SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

22.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2021. godine, donijelo je

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA PERIOD 2021. DO 2024. GODINE

I. UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe.

Učinkovito i brzo djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.

Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje Plana civilne zaštite, Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

II. SMJERNICE

1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

a) stožeri civilne zaštite

b) operativne snage vatrogastva

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

e) udruge

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite

g) koordinatori na lokaciji

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona, Općinski načelnik je odgovoran za osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite, te sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. navedenog Zakona donosi Plan vježbi, odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno pravilniku iz članka 33. stavka 3. podstavak 3. Zakona.

Općina Malinska-Dubašnica dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje putem Područnog ureda Rijeka podatke sukladno članku 20. stavak 2. Zakona, te o dužnosti dostave podataka obavijestiti operativne snage Općine Malinska-Dubašnica putem Stožera civilne zaštite.

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donio je dana 20. Studenog 2017. godine Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/17-01/1, URBROJ: 2142/05-03/1-17-5.

Prema potrebi potrebno je ažurirati sastav Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica.

1.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koja djeluje u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva.

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska-Dubašnica (Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 214-02/11-01/1 URBR: 2142/05-01-12-15, Malinska, 12. lipnja 2012. godine) - revizija iz 2017. godine, te operativnim planovima zaštite od požara.

U razdoblju od 2021. do 2023. godine, nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih, te redovito obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede sukladno Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova i Zakonu o vatrogastvu.

U području rada s članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima. Pored toga, potrebno je raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u svrhu povećanja sigurnosti i smanjenju opasnost i rizika od nastanka požara.

Neophodno je izvršenje zadaća u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove smjernice.

U periodu za kojeg se donose ove smjernice potrebno je sljedeće:

  • donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara,
  • izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara,
  • donijeti plan motrilačko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora,
  • usklađivati planove zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s novonastalim uvjetima,
  • u cilju održavanja i provjere provedbe preventivnih mjera zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe održavaju protupožarne vježbe

1.3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Krk koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima.

Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa Krk traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i epidemija, vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba i drugih izvanrednih situacija, pruža psihosocijalnu potporu stanovništvu, osigurava tehničku pomoć i drugo.

Općina Malinska-Dubašnica u periodu od 2021. do 2024. godine nastaviti će s financiranjem Gradskog društva Crvenog križa Krk sukladno važećim propisima.

1.4. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Hrvatska gorska služba spašavanja je prioritetna snaga za hitne intervencije spašavanja ljudskih života na nepristupačnom terenu ili u slučaju drugih nesreća kada nije moguć pristup cestovnim vozilima, već samo probijanjem uz pomoć specijalnih resursa i opreme.

Na području Općine Malinska-Dubašnica djeluje HGSS Stanica Rijeka.

Zajednički interes Općine Malinska-Dubašnica i HGSS Stanica Rijeka očituju se u sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju za tekuću godinu.

Temeljem navedenog sporazuma Općine Malinska-Dubašnica će za svaku godinu obnavljati Ugovor o financiranju HGSS Stanice Rijeka, te će obje ugovorene strane djelovati po Ugovorenim stavkama.

1.5. UDRUGE

Sukladno članku 32. stavak 1. Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.

Sukladno stavku 4. i 5. istog članka, Općina Malinska-Dubašnica će s udrugama regulirati međusobne odnose sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjete pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjene jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Općina Malinska-Dubašnica organizirati će po potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

1.6. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

1.6.1. Postrojbe civilne zaštite

Općinski načelnik donio je Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/13-01/1, URBROJ: 22142/05-03/1-13-1 od 29. ožujka 2013. godine, odnosno postrojbe opće namjene koja u svom sastavu ima tri skupine, a broji ukupno 33 pripadnika. Postrojbe nisu kompletirane i potrebno je izvršiti reviziju članova i popunu postrojbe.

Potrebno je provoditi sustavnu reviziju i popunjavanje, opremanje i obuku pripadnika postrojbe civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica.

1.6.2. Povjerenici civilne zaštite

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje Općinski načelnik za pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i manja naselja.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

  • sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
  • daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
  • sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
  • organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
  • provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Povjerenici civilne zaštite za područje Općine Malinska-Dubašnica po mjesnim odborima imenovani su odlukom Općinskog načelnika od 17. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/17-01/1, URBROJ: 2142/05-04/01/1-20-59).

Potrebno je u sklopu aktivnosti opremanja i obuke pripadnika postrojbe civilne zaštite uključiti i povjerenike civilne zaštite.

1.7. KOORDINATOR NA LOKACIJI

Koordinator na lokaciji procjenjuje situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s mjerodavnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom načelnik Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite po osnivanju operativnih snaga civilne zaštite.

Koordinatore na lokaciji odrediti prema potrebi.

1.8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona.

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.

Potrebno redovno revidirati popis osobe od interesa za sustav civilne zaštite i isti prema potrebi ažurirati.

2. PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno Zakoni jedinice lokalne samouprave dužne su izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća te Plan djelovanja civilne zaštite.

Općina Malinska-Dubašnica izradila je u 2017. godini putem ovlaštene tvrtke izradila Procjenu rizika od velikih nesreća KLASA: 810-01/16-01/3. U tijeku je izrada Revizije Procjena rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja Civilne zaštite izrada koje je naručena kod tvrtke DLS d.o.o. ovlaštene za izradu dokumenata u području planiranja civilne zaštite.

Potrebno je redovito pratiti zakonsku regulativu i u skladu s time ažurirati dokumente.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica za period 2021. do 2024. godine stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 810-01/20-01/3

UR. BROJ: 2142/05-01-20-4

Malinska, 19. ožujak 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr