SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
GRAD OPATIJA

90.

Na temelju članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija, na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj 10. studenog 2020. godine, na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj 24. studenog 2020. godine, na sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran održanoj 26. studenog 2020. godine i na sjednici Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga održanoj 6. studenog 2020. godine, utvrđuju i usvajaju pročišćeni tekst Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija.

Pročišćeni tekst Odluke obuhvaća:

- ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OPATIJE od 08. prosinca 1999. g. (SN PGŽ 5/00)

- ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OPATIJE od 13. srpnja 2004. g. (SN PGŽ 27/04)

- ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OPATIJE od 28. kolovoza 2007.g. (SN PGŽ 38/07)

- ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA koja je donesena na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj 10. studenog 2020. g., na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj 24. studenog 2020. g., na sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran održanoj 26. studenog 2020. g. i na sjednici Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga održanoj 6. studenog 2020. g.

ODLUKA

O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA
(PROČIŠĆENI TEKST)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga putem svojih predstavničkih tijela osnivači su i vlasnici javne ustanove JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA (u daljnjem tekstu: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA).

Međusobni odnosi osnivača vezani za njihova prava i obveze, a u vezi s osnivanjem, početkom rada, poslovanjem i prestankom ustanove, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno, zasnivaju se na razmjerima koji su utemeljeni učešćem na intervenciji, požarnim opasnostima i požarnom opterećenju, gustoći naseljenosti te površini i to kako slijedi :

 • GRAD OPATIJA …………………………..57%
 • OPĆINA MATULJI………………………...23%
 • OPĆINA LOVRAN …………………….......14%
 • OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA…………6%

Za pravovaljanost odluke koja se donosi uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga dovoljna je odluka osnivača koji ima većinski udjel.

II. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

Članak 2.

Naziv ustanove glasi: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA.

Članak 3.

Sjedište JAVNE VATROGASNE POSTROJBE je u Opatiji.

Adresa sjedišta JAVNE VATROGASNE POSTROJBE je Sv. Florijana 6.

III. DJELATNOST USTANOVE

Članak 4.

Djelatnost JAVNE VATROGASNE POSTROJBE je:

O 84.25 Djelatnost vatrogasne službe.

Članak 5.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA obavljat će djelatnost iz prethodnog članka na području svih osnivača - jedinica lokalne samouprave.

Područje djelovanja i odgovornosti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE utvrđuje se na temelju Vatrogasnih planova osnivača i zajedničkom procjenom ugroženosti od požara.

IV. UPRAVLJANJE I POSLOVODSTVO

Vatrogasno vijeće

Članak 6.

JAVNOM VATROGASNOM POSTROJBOM upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana.

Vatrogasno vijeće čine predstavnik vatrogasne zajednice Primorsko- goranske županije, predstavnik radnika i u ime osnivača predstavnik Grada Opatije.

Predstavnik radnika u Vatrogasnom vijeću je osoba za koju je glasovalo najmanje 20% radnika JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, a glasovanje je neposredno i tajno. Ukoliko 20% radnika ne donese predmetnu odluku, zapovjednik će imenovati predstavnika radnika u Vatrogasnom vijeću.

Predsjednika Vatrogasnog vijeća imenuje gradonačelnik Grada Opatije uz prethodno mišljenje načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga. Načelnici su dužni dostaviti prethodno mišljenje u roku od 15 dana od dana zaprimljenog poziva, u suprotnom se smatra da je dano pozitivno mišljenje.

Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet godina.

Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.

Način rada Vatrogasnog vijeća uređuje se Statutom i Poslovnikom o radu.

Članak 7.

Vatrogasno vijeće obavlja funkcije utvrđene zakonom, a osobito:

 • donosi Statut JAVNE VATROGASNE POSTROJBE uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
 • donosi opći akt o unutarnjem ustroju uz prethodno mišljenje gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
 • donosi programe rada i razvoja JAVNE VATROGASNE POSTROJBE i nadzire njihovo izvršavanje uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
 • donosi financijski plan uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
 • donosi godišnji obračun
 • odlučuje o raspodjeli dobiti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
 • daje osnivačima JAVNE VATROGASNE POSTROJBE prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima
 • donosi poslovnik o svome radu
 • odlučuje uz suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretnina vrijednosti iznad 200.000 kuna, o raspodjeli dobiti u skladu s posebnim odlukama osnivača, o promjeni djelatnosti vatrogasne postrojbe, o davanju u zakup objekata i prostora JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ili mijenjanju namjene objekata i prostora, o osnivanju druge pravne osobe
 • donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i Statutom ustanove.

Osnivači su dužni dostaviti prethodnu suglasnost iz stavka 1. alineje 1. i prethodno mišljenje iz stavka 1. alineje 2. ovog članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog poziva, u suprotnom se smatra da je suglasnost dana odnosno da je mišljenje u skladu s predloženim.

Osnivači su dužni dostaviti prethodnu suglasnost iz stavka 1. alineje 9. ovog članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog poziva.

Osnivači su dužni dostaviti prethodnu suglasnost iz stavka 1. alineje 3. i 4. ovog članka u roku koji je propisan Statutom.

Zapovjednik

Članak 8.

Zapovjednik je poslovodno tijelo JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

Zapovjednik ima zamjenika kojeg imenuje i razrješava zapovjednik.

Zapovjednika JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, te uz prethodno mišljenje načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga, imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Opatije, na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.

Zapovjednik u funkciji upravljanja JAVNOM VATROGASNOM POSTROJBOM ima prava i obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim propisima, a osobito:

 • organizira i vodi rad i poslovanje JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
 • predstavlja i zastupa JAVNU VATROGASNU POSTROJBU
 • odgovoran je za zakonitost rada JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Zapovjednik zastupa JAVNU VATROGASNU POSTROJBU samostalno, pojedinačno i bez ograničenja.

V. SREDSTVA

Članak 9.

Za financiranje redovne djelatnosti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE sredstva osiguravaju osnivači u svojim proračunima razmjerno udjelima navedenim u članku 1. ove Odluke, a sukladno financijskom planu ustanove.

Pored sredstava iz stavka 1. ovog članka za potrebe obavljanja djelatnosti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE sredstva se osiguravaju na temelju godišnjeg programa rada i iz sljedećih izvora:

- iz prihoda vlastite djelatnosti,

- iz zaklada, sponzorstava, dotacija i drugih načina u skladu s zakonom.

VI. RASPOLAGANJE S DOBITI

Članak 10.

U slučaju da JAVNA VATROGASNA POSTROJBA po završnom računu iskaže dobit u poslovnoj godini, ova dobit koristit će se isključivo za poslovanje JAVNE VATROGASNE POSTROJBE u narednom poslovnom razdoblju.

VII. NAČIN POKRIVANJA GUBITKA USTANOVE

Članak 11.

Gubitak JAVNE VATROGASNE POSTROJBE iskazan po završnom računu podmiruje se u narednom poslovnom razdoblju u pravilu iz redovnih prihoda, racionalizacijom poslovanja i sl.

Ako se gubitak ne može pokriti na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, osnivači sukladno razmjerima utvrđenim u članku 1. ove Odluke sudjeluju u pokrivanju iskazanog gubitka JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

VIII. OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA IMOVINE USTANOVE

Članak 12.

Zapovjednik može opterećivati ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu JAVNE VATROGASNE POSTROJBE do iznosa od 20.000,00 kn, a iznad navedenog iznosa uz suglasnost Vatrogasnog vijeća.

IX. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE USTANOVE I OSNIVAČA

Članak 13.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA je dužna osnivačima radi usvajanja dostavljati godišnje planove rada, izvješća o radu, izvršenja planova rada, te prijedloge akata o financijskom i materijalnom poslovanju za prethodnu godinu.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Osnivači su suglasni da je osnivanje JAVNE VATROGASNE POSTROJBE i obavljanje vatrogasne djelatnosti od njihovog posebnog interesa, te da će međusobne odnose vezane s time rješavati sporazumno i sa ciljem unaprjeđenja vatrogasne djelatnosti.

Svaki od osnivača može istupiti iz JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, ali prethodno mora do 1. rujna tekuće godine za narednu proračunsku godinu, o tome izvijestiti ostale osnivače.

Osnivač može pri istupanju preuzeti (izlučiti) iz imovine ustanove samo onaj dio imovine koji je unio u JAVNU VATROGASNU POSTROJBU nakon donošenja ove Odluke.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, osnivači sklapaju sporazum o podjeli imovine.

Članak 15.

U slučaju prestanka JAVNE VATROGASNE POSTROJBE masa preostale imovine dijeli se u razmjerima utvrđenim člankom 1. ove Odluke, a u skladu s tim razmjerima osnivači mogu posebnim sporazumom odlučiti o preuzimanju pojedinih stvari iz preostale imovine.

Ulog Grada Opatije u nekretninama i pokretninama evidentiran u poslovnim knjigama JAVNE VATROGASNE POSTROJBE na dan donošenja ove Odluke preuzima Grad Opatija u slučaju istupa bilo kojeg od članova, odnosno samog Grada Opatije.

Ulog Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga u pokretninama evidentiranim u poslovnim knjigama nakon 28. kolovoza 2007. godine preuzimaju Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga u postocima utvrđenim u članku 1. stavku 2. ove Odluke.

Članak 16.

Ova Odluka zajedno s pročišćenim tekstom objavit će se u službenom glasilu osnivača.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine.

Vatrogasno vijeće JAVNE VATROGASNE POSTROJBE će do 31. prosinca 2020. godine uskladiti odredbe Statuta s ovom Odlukom.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v.r.

KLASA: 011-03/20-01/33

URBROJ: 2156/01-01-20-2

Opatija, 10. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, v.r.

KLASA: 011-01/20-01/0018

URBROJ: 2156-04-01-01-20-5

Matulji, 24. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Branislav Petković, v.r.

KLASA: 011-01/20-01/10

URBROJ: 2156/01-01-20-2

Lovran, 26. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Galović, v.r.

KLASA: 214-01/20-01/13

URBROJ: 2156/03-02-20-2

Mošćenička Draga, 6. studenog 2020.

Grad Opatija

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=10006&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr