SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD ČRNIKA D.O.O. PUNAT

2.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110,18 i 32/20 ) uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća, direktor KD Črnika d.o.o., Obala 72, Punat, OIB: 01052285357 kao isporučitelj uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja dana 5. listopada 2020. godine donosi sljedeće

OPĆE UVJETE

ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE
UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA
NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

I. OPĆE ODREBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima o isporuci komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

  • uvjeti pružanja, odnosno korištenja komunalne usluge ukopa pokojnika
  • međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge ukopa pokojnika
  • način mjerenja obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge ukopa pokojnika.

Članak 2.

Groblja na području Općine Punat su groblje „Sveti Blaž“ u Puntu i groblje u Staroj Baški.

Članak 3.

Vrste grobnog mjesta: opći grob, obiteljski grob, grobnica, niša za lijes te niša za urnu.

II. UVJETI PRUŽANJA, ODNOSNO KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE UKOPA

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

Komunalna usluge je usluga ukopa pod kojom se podrazumijeva ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima o komunalnom gospodarstvu.

Pod upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i proširenje groblja.

Groblja su ograđeni prostori površina na kojem se nalaze grobna mjesta, ispraćajni prostori i objekti za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te nadgrobni uređaji grobna galanterija, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Isporučitelj komunalne usluge je Črnika d.o.o., Punat, Obala 72. (u nastavku teksta: Uprava groblja)

Korisnik komunalne usluge je osoba koja s Upravom groblja ugovara korištenje komunalne usluge, a koja ne mora ujedno biti i korisnik grobnog mjesta.

Korisnik grobnog mjesta je osoba kojoj je grobno mjesto dano na korištenje ili je na drugi način stekla pravo korištenja sukladno važećim propisima.

Posljednji ispraćaj je ispraćaj pokojnika koji započinje polaganjem na odar, a završava ukopom u grobno mjesto.

Ukop je priprema i uređenje grobnog mjesta te polaganje pokojnika ili posmrtnih ostataka u grobno mjesto.

Uprava groblja pruža komunalnu uslugu prema zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, propisuju groblja, propisuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, vođenje grobnog očevidnika i registra umrlih osoba, posebnim odlukama o grobljima i ovim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu: posebni propisi).

Članak 5.

Uprava groblja je dužna osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne usluge, održavati groblja u stanju funkcionalne ispravnosti.

Uprava groblja je dužna u obavljanju djelatnosti postupati po načelima komunalnog gospodarstva.

Uprava groblja je dužna poduzimati mjere i aktivnosti radi povećanja kvalitete usluga.

Članak 6.

Ispraćaj i ukop pokojnika ugovara se s članom obitelji pokojnika odnosno trećom osobom koja organizira i podmiruje troškove ukopa.

Članak 7.

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Članak 8.

Uprava groblja određuje redovito prekapanje (ekshumaciju) grobnih mjesta za opći ukop nakon isteka roka korištenja grobnih mjesta iz članka 7. Odluke o grobljima.

Namjeru prekapanja Uprava groblja dužna je javno objaviti. Nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka, Uprava groblja je ovlaštena ukloniti sve neuklonjene spomenike i druge predmete.

Posmrtni ostaci pokojnika iz grobova što se prekapaju moraju se pohraniti u zajedničku kosturnicu, ukoliko zainteresirane osobe ne odluče da se pokopaju na drugom mjestu.

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE UPRAVE GROBLJA I KORISNIKA USLUGE

Članak 9.

Uprava groblja se obvezuje izvršiti uslugu ukopa pokojnika sukladno posebnim propisima, pravilima struke i uz dužni pijetet prema pokojniku.

Korisnik usluge obvezan je koristiti usluge ukopa pokojnika na način pod uvjetima utvrđenima ovim Općim uvjetima.

Članak 10.

Ukop se obavlja na temelju zahtjeva korisnika usluge, a potpisuju ga korisnik usluge odnosno punomoćnik i ovlaštena osoba Uprave groblja.

Ovlaštena osoba Uprave groblja prilikom zaprimanja zahtjeva korisnika usluge za ukop pružiti će korisniku usluge sve potrebne informacije vezane uz uslugu ukopa.

Korisnik usluge potpisuje zahtjev čime se ugovor o isporuci usluge smatra sklopljenim, a korisnik usluge potpisom zahtjeva pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta te na ispostavu računa za ugovorenu uslugu.

Članak 11.

Korisnik usluge dužan je Upravi groblja dostaviti potpunu dokumentaciju za ukop sukladno posebnim propisima te dati istinite podatke potrebne za isporuku usluge kako slijedi:

  • Dozvolu za ukop pokojnika izdanu od strane ovlaštene osobe sukladno posebnim propisima
  • Presliku potvrde o smrti
  • Podatke o grobnom mjestu u koje se želi obaviti ukop
  • Podatke o korisniku grobnog mjesta i/ili nositelju prava ukopa u grobno mjesto
  • Podatke o umrloj osobi
  • Podatke o korisniku usluge.

Korisnik usluge dužan je sa ovlaštenom osobom Uprave groblja prije početka radova na grobnom mjestu (podizanja pokrovne ploče ili iskopa) utvrditi stanje groba, nadgrobnog spomenika i predmeta na grobu te okolnih grobnih mjesta, a sve radi isključivanja odgovornosti Uprave groblja za oštećenja koja su nastala prije podizanja pokrovne ploče ili iskopa, ili za oštećenja koja će nastati prilikom iskopa groba zbog dotrajalosti spomenika i slično.

Stanje iz prethodnog stavka Korisnik usluge potvrđuje potpisom zapisnika.

Članak 12.

Za ukop u grobno mjesto pokojne osobe koja nema pravo ukopa u to grobno mjesto potrebna je prethodna pisana suglasnost korisnika grobnog mjesta, a u slučaju sukorisništva grobnog mjesta, suglasnost svih korisnika grobnog mjesta.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka daje se ovjerenom izjavom ili osobno u službenim prostorijama Uprave groblja.

Nakon smrti korisnika, do upisa novog korisnika u grobni očevidnik, u grobno mjesto mogu se ukapati osobe koje su u trenutku smrti korisnika bile članovi njegove obitelji i osobe koje bi se smatrale članovima obitelji korisnika da je on živ, osim onih koje je korisnik za života isključio.

Članak 13.

Uprava groblja preuzima posmrtne ostatke pokojnika (lijes ili urna) koji doprema ovlaštena osoba.

Prilikom preuzimanja posmrtnih ostataka pokojnika vrši se kontrola pratećih dokumenata: dozvola za ukop umrle osobe (obavezno ovjerena žigom bolnice ili mrtvozorničke službe), osobni dokument pokojnika za krematorij, prateći list), a za pokojnika koji ima strano državljanstvo potrebna je međunarodna posmrtna putovnica Leichenpass/Cartemortuaire/potvrda o kremaciji.

Ovlaštena osoba koja prevozi lijes obavezno mora na lijes zalijepiti naljepnicu na kojoj se nalaze osnovni podaci o pokojniku.

Uprava groblja preuzima pokojnika samo uz propisanu prateću dokumentaciju.

Članak 14.

Pokojnik se izlaže u lijesu.

Posmrtni ostaci kremiranog pokojnika su u urni.

Uprava groblja dozvoljava obavljanje posmrtnog obreda samo nad zatvorenim lijesom s pokojnikom.

U lijesu se ne može ukopati više od jednog pokojnika.

Prijenos odnosno prijevoz pokojnika u mrtvačnicu ili na groblje radi pokopa mora se izvršiti u zatvorenom lijesu (mrtvačkom kovčegu).

Lijes mora biti izrađen od prikladnog materijala, na način da mora biti čvrst i nepropustan.

Lijes u kojem se pokapa pokojnik u izgrađenu grobnicu ili nišu mora biti dvostruk (limeni i drveni).

Ukop u grob na općem polju vrši se isključivo u drvenom lijesu.

Članak 15.

Dogovor za ukop umrle osobe može se podnijeti radnim danom (ponedjeljak-petak) od 7,00 -15,00 sati osobnim dolaskom korisnika usluge u sjedište Uprave groblja, odnosno pozivom radi najave podnošenja Zahtjeva za ukop umrle osobe na broj telefona: 051855265 ili iza 15,00 sati na broj mobilnog telefona: 098303814.

Poziv radi dogovora za ukop umrle osobe može se uputiti i subotom, nedjeljom i blagdanima na broj mobilnog telefona: 098303814.

Isporučitelj usluge organizira dežurstvo tijekom 24 sata dnevno.

Ukop pokojnika se ne vrši nedjeljom i blagdanima.

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE UKOPA

Članak 16.

Cijene usluge utvrđene su cjenikom kojeg donosi Uprava groblja uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

Cjenik iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Uprave groblja (www.kd-crnika.hr).

Članak 17.

Sukladno cjeniku iz članka 16. ovih Općih uvjeta, Uprava groblja za ugovorenu uslugu korisniku usluge obračunavaju cijenu usluge te ispostavljaju račun koji sadrži, osnovnu cijenu, porez na dodanu vrijednost, datum izdavanja, rok dospijeća i način plaćanja usluge.

Cijena usluge iskazuje se kao jedinična cijena u cjeniku te se na tako utvrđenu cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) prema važećoj stopi.

Članak 18.

Prigovori na pruženu uslugu vezanu uz komunalnu uslugu ukopa pokojnika unutar groblja te na ispostavljeni račun podnosi se u roku od 15 dana od dana obavljanja usluge odnosno izdavanja računa i to na zapisnik u poslovnim prostorijama sjedišta Uprave groblja ili putem pošte na adresu sjedišta Uprave groblja, Obala 72, Punat ili putem e-maila info@kd-crnika.hr, a sve sukladno važećim zakonskim propisima.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovi Opći uvjeti objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te na mrežnoj stranici Općine
Punat (www.punat.hr ) i Uprave groblja (www.kd-crnika.hr).

Članak 20.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 363-06/20-06/05

Ur. broj:2142-02-05-10/01-20-01

Direktor

Ivica Kvasić mag. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=60055&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr