SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

20.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), u svezi sa člankom 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 03.ožujka 2021. godine donosi:

STATURNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

STATUTA OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Statutu Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), iznad članka 19. dodaje se podnaslov „Referendum“, te se članak 19. mijenja i glasi:

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“

Članak 2.

Članak 20. mijenja se i glasi:

(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta kojim se uređuju lokalni porezi i druga javna davanja, komunalni red, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

(2) Savjetodavni referendum može se raspisati radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine.

(3) Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 1/3 članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji i 20% ukupnog broja birača Općine Matulji.

(4) Referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim, u skladu sa odredbama zakona i ovog Statuta.

Članak 3.

Članak 20a briše se«.

Članak 4.

Članak 21. mijenja se i glasi:

(1) Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova Općinskog vijeća, općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora.

(2) Općinsko vijeće dužno je, ako prihvati prijedlog iz stavka 1. ovog članka, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

(3) Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

Članak 5.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, na mrežnim stranicama Općine Matulji te na oglasnoj ploči Općine Matulji.

Članak 6.

U članku 25. stavku 1. riječi „općih akata“ te riječ „središnje“ brišu se.

Članak 7.

Iznad članka 26.dodaje se podnaslov „Zborovi građana“, te se članak 26. mijenja i glasi:

„(1) Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine Matulji.

(2) Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

(3) Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine.

(4) Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati 1/3 vijećnika Općinskog vijeća.

(5) Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 4. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

(6) Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

(7) Zbor građana može sazvati i općinski načelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine Matulji.

Članak 8.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„(1) Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana, područje za koje se saziva, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

(2) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i općinskog načelnika.

(3) Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

(4) Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

(5) Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Općinskog vijeća.“

Članak 9.

Iznad članka 28. dodaje se podnaslov „Prijedlozi, predstavke i pritužbe građana“, a članka 28. mijenja se i glasi:

(1) Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine“.

(2) Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

(3) Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

(4) Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.“

Članak 10.

Članak 35.mijenja se i glasi:

„Općinsko vijeće ima 15 vijećnika.“

Članak 11.

U članku 36. stavak 5. mijenja se i glasi:

Vijećnici imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu sa poslodavcem..“

Članak 12.

Iza članka 36. dodaje se novi članak 36a. koji glasi:

„Odlukom iz članka 36. ovog Statuta se može odrediti naknada za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima u neto iznosu do 10.000,00 kuna godišnje po vijećniku, dok se naknada za predsjednika Općinskog vijeća određuje u visini naknade vijećnika uvećane za 50%, a za potpredsjednike u visini naknade vijećnika uvećane za 30%.“

Članak 13.

U članku 43.stavak 2. mijenja se i glasi:

„Mandat općinskog načelnika i zamjenika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika..“

Članak 14.

U članku 43. iza stavka 4.dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Izuzetno od stavka 1.ovog članka nositelj izvršne vlasti je zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim zakonom.“

Članak 15.

Članak 47. mijenja se i glasi:

(1) Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

(2) Kad zamjenik zamjenjuje općinskog načelnika radi u slučajevima iz stavka 1. ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika.

Članak 16.

Članak 48. mijenja se i glasi:

(1) Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

(2) Zamjenik Općinskog načelnika se u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati uputa Općinskog načelnika.

Članak 17.

Članak 49. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik i zamjenik, na način i u rokovima propisanim zakonom, odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.“

Članak 18.

Članak 50. mijenja se i glasi:

(1) Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

1. danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

4. danom prestanka prebivališta na području Općine Matulji,

5. danom prestanka hrvatskog državljanstva,

6. smrću.

(2) Ako prije isteka dvije godine mandata prestane mandat općinskog načelnika, Vlada Republike Hrvatske raspisat će prijevremene izbore za općinskog načelnika i njegovog zamjenika, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnaša njegov zamjenik, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnaša povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(3) Ako nakon isteka dvije godine mandata prestane mandat općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša njegov zamjenik.

(4) Ako prestane mandat zamjenika koji obnaša dužnost općinskog načelnika sukladno stavku 2.ovog članka, Vlada Republike Hrvatske raspisat će prijevremene izbore za općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Članak 19.

Članak 52. mijenja se i glasi:

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma, iz članka 20.stavka

4. ovog Statuta, za opoziv općinskog načelnika može dati najmanje 2/3 članova Općinskog vijeća ili 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Matulji.

(2) Prijedlog za raspisivanje referenduma iz stavka 1. mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika ako je podnesen od strane 2/3 članova Općinskog vijeća, odnosno potpisan od birača ako je podnesen od strane 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača.

(3) Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni zbori za općinskog načelnika.

Članak 20.

Iza članka 52. dodaje se članak 53. koji glasi:

(1) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu i donijeti odluku u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih članova Općinskog vijeća.

(2) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača Općine Matulji predsjednik Općinskog vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača. Ako je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 21.

Članak 55. mijenja se i glasi:

(1) Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata tijela općine.

(2) Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

(3) Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 22.

Članak 56. mijenja se i glasi:

(1) Općina Matulji može obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga organizirati zajednički sa dvije ili više jedinica lokalne samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

(2) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka Općina Matulji sa drugim jedinicama lokalne samouprave može osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima.

(3) Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 23.

Članak 57. mijenja se i glasi:

(1) O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog tijela iz članka 56. ovoga Statuta odlučuje Općinsko vijeće.

(2) Temeljem odluke predstavničkih tijela općinski načelnici i gradonačelnici sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 24.

Članak 59. mijenja se i glasi:

(1) Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

(2) Imenovanje i razrješenje predstavnika Općine Matulji u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina Matulji obavlja općinski načelnik sukladno odredbama članka 43. ovog Statuta ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(3) Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji na način i postupku propisanim odredbama zakona kojima su uređene te djelatnosti te odredbama zakona kojima je uređena dodjela koncesija ako se djelatnosti obavljaju temeljem koncesije.

Članak 25.

U članku 81. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Općina Matulji će, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije, na mrežnim stranicama Općine objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na način da su informacije lako dostupne i pretražive.“

Članak 26.

U članku 82. stavak 3. mijenja se i glasi:

„ Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Općinskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavka 4. koji glasi:

„Kada je raspušteno Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Općinsko vijeće financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.“

Članak 27.

U članku 90. stavci 1. i 2. brišu se, a stavak 3.postaje stavak 1.

Članak 28.

Članak 91. mijenja se i glasi:

(1) Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinskog vijeća i općinskog načelnika obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

(2) Nadzor zakonitosti općih akata koje donosi Općinsko vijeće u samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 29.

U članku 93. stavku 1. riječi „i općinskom biltenu Općine“ brišu se.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Ova Statutarna Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članaka 12.,13.,14., 15, 16.,17.,18.,19. i 20. koji stupaju na snagu dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

(2) Članovi Općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

(3) Osobe zatečene na dužnosti zamjenika Općinskog načelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

KLASA:011-01/21-01/0005

UR. BROJ:2156-04-01-01/21-4

Matulji, 02.03.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec. v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51211&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr