SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA MATULJI

46.

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. studenog 2020. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama
Odluke o porezima Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Matulji (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 22/01, 50/13 i 16/18) podnaslov „I VRSTE POREZA“ briše se.

Članak 2.

Članci 2a i 2b brišu se, a članak 2c postaje članak 2a.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Stopa poreza na potrošnju na području Općine Matulji iznosi 3%'.

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

Dosadašnji članak 5. postaje članak 4.

Članak 6.

Dosadašnji članak 6., koji postaje članak 5., mijenja i glasi:

„1) Visina poreza na kuće za odmor na području Općine Matulji iznosi 15 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

2) Pri promjeni vlasništva kuća za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik plaća porez na kuće za odmor ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

3) Poslove vezane uz utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji“.

Članak 7.

Iz članka 5. dodaje se naslov koji glasi: „IV POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA“

Članak 8.

Dosadašnji članak 7., koji postaje članak 6., mijenja se i glasi:

„1) Porez na korištenje javnih površina plaća se za privremeno korištenje javne površine na temelju odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji kao i za korištenje javne površine bez odobrenja.

2) Pod javnom površinom u smislu ove Odluke podrazumijevaju se površine koje se prema posebnim propisima smatraju javnim dobrom u općoj uporabi kao i druge površine u vlasništvu ili na održavanju Općine Matulji i to trgovi, nogostupi, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

3) Biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, zelene površine uz ceste i ulice te ostale javne površine iz stavka 2.ovog članka smatraju se javnim površinama u smislu ove Odluke ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.“

Članak 9.

Dosadašnji članak 8., koji postaje članak 7., mijenja se i glasi:

„1) Za korištenje javnih površina plaća se porez prema namjeni korištenja u visini kako slijedi:

1. Za izvođenje građevinskih radova: 1 kuna/m2 zauzete površine dnevno.

2. Za postavu stvari, predmeta ili objekata osim ako isto nije obuhvaćeno zauzimanjem javne površine prema stavku 1.ovog članka (drva za ogrijev, plovila, građevni materijal, vitrine, i slično): 5 kuna/m2 zauzete površine dnevno.

3. Za postavu terasa ugostiteljskih objekata plaća se porez ovisno o području gdje se terasa postavlja:

a) u naseljima Matulji i Mihotići:

- 3,50 kuna/m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 01. travnja do 30. rujna odnosno

- 1,50 kuna/m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 01.listopada do 31.ožujka

b) u ostalim naseljima

- 2,50 kuna/m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna

- 0,50 kuna/m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 01.listopada do 30. travnja

4. Za postavu štandova u vrijeme manifestacija, blagdana, političke promidžbe, prigodne prodaje i drugih prigoda:

- 100 kuna dnevno po štandu ukoliko se javna površina koristi do 3 dana, a ako se javna površina koristi duže od tri dana za svaki idući dan: 20 kuna dnevno po štandu.

5. Za javna okupljanja, koncerte, tribine, političke skupove, sajmove, sportska događanja, promocije, snimanje reklamnih i drugih spotova: 500 kuna dnevno

6. Za postavu putokaza, reklama i reklamnih naprava plaća se porez za svaki putokaz/reklamu/ reklamnu naknadu ovisno o razdoblju korištenja:

a) za razdoblja kraća od 180 dana u kalendarskoj godini:

- za putokaz/reklamu/reklamnu napravu površine do 1 m2 : 10 kuna dnevno

- za putokaz/reklamu/reklamnu napravu površine preko 1 m2 : 25 kuna dnevno.

b) za razdoblja duža od 180 dana u kalendarskoj godini

- za putokaz/reklamu/reklamnu napravu površine do 1 m2: 2.000 kuna za kalendarsku godinu neovisno o broju dana korištenja u kalendarskoj godini

- za putokaz/reklamu/reklamnu napravu površine preko 1m2: 5.000 kuna za kalendarsku godinu neovisno o broju dana korištenja u kalendarskoj godini

7. Za postavu kioska: 10.000 kuna za kalendarsku godinu neovisno o broju dana korištenja u kalendarskoj godini

8. Za postavu vitrina i drugih naprava radi izlaganja robe (ormari, frižideri, bankomati i sl): 1.000 kuna za kalendarsku godinu neovisno o broju dana korištenja u kalendarskoj godini po vitrini ili drugoj napravi za izlaganje robe.

9. Za parkiranje vozila, osim na javnim parkiralištima: 12 kuna po parkirnom mjestu dnevno.“

Članak 10.

Dosadašnji članak 8a., koji postaje članak 8., mijenja se i glasi:

„1) Porez na korištenje javne površine ne plaća se u slučaju kada se javna površina koristi za potrebe Općine Matulji, za postavu prometne i turističke signalizacije koju postavlja Općina Matulji, Turistička zajednica kao i pravne ili fizičke osobe koje upravljaju javnim cestama, kada se javna površina koristi od strane udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva, obrazovnih, socijalnih, kulturnih i sportskih ustanova u provedbi programa javnih potreba odnosno aktivnosti istih.

2) Porez na korištenje javne površine ne plaća se za korištenje javne površine za čije se korištenje plaća drugo javno davanje ili druga naknada prema Općini Matulji.“

Članak 11.

Iza članka 8., dodaje se članak 9., koji glasi:

„Članak 9.

1) Porez na korištenje javnih površina plaća se u slijedećim rokovima:

a) jednokratno u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza ako iznos poreza ne prelazi 5.000 kuna,

b) u 2 polugodišnja obroka ako je iznos obračunatog poreza viši od 5.000 kuna, a ne prelazi 10.000 kuna, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 15 dana od dana dostave rješenja,

c) u 4 tromjesečna obroka ako je iznos obračunatog poreza viši od 10.000 kuna, a ne prelazi do 30.000 kuna, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 15 dana od dana dostave rješenja,

d) u 12 mjesečnih obroka ako je iznos obračunatog poreza viši od 30.000 kuna od kojih prvi obrok dospijeva u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

2) Poslove vezane uz utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javne površine obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.“

Članak 12.

Dosadašnji članci 16., 17., 18. i 19. brišu se.

Članak 13.

Ova Odluka objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01.01.2021.godine.

KLASA: 011-01/20-01/0020

URBROJ: 2156-04-01-01-20-0003

Matulji, 24. studeni 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51211&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr