SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
GRAD OPATIJA

83.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17- ispr.), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11. 64/15, 112/18 ) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09-ispr, 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 11/18 – pročišćen tekst i 03/20) Gradsko vijeće Grada Opatije na 38. sjednici održanoj dana 10. studenog 2020. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I KUPOPRODAJI SUVLASNIČKOG DIJELA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ, br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19 i 19/19-proč.tekst, 22/19-ispr., 23/19, 03/20, 06/20, 18/20 i 22/20) iza članka 33. dodaje se novi članak 33.a koji glasi:

„Članak 33.a

(1) Zakupnicima i/ili korisnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije umanjuje se ugovorena zakupnina za 50% za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, a u cilju ublažavanja negativnih posljedica uslijed pojave pandemije COVID-19 virusom.

(2) Pravo na umanjenje ugovorene zakupnine iz prethodnog stavka zakupnici i/ili korisnici poslovnih prostora ostvaruju pod sljedećim kumulativno ispunjenim uvjetima:

1. da nemaju evidentirana dugovanja po osnovi obveza koje proizlaze iz zakupnog odnosa do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava umanjenje, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena obročna otplata ili odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se zakupnici i/ili korisnici pridržavaju rokova plaćanja,

2. da obavljaju ugovorenu djelatnost u poslovnom prostoru u razdoblju u kojem se umanjenje ugovorene zakupnine priznaje.

(3) Pravo na umanjenje zakupnine iz stavka 1., ovog članka ne odnosi se na:

a) zakupnike i/ili korisnike poslovnih prostora u kojima se obavljaju djelatnosti banke, mjenjačnice, osiguravajuća društva, igre na sreću, ljekarne, trezori, telefonskih centrala – komunikacijskih čvorišta, djelatnost kancelarija političkih stranaka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

(4) U slučaju umanjenja ugovorene zakupnine iz stavka 1., ovog članka sa zakupnicima i/ili korisnicima poslovnih prostora neće se zaključiti Dodatci Ugovora o zakupu.“

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 011-01/19-01/11

Ur. broj: 2156/01-01/01-20-25

Opatija, 10. studenog 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Fernando Kirigin, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=10006&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr