korištenja prostora) izvršiti sukladno zakonskoj regulativi

- najmanja površina građevne čestice iznosi 1500 m2

- najveća površina građevne čestica identična je ukupnoj površini k.č. 5169/25 k.o. Punat

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,3

- najveća dopuštena visina građevine – sukladno odabranoj tehnologiji,

-najveći broj etaža – jedna nadzemna

- u reciklažnom dvorištu za građevni otpad potrebno je osigurati propisane uvjete za zone prihvata, mehaničku obradu i privremeno skladištenje

- za gradnju reciklažnog dvorišta potrebno je osigurati svu dostupnost prometnoj i komunalnoj infrastrukturnoj mreži,

- za prilaz građevini osigurati pristup na javnu prometnu površinu sukladno poglavlju 5. Odredbi za provođenje - Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

- dio građevine za prikupljanje otpada mora biti ograđen, a najveća dozvoljena visina ograde iznosi 2,0 metra

- smještaj vozila potrebno je osigurati unutar građevne čestice sukladno poglavlju 5. Odredbi za provođenje - Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

- najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu površinu i to prvenstveno na onom dijelu građevne čestice na kojem se procjenjuje da može imati ulogu zaštitnog zelenila u odnosu na okolne površine

- gradilište reciklažnog dvorišta za građevinski otpad se treba planirati na način da se očuvaju dijelovi prirodne vegetacije na kojima nije nužno krčenje terena ukoliko je isto moguće sukladno tehničko-tehnoloških uvjetima,

- reciklažno dvorište za građevni otpad potrebno je primjereno označiti, a dozvoljava se postava naprava za oglašavanje i reklamiranje za isticanje poruka ekološkog sadržaja,

- razmještaj objekata reciklažnog dvorišta za građevni otpad unutar građevne čestice potrebno je izvesti na način kojim se omogućava nesmetan pristup teretnog vozila te osigurava dovoljna manipulativna površina,

- mjere zaštite okoliša potrebno je odrediti u skladu s posebnim propisom

- sve građevine i druge zahvate treba izvoditi na način da uključuju antierozijsku zaštitu, postojeća erozija ne smije se povećavati.

- obvezno je izgraditi sustav zaštite od oborinskih voda koje će se pojaviti kod izvođenja građevinskih i drugih zahvata „

Članak 8.

U članku 97c. iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

„(12) Određuju se slijedeći uvjeti neposredne provedbe za smještaj, gradnju i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Punat:

1.Vrsta radova

Gradnja nove građevine, rekonstrukcija i uređenje.

Uključuje izgradnju uređaja za pročišćavanje, crpnih stanica, proširenje sustava odvodnje.

2. Lokacija zahvata u prostoru

Lokacija uređaja za pročišćavanje je k.č.br. 4806/5 k.o. Punat, a određen je simbolom (Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) na kartografskom prikazu 2b »Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav«, mj. 1:25000.

3. Namjena građevine

Osnovna namjena je građevina uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), zajedno sa svim pratećim sadržajima, odgovarajućeg stupnja pročišćavanja s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda postojećim podmorskim ispustom u more.

4. Veličina građevine

Veličina uređaja za pročišćavanje određuje se maksimalno temeljem sljedećih ukupnih kriterija:

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (kig) je 0,3

- maksimalni koeficijent iskoristivosti građevinske čestice (kis) je 0,6

- maksimalni broj etaža: dvije nadzemne etaže, dok se u podzemnom dijelu mogu smještati bazeni tlocrtnog oblika prilagođeni tehnološkom procesu i obliku i veličini građevne čestice

- maksimalna ukupna visina građevina iznosi 7m od kote konačno zaravnatog terena uz građevinu

5. Uvjeti za oblikovanje građevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i namjenom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu kontekstu, prirodnom krajobrazu i okolnom prostoru. Tipološki i morfološki, kao i općim oblikovnim izrazom, građevina ne smije biti invazivna spram internih i vanjskih vizura.

6. Oblik i veličina građevne čestice

Građevna čestica formira se iz k.č.br. 4806/5 k.o. Punat

Najveća površina građevne čestice odgovara ukupnoj površini k.č.br. 4806/5 k.o. Punat.

7. Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici

Građevine se moraju postaviti na minimalnoj udaljenosti 3 m od granice građevne čestice i 5 m od javne prometne površine. Postojeće građevine UPOV-a mogu se zadržati na zatečenim udaljenostima.

8. Uvjeti za uređenje građevne čestice

Prostor na građevnoj čestici UPOV-a uređivat će se u suglasju s funkcionalnim i oblikovnim karakteristikama krajobraza i namjene građevine, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Uz granicu građevne čestice u minimalnoj širini od 2 m mora se formirati zeleni pojas.

Oko građevina planirati sadnju drvenastih vrsta otpornih na posolicu i utjecaj jakih vjetrova kako bi se smanjio vizualni utjecaj na krajobraz.

9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i građenjem građevina mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

10. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Građevna čestica mora imati neposredan pristup s javnoprometne površine. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu definiran je odredbama ovog Plana (Poglavlje 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava), a ostvaruje se sa sjeverne strane s postojeće prometne površine k.č. 6118/1 k.o. Punat.

11. Mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Prilikom ozelenjivanja lokacije za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje.

Otpadne vode sa prometnih i manipulativnih površina potrebno je zbrinuti vodonepropusnim razdjelnim sustavom.“.

Članak 9.

Članak 107. mijenja se i glasi:

„(1) Gospodarenje otpadom na području općine Punat nastaviti će se prema projektu Eko otok Krk i zbrinjavat će se na lokaciji Treskavac u Općini Vrbnik i centralnoj zoni za gospodarenje otpadom na lokaciji Marišćina za potrebe Primorsko-goranske županije.

(2) Sva postojeća otpadom onečišćena tla i neuređena odlagališta potrebno je sanirati u skladu s posebnim propisima.

(3)Planom su utvrđene lokacije za reciklažno dvorište (GZ-RD) i reciklažno dvorište za građevni otpad (GZ-RG) uz županijsku cestu (Ž5125) prema Staroj Baški, u blizini lovačkog doma.

(4)Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (papir, staklo, metal, PVC i drugo).

(5) Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.

(6) Uvjeti za smještaj i gradnju građevina za gospodarenje otpadom - reciklažnog dvorišta (GZ-RD) i reciklažnog dvorišta za građevni otpad (GZ-RG) dani su u točki 2.3.2.1. Građenje na građevinskim zemljištima.

(7) Na području Stare Baške ne planira se gradnja reciklažnog dvorišta već se potrebe stanovnika mogu riješiti posredstvom mobilnog reciklažnog dvorišta.

(8) Postupanje s otpadom potrebno je provoditi:

- izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada,

- sprečavanjem nenadziranog postupanja s otpadom,

- iskorištavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe,

- odlaganjem otpada na odlagališta,

- saniranjem otpadom onečišćenih površina.

(9) Proizvođač otpada te svi sudionici u postupanju s otpadom (sakupljač, obrađivač) dužni su pridržavati se odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom i drugih propisa.“.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10

Elaborat IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat izrađen je u 4 izvornika ovjerena pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat.

Izvornici elaborata IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat čuvaju se u pismohrani Općine Punat (1 izvornik), Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (1 izvornik), Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije (1 izvornik) i Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (1 izvornik).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ: 2142-02-01-21-3

Punat, 6. travnja 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med.,v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51521&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr