SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA MATULJI

47.

Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97- ispr., 47/99- ispr., 35/08 i 127/19) i članka 31. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 10. studenog 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 24. studenog 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 26. studenog 2020. godine i Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 6. studenog 2020. godine, donose

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

Članak 1.

U Odluci o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 5/00, 27/04 i 38/07) u članku 1. stavku 1. riječ “Poglavarstava” zamjenjuje se riječima “predstavničkih tijela”.

Stavak 3. briše se, te novi stavak 3. glasi:

“Za pravovaljanost odluke koja se donosi uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga dovoljna je odluka osnivača koji ima većinski udjel.”

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

“Djelatnost JAVNE VATROGASNE POSTROJBE je:

O 84.25 Djelatnost vatrogasne službe.”

Članak 3.

U članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Područje djelovanja i odgovornosti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE utvrđuje se na temelju Vatrogasnih planova osnivača i zajedničkom procjenom ugroženosti od požara.”

Članak 4.

Iznad članka 6. riječi u nazivu podnaslova “Upravno vijeće” zamjenjuju se riječima “Vatrogasno vijeće”.

Članak 6. mijenja se i glasi:

“JAVNOM VATROGASNOM POSTROJBOM upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana.

Vatrogasno vijeće čine predstavnik vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, predstavnik radnika i u ime osnivača predstavnik Grada Opatije.

Predstavnik radnika u Vatrogasnom vijeću je osoba za koju je glasovalo najmanje 20% radnika JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, a glasovanje je neposredno i tajno. Ukoliko 20% radnika ne donese predmetnu odluku, zapovjednik će imenovati predstavnika radnika u Vatrogasnom vijeću.

Predsjednika Vatrogasnog vijeća imenuje gradonačelnik Grada Opatije uz prethodno mišljenje načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga. Načelnici su dužni dostaviti prethodno mišljenje u roku od 15 dana od dana zaprimljenog poziva, u suprotnom se smatra da je dano pozitivno mišljenje.

Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet godina.

Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.

Način rada Vatrogasnog vijeća uređuje se Statutom i Poslovnikom o radu.”

Članak 5.

Članak 7. briše se.

Članak 6.

Dosadašnji članak 8. postaje članak 7. koji se mijenja i glasi:

“Vatrogasno vijeće obavlja funkcije utvrđene zakonom, a osobito:

  • donosi Statut JAVNE VATROGASNE POSTROJBE uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
  • donosi opći akt o unutarnjem ustroju uz prethodno mišljenje gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
  • donosi programe rada i razvoja JAVNE VATROGASNE POSTROJBE i nadzire njihovo izvršavanje uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
  • donosi financijski plan uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
  • donosi godišnji obračun
  • odlučuje o raspodjeli dobiti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
  • daje osnivačima JAVNE VATROGASNE POSTROJBE prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima
  • donosi poslovnik o svome radu
  • odlučuje uz suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretnina vrijednosti iznad 200.000 kuna, o raspodjeli dobiti u skladu s posebnim odlukama osnivača, o promjeni djelatnosti vatrogasne postrojbe, o davanju u zakup objekata i prostora JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ili mijenjanju namjene objekata i prostora, o osnivanju druge pravne osobe
  • donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i Statutom ustanove.

Osnivači su dužni dostaviti prethodnu suglasnost iz stavka 1. alineje 1. i prethodno mišljenje iz stavka 1. alineje 2. ovog članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog poziva, u suprotnom se smatra da je suglasnost dana odnosno da je mišljenje u skladu s predloženim.

Osnivači su dužni dostaviti prethodnu suglasnost iz stavka 1. alineje 9. ovog članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog poziva.

Osnivači su dužni dostaviti prethodnu suglasnost iz stavka 1. alineje 3. i 4. ovog članka u roku koji je propisan Statutom.”

Članak 7.

Dosadašnji članak 9. postaje članak 8., u kojem se stavci 3.-5. brišu.

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“Zapovjednika JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, te uz prethodno mišljenje načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga, imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Opatije, na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.”

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 4. i 5.

Članak 8.

Članci 10., 11. i 12. brišu se.

Članak 9.

Dosadašnji članak 13. postaje članak 9. koji se mijenja i glasi:

“Za financiranje redovne djelatnosti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE sredstva osiguravaju osnivači u svojim proračunima razmjerno udjelima navedenim u članku 1. ove Odluke, a sukladno financijskom planu ustanove.

Pored sredstava iz stavka 1. ovog članka za potrebe obavljanja djelatnosti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE sredstva se osiguravaju na temelju godišnjeg programa rada i iz sljedećih izvora:

- iz prihoda vlastite djelatnosti,

- iz zaklada, sponzorstava, dotacija i drugih načina u skladu s zakonom.”

Članak 10.

Dosadašnji članak 14. postaje članak 10. u kojem se stavak 2. briše.

Članak 11.

Dosadašnji članak 15. postaje članak 11. u kojem se u stavku 2. riječi “članku 2. ovog sporazuma” zamjenjuju riječima “članku 1. ove Odluke”.

Članak 12.

Dosadašnji članak 16. postaje članak 12. koji se mijenja i glasi:

“Zapovjednik može opterećivati ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu JAVNE VATROGASNE POSTROJBE do iznosa od 20.000,00 kn, a iznad navedenog iznosa uz suglasnost Vatrogasnog vijeća.”

Članak 13.

Dosadašnji članak 17. postaje članak 13. u kojem se u stavku 1. riječi “do 31. siječnja svake kalendarske godine” brišu, te se zarez iza riječi “godinu” zamjenjuje točkom.

Stavak 2. briše se.

Članak 14.

Dosadašnji članak 18. postaje članak 14. u kojem se u stavku 3. druga rečenica briše.

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

“U slučaju iz stavka 2. ovog članka, osnivači sklapaju sporazum o podjeli imovine.”

Članak 15.

Dosadašnji članak 19. postaje članak 15. u kojem se dodaje stavak 3. koji glasi:

“Ulog Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga u pokretninama evidentiranim u poslovnim knjigama nakon 28. kolovoza 2007. godine preuzimaju Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga u postocima utvrđenim u članku 1. stavku 2. ove Odluke.”

Članak 16.

Članak 20. briše se.

Članak 17.

Dosadašnji članak 21. postaje članak 16. koji se mijenja i glasi:

“Ova Odluka zajedno s pročišćenim tekstom objavit će se u službenom glasilu osnivača.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine.

Vatrogasno vijeće JAVNE VATROGASNE POSTROJBE će do 31. prosinca 2020. godine uskladiti odredbe Statuta s ovom Odlukom.”

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v.r.

KLASA: 011-03/20-01/33

URBROJ: 2156/01-01-20-1

Opatija, 10. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, v.r.

KLASA: 011-01/20-01/0018

URBROJ: 2156-04-01-01-20-4

Matulji, 24. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Branislav Petković, v.r.

KLASA: 011-01/20-01/10

URBROJ: 2156/01-01-20-1

Lovran, 26. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Galović, v.r.

KLASA: 214-01/20-01/13

URBROJ: 2156/03-02-20-1

Mošćenička Draga, 6. studenog 2020.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51211&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr