SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

46.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, br. 29/19. i 98/19.) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na 30. sjednici održanoj 7. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar
za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2021. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Lopar za 2021. godinu.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2021. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od =17.920,00 kuna, razdjel: 010, glava: 01001, program 1001, aktivnost A0100104, pozicija 6.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava u iznosu od =1.600,00 kuna godišnje, tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, određenog u stavku 1. ovog članka.

Prema sastavu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja podzastupljeni spol su žene.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Lopar za 2021. godinu na način utvrđen u članku 3. ove Odluke u godišnjem iznosu kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 6.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 4. ove Odluke, obavlja Jedinstveni upravni odjel u čijoj je nadležnosti obračun i isplata.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ: 2169/02-01-20-26

Lopar, 7. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51281&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr