SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

88.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20), Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17) i Procjene rizika od velikih nesreća Grada Opatije, te člankom 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 I 5/18-ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije na 36. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020. godine donosi

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Opatije za razdoblje od 2020. do 2023.godine

1. UVOD

Ovim Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za vremensko razdoblje druga polovima 2020. godine do 2023.godine ( dalje u tekstu: Smjernice) uređuju se prioriteti Grada Opatije na području civilne zaštite utvrđivanjem sveukupnog cilja, pojedinačnih ciljeva te aktivnosti i mjera sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite.

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) (u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Grad Opatija je dužan organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Opatije izrađuju se na temelju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

Uvodne napomene – bitne započete zadaće po CZ u prethodnim četverogodišnjim Smjernicama

 • u prethodnim četverogodišnjim Smjernicama Grada Opatije vršena je koordinacija po pitanju zaštite i spašavanja sa općinama područja Liburnije ( Grad+općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga), naglašeno u vatrogastvu (PVZ/JVP). Pokrenuta je inicijativa i održan prvi koordinacijski sastanak predstavnika sve četiri JLS da se koordinacija dalje proširi kao zajednički Plan djelovanja civilne zaštite JLS područja Liburnije, što Zakon omogućava a iskustva iz provođenja mjera protuepidemijske zaštite glede virusa Covid 19 i potenciraju. Ova aktivnost mora se nastaviti kroz aktivnosti predstavničkih tijela (Ugovor JLS) i predstavljala bi racionalnost (kao u vatrogasnom organiziranju).
 • obzirom da su u periodu izrade planskih dokumenata CZ Grada ( Procjena rizika, Plan djelovanja CZ) slijedili izbori za mjesne odbore, nije se donosila posebna Odluka glede imenovanja Povjerenika CZ i njihovih zamjenika, za cjeline Grada, već su tu zadaću dobili Mjesni odbori Grada. Kako su izbori za Mjesne odbore Grada završeni i novi Mjesni odbori konstituirani, isti su izvršili selekciju kandidata za Povjerenike i zamjenike povjerenika CZ ( po načelu na svakih cca 300 stanovnika 1 Povjerenik i 1 zamjenik). Odluku o imenovanju istih potrebno je sada, nakon smirivanje epidemije, donijeti te obnoviti osposobljavanje istih.
 • obzirom na izrađene planske dokumente CZ Grada, potrebno je obnoviti Odluku o imenovanju pravnih osoba i udruga od značaja za CZ Grada, kako bi se iste pravne osobe i udruge ( za smještaj evakuiranih, za kom.usluge, za prehranu i druge mjere CZ) pripremile te i izradile svoje Operativne planove CZ o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu CZ Grada Opatije , što je Zakonska obaveza te iste dostavili Gradu.

Isto tako, sukladno Zakonu, pravne osobe koje posjeduju opasne tvari u malim količinama ( 2 ili više % od količina navedenih u Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ( NN 44/14) najvećim brojem spremnici UNP-a, u većini nisu izradile Zakonom obaveznu dokumentaciju CZ. Samim time ista nije dostavljena Gradu radi razrade planskih mjera CZ.

 • postrojba civilne zaštite Grada Opatije – 1 tim opće namjene sa 33 pripadnika, osnovana je još 2009.godine, popunom „obveznika CZ“. Zakonom o sustavu CZ ( NN 82/15) takav je oblik popune i ustrojavanje ukinuto, ali su postrojbe zadržane još neko vrijeme. Gradsko vijeće moralo je donijeti odluku o ukidanju postrojbe, te eventualno ustrojiti novu – sukladno sada važećim propisima. Nažalost, unatoč najavama državnih tijela o promjeni propisa glede lakšeg ustrojavanja postrojbi CZ isti nisu donijeti. Potrebno je hitno donijeti Odluku o ukidanju dosadašnje postrojbe CZ Grada jer je van propisa, upitne popunjenosti i operativnosti. Ustrojavanje nove postrojbe na načelima volonterstva-dobrovoljnosti ne primjenjivati jer je nemoguće ispuniti uvjete predviđene Zakonom (osposobljavanje, osiguranje pripadnika i dr.), a odlične snage vatrogastva su dostatne. Planom djelovanja CZ Grada, za najveće nesreće i katastrofe, kao pomoć operativnim snagama, pozvati će se radno sposobno stanovništvo.

Treba napomenuti i da je prethodno četverogodišnje razdoblje u sustavu CZ bilo karakteristično i po sljedećem:

 • reorganizacija ustrojavanja na državnoj razini, iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Ravnateljstvo CZ (MUP), uz djelom prebacivanje mjerodavnosti na lokalnu razinu i zastoje te nemogućnost provedbe pojedinih propisa CZ i njihov ukupno veliki broj.
 • neizrađenosti (godinama !) Plana djelovanja civilne zaštite Republike Hrvatske, koji bi trebao biti okvir i orijentir za Planove djelovanja JLS, pa je tako na strategijskoj razini prisutan samo Plan zaštite i spašavanja RH iz 2010.godine, po davno ukinutim propisima.

2. CILJ DONOŠENJA SMJERNICA

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite donose se u cilju definiranja pojedinačnih ciljeva, sveukupnog cilja, konkretnih koraka u području civilne zaštite, potrebnih mjera poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite za rok od 4 godine te planiranje osiguranja financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od 4 godine i to na svim subpodručjima civilne zaštite. Smjernicama se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Opatiju ( 2018.godina) utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, tj. smanjivanja ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvena stabilnost i politika) koje su na području Grada Opatije izložene utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja.

Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite Smjernicama se utvrđuje način uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i razvijanju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama.

Smjernicama se usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno temeljnih operativnih kapaciteta (operativne snage vatrogastva, operativne snage HCK – GD CK Opatija i operativnih snaga HGSS-a) od značaja za reagiranje u velikim nesrećama te poboljšavanju planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći. Grad Opatija organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite Grad Opatija je dužan jačati i nadopunjavati spremnost postojećih snaga sustava civilne zaštite na svojem području sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite Grada Opatije.

Ciljevi u razvoju civilne zaštite utvrđuju se na temelju izrađene Procjene rizika od velikih nesreća, s naglaskom na:

- preventivne mjere koje se povezuju s javnim politikama i nositeljima kako bi se omogućilo odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava civilne zaštite,

- razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama.

Sveukupni cilj ovih Smjernica je uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite i povezivanje svih sudionika: operativnih snaga sustava civilne zaštite, žurnih službi i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, pružanju brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Pojedinačni ciljevi definirani su kroz normativno uređenje koordiniranja/djelovanja CZ za područje Liburnije, planske dokumente, operativne snage sustava civilne zaštite, osposobljavanje i vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Opatije.

3. PLANSKI DOKUMENTI

Smjernicama prethodnog četverogodišnjeg razdoblja ostvareno je donošenje/usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća Grada (2018.godine) na osnovu Smjernica Primorsko-goranske županije i Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije (2018.godine), kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, što dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

Sukladno članku 8. stavcima 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), propisano je da se procjena rizika od velikih nesreća izrađuje najmanje jednom u tri godine te se njezino usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu. Procjena rizika od velikih nesreća može se izrađivati i češće, ukoliko u trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja. U tom cilju Grad Opatija će izraditi revidiranu Procjenu rizika od velikih nesreća početkom 2021.godine /siječanj-veljača/, dok se Plan djelovanja CZ periodično stalno ažurira. Do tog vremena će se donijeti (druga polovina 2020.godine: Odluka o imenovanju povjerenika CZ i njihovih zamjenika, Odluka o pravnim osobama (i udrugama) od interesa za sustav CZ Grada te Odluka o statusu (ukidanju) dosadašnje postrojbe CZ Grada, te nastojati popuniti radno mjesto sada upražnjeno) za djelatnika po CZ u JVP Opatija.

4. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CZ GRADA OPATIJE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

 • Stožer civilne zaštite Grada,
 • Operativne snage vatrogastva,
 • Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
 • Udruge,
 • Postrojbe i Povjerenici civilne zaštite,
 • Koordinatori na lokaciji,
 • Pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

4.1. Stožer CZ Grada Opatije

Imenovan je i djeluje sukladno Odluci gradonačelnika iz 2017.godine. Koordinirao je djelovanja u epidemijskoj krizi kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje svih mjera i aktivnosti. Sastav će se revidirati nakon lokalnih izbora u 2021.godini, uz osposobljavanje novih pripadnika i donošenjem svog Plana rada.

4.2. JVP Opatije i DVD Opatija, DVD Učka

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se ureduje područje vatrogastva. Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Opatije, Klasa: 214-01/ ,Ur. broj: 2156/01-01.

JVP Opatija redovno djelovanje iz svojeg djelokruga i nadležnosti temelji na odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva i zaštite od požara te sustav civilne zaštite.

Ključne aktivnosti JVP Opatija u razdoblju 2020.-2023. od značaja za CZ:

 • jačati ukupnu materijalnu i operativnu osnovu kako bi se poboljšala intervencijska sposobnost. Posebnu pozornost treba posvetiti radu na prevenciji zaštite od požara u segmentima požara otvorenog prostora i obaveza koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada, obavezama sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Procjenom rizika od velikih nesreća Grada Opatije, svih drugih zakonskih propisa, te ostalih obveza koje su dio svakodnevnih promjena u prostoru a traže angažiranje sustava i resursa zaštite od požara.
 • nastavak aktivnosti za ostvarenje dislokacije postrojbe – uređenje novih prostora s kojih se omogućuje razvoj i brže interventno djelovanje, koje je na sadašnjoj lokaciji vrlo ograničeno, te smanjuje ukupnu operativnost postrojbe
 • popuna ustroja djelatnikom za CZ i koordinacija svih vatrogasnih/CZ aktivnosti na području Liburnije

4.3. GD CK Opatija

GD CK Opatija kao operativna snaga redovno djeluje u sklopu svojeg djelokruga i nadležnosti, sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa te sustava civilne zaštite.

Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa Opatija traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i epidemija, vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba i drugih izvanrednih situacija, organizira službu traženja, pruža psihosocijalnu potporu stanovništvu, osigurava tehničku pomoć i drugo.

Radi nedostatka adekvatnog prostora za operativni rad i logističku potporu koju GD CK Opatija kao operativna snaga sustava CZ provodi nužno treba ići ka planiranju pronalaženja novih prostora koji bi zadovoljili potrebe operativnog i logističkog djelovanja s naglaskom na skladišni prostor za pohranu opreme, pribora i materijala za djelovanje u kriznim situacijama; za članove interventnog tima GD CK Opatija kao i za potencijalne korisnike pomoći, npr. šatori za smještaj ugroženih, vreće za spavanje, pokrivači i dr., a prema smjernicama opreme za krizne situacije. Iz praktičnih razloga bilo bi poželjno da se i prostori za redovni operativni rad i skladišni prostori nalaze na istoj lokaciji, ali nije uvjet. Prioritet je skladišni prostor budući postojeći u ul. J. Rakovca je neadekvatan, malenih kapaciteta i izrazito vlažan te zapravo sav sadržaj dužim stajanjem u njemu propada i postaje neupotrebljiv.

S pretpostavkom da je rekonstrukcija postojećeg skladišnog prostora izuzetno skupa i upitne učinkovitosti nadamo se jednostavnijem i praktičnijem rješenju u nalaženju novog prostora.

4.4. HGSS Stanica Rijeka

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka, kao operativna snaga sustava civilne zaštite, djeluje na području cijele Liburnije, sukladno posebnim zakonskim propisima kojima se uređuje njeno djelovanje.  Navedena djelatnost obuhvaća organiziranje, unapređenje i provođenje akcija spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima, u velikim nesrećama i katastrofama te u drugim izvanrednim okolnostima. U tom smislu, aktivnosti Stanice u narednom periodu biti će usmjerene ka kontinuiranom provođenju edukacije članstva, tečajevima osnovne i specijalističke obuke, radu na održavanju znanja i sposobnosti za provođenje svih vrsta intervencija te radu na edukaciji i prevenciji potencijalno ugroženih interesnih skupina izvan HGSS-a.  Za potrebe svojih aktivnosti, osim redovnog obnavljanja i održavanja opreme i tehničke ispravnosti vlastitih vozila, radi se i na projektu od iznimne važnosti za regiju u širem smislu, a to je izgradnja nove helikopterske baze i smještajnog objekta za HGSS Stanicu Rijeka. Zajednički interes Grada Opatije i HGSS Stanice Rijeka očituje se u sklopljenom Sporazumu, temeljem kojeg će za svaku godinu obnavljati Ugovor o financiranju te će obje ugovorene strane djelovati po ugovorenim stavkama.

4.5. Pravne osobe i udruge od interesa za CZ Grada

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona.

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata

Sukladno članku 32. stavak 1. Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. Sukladno stavku 4. i 5. istog članka, Grad Opatija će sa udrugama regulirati međusobne odnose sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjete pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjene jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Grad Opatija organizirati će po potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Sukladno ovim Smjernicama, Grad Opatija će do kraja ove (2020.) godine donijeti Odluku o imenovanju pravnih osoba i udruga od interesa za civilnu zaštitu Grada Opatije. Istom će, uz dosada određene komunalne službe, odrediti i pravne osobe glede osiguranja smještaja evakuiranih, za prehranu u kriznim stanjima, evakuaciju stanovništva i turista te provođenje drugih mjera CZ, sukladno utvrđenim rizicima u Procjeni rizika od velikih nesreća Grada i Planu djelovanja CZ Grada Opatije. Prije imenovanja na Odluku je potrebno dobiti suglasnost PU CZ Rijeka a Odlukom obuhvatiti samo pravne osobe i udruge s područja Grada. Imenovanim pravnim osobama i udrugama dostaviti će se Odluka te izvodi iz Procjene rizika i Plana djelovanja CZ Grada te definirati njihove zadaće. Imenovane pravne osobe će potom (zakonska obaveza) izraditi i Gradu dostaviti Operativni plan CZ o načinu provođenja mjera i aktivnosti u sustavu CZ Grada Opatije. Do sada su to uradili samo Liburnijske vode d.o.o. i Komunalac d.o.o. Jurdani, koji su napravili i dokumentaciju CZ po osnovu „posjedovanja opasnih tvari u malim količinama“.

4.6. Povjerenici CZ i njihovi zamjenici te Koordinatori na lokaciji

Do sada su zadaće Povjerenika CZ u sustavu CZ Grada Opatije izvršavali Mjesni odbori Grada, a do kraja ove (2020.) godine donijeti će se nova Odluka o imenovanju Povjerenika CZ Grada poimenično, i njihovih zamjenika, po principu 1 +1 na svakih cca 300 stanovnika, sukladno propisima. Isti će težišno biti iz novoustrojenih Mjesnih odbora Grada, a u siječnju su prošli osposobljavanje od PU CZ Rijeka.

4.7. Postrojba CZ Grada

Kako je osnovana po ranije važećim propisima – popuna „obveznicima CZ“ ukinuti će se – prestati sa djelovanjem, nadležnom odlukom Gradskog vijeća Opatije. Nova postrojba, zasnovana na sada važećim propisima i popuni volonterima – dragovoljcima neće se osnivati, obzirom na intenzitete rizika utvrđene Procjenom rizika od velikih nesreća Grada, složenosti i nemogućnosti poštovanja važećih propisa, te dostatnosti drugi operativnih snaga Grada – prvenstveno vatrogastva.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Opatije

Ove Smjernice izrađene su na temelju godišnje ( i četverogodišnje) analize stanja sustava CZ Grada Opatije. Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito će se revidirati na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

Istovremeno se, posebnim dokumentom pod nazivom Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Grada Opatije razrađuju aktivnosti za 2020.godinu, odnosno za preostali dio godine – obzirom da je došlo do pomicanja rokova u planskim dokumentima zbog krize glede epidemije virusa Covid 19 u prvom dijelu ove godine. Stožer civilne zaštite Grada i sve operativne snage Grada dostatno su i kvalitetno provele sve naložene protuepidemijske mjere i aktivnosti, koje su centralizirano upravljane od strane Kriznog stožera RH.

Okvir Smjernica

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se polazišta za pojednostavljenje odnosno racionalizaciju operativnog reagiranja, optimiziranju financijski troškovi osposobljavanja, uvježbavanja, opremanja, prilagođavanja stožernih procedura, te troškovi djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Operativne snage sustava civilne zaštite Grada Opatije planiraju se i koriste isključivo u slučajevima velikih nesreća – događaja s neprihvatljivim posljedicama za zajednicu (npr. potres, nesreće u područjima postrojenja s opasnim tvarima, nesreće na nuklearnim elektranama i sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira Stožer civilne zaštite Grada ( ili više razine).

Za reagiranje u slučaju većine drugih izvanrednih događaja, izvan kategorije velikih nesreća čije su posljedice prihvatljive za zajednicu-Grad Opatiju, planiraju se samo kapaciteti redovnih žurnih službi i to na zadaćama zbog kojih su utemeljene ( VZP Liburnija, GC CK Opatija, …).

Kada izvanredni događaji čije su posljedice prihvatljive za Grad (npr. olujna nevremena, snijeg, led, suša i drugi iz kategorije ekstremnih vremenskih nepogoda ili određeni zdravstveni rizici kao što su toplinski val i sl) i zahtijevaju istovremeno djelovanje više žurnih službi, svaka služba djeluje samostalno dok njihovo reagiranje komunikacijski koordinira županijski centar 112 Rijeka. Voditelji žurnih službi, po potrebi, neposredno ili posredovanjem centra 112 dogovaraju način operativne suradnje na mjestu djelovanja/reagiranja.

Ovim Smjernicama se utvrđuju prioriteti Grada Opatije na području civilne zaštite za rok od 4 godine. Smjernicama se:

 • na temelju Procjene rizika Grada Opatije utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, odnosno smanjivanja ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti koje su na području primjene izložene štetnim utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja
 • na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite (godišnje i četverogodišnje analize) utvrđuje način uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i razvijaju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama
 • usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Opatije, odnosno temeljnih operativnih kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama
 • poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći, te inicira organizacija jedinstvenog sustava CZ za područje Liburnije
 • planira osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od 4 godine.

Identificirani rizici – potencijalne ugroze

Kroz Procjenu rizika od velikih nesreća Grada Opatije identificirani su rizici koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet, gospodarstvo i društvenu stabilnost na području Grada i određen stupanj vjerojatnosti događanja.

Važećom Procjenom rizika od velikih nesreća Grada Opatije (siječanj 2018.) utvrđeni su rizici/ugroze: epidemije i pandemije, ekstremne temperature-toplinski val, poplave, potresi, snijeg, vjetar i led te požari otvorenih prostora. U prvoj Procjeni rizika nisu analizirani rizici iz postrojenja ili u prometu s opasnim tvarima kao i drugi nižih intenziteta. Posebno su analizirani uvjeti u visokoj turističkoj sezoni.

U Procjeni rizika je utvrđeno da se vrednovanje rizika provodi uz primjenu ALARP načela (As Low As Reasonably Practicable – što niže, a da je razumno moguće) , pri čemu su identificirani rizici razvrstani u tri razreda:

Neprihvatljivi rizici – su svi vrlo visoki rizici koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. Za područje Grada Opatije takvi nisu procijenjeni.

Tolerirani rizici - su svi umjereni rizici koji se mogu prihvatiti zato jer troškovi smanjenja rizika premašuju korist/dobit, kao i oni visoki rizici koji se mogu prihvatiti zato što je njihovo umanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist/dobit. Za područje Grada Opatije to su potresi, ekstremne temperature te epidemije i pandemije.

Prihvatljivi rizici – su svi niski rizici, za koje uz uobičajene nije potrebno planirati poduzimanje dodatnih mjera. Za područje Grada Opatije to su poplave, požari otvorenih područja te ekstremni vremenski uvjeti ( snijeg, led i vjetar).

Aktivnosti i mjere organizacije i razvoja sustava CZ

Aktivnosti i mjere kojima se ostvaruju ciljevi organizacije i razvoja sustava civilne zaštite Grada Opatije definiraju se prema sljedećim područjima sustava civilne zaštite:

 • upravljanja rizicima
 • normiranja
 • preventive
 • operativnog djelovanja
 • financiranja

RAktivnosti i mjere s područja upravljanja izicima:

 • provođenje mjera i postupanja sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuju mjere civilne zaštite u prostornom planiranju i ostalih propisa iz područja prostornog planiranja, prostornog uređenja i graditeljstva,
 • svrsishodno planiranje zahvata u prostoru kojima se bitno umanjuju posljedice rizika potresa, kao prijetnje sa najvećim posljedicama za područje Grada.

Procjenom rizika od velikih nesreća Grada utvrđene preventivne aktivnosti i mjere s obzirom na utvrđene rizike su:

Potres:

-protupotresno projektiranje i građenje građevina sukladno odgovarajućim propisima

-izgradnja, održavanje i nadopuna sustava ranog upozoravanja

-edukacija i osposobljavanje operativni snaga sustava CZ stanovništva Grada

Poplava:

-građenje, tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i sustava zaštite kod izdizanja mora

-tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, protoka bujičnih voda i dr.

Epidemija i pandemija:

-zdravstvene mjere prevencije uz medijsku potporu u pružanju pravovremenih informacija

Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima:

-poštivanje tehničkih i sigurnosnih propisa i pridržavanje normi aktivne zaštite

-unapređivanje sposobnosti ( oprema, osposobljavanje, vrijeme intervencije) JVP Opatija te edukacija i osposobljavanje drugih operativnih snaga i stanovnika

-izgradnja sustava ranog upozoravanja

-povećanje operativnosti JVP Opatija promjenom lokacije na učinkovitu

Aktivnosti i mjere s područja normiranja:

Aktivnosti i mjere s područja normiranja uključuju izradu, usvajanje i usklađivanje planskih dokumenata i drugih općih i drugih akata iz sustava civilne zaštite Grada Opatije i to:

 • usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća Grada i obnova dokumenta nakon perioda od tri godine ( početak 2021.); usklađenje nove Procjene rizika sa Županijskom,
 • ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite Grada, kao osnovnog dokumenta za postupanja. Stalan proces a cjelovito nakon ažuriranja procjene rizika ( sredina 2021.),
 • nova Odluka o određivanju pravnih osoba (i udruga) od interesa za sustav CZ Grada. Obavještavanje istih o Odluci, dostava izvoda iz dokumenata CZ Grada njima te zadaća. Pravne osobe potom izrađuju i Gradu dostavljaju svoj Operativni plan o načinu angažiranja u sustavu CZ Grada.( rok do kraja 2020.),
 • krajem svake godine Godišnja analiza stanja sustava CZ Grada te izrada Prana djelovanja CZ za narednu godinu ( razrada iz ovih Smjernica),
 • izrada Plana vježbi civilne zaštite Grada te Elaborata o pripremi i izvođenju vježbi
 • imenovanje i raspoređivanje Povjerenika CZ i njihovih zamjenika, za područje Grada ( do kraja 2020.),
 • određivanje Koordinatora na lokaciji.

Aktivnosti i mjere s područja preventive:

Aktivnosti i mjere s područja preventive u CZ Grada su:

 • jačanje svijesti pučanstva za osobnu i kolektivnu zaštitu; osposobljavanje i edukacija, posebno za uvjete visoke turističke sezone (brojni turisti) i ograničenja u cestovnoj komunikaciji
 • razrada mjera CZ, posebno evakuacije, zbrinjavanja, prehrane, zbrinjavanja turista
 • integriranje sustava CZ Grada i tri općine ( područja Liburnije) po uzoru na vatrogastvo; popuna djelatnikom za sustav CZ

Aktivnosti i mjere s područja operativnog djelovanja:

 • provedbe, praćenje i usklađivanje planskih i drugih dokumenata CZ Grada i koordiniranje Stožera CZ sa svim operativnim snagama
 • osiguranje uvjeta za učinkovito djelovanje JVP promjenom lokacije JVP i povećanje sposobnosti JVP za tehničko-tehnološke intervencije; popuna radog mjesta djelatnika za CZ
 • određivanje baze Koordinatora na lokaciji (od strane Stožera CZ)
 • provođenje zajedničkih vježbi operativnih snaga
 • ustrojavanje, vođenje i ažuriranje propisane evidencije operativnih snaga

Aktivnosti i mjere s područja financiranja:

Ove aktivnosti podrazumijevaju dalje osiguranje financijskih sredstava iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije za potrebe izvršavanja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Utvrđuju se proračunom Grada za period od tri godine, te proračunima operativnih snaga i pravnih osoba.

Završno po Smjernicama

U godišnjim planovima razvoja sustava CZ Grada Opatije implementiraju se ciljevi utvrđeni ovim Smjernicama, odnosno konkretiziraju i dopunjuju mjere te utvrđuje dinamika ostvarivanja, a godišnjim analizama stanja sustava CZ prati se njihova implementacija.

Težište nekoliko planskih aktivnosti / odluke o postrojbi CZ, Odluka o pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav CZ Grada i Odluka o imenovanju povjerenika CZ i njihovih zamjenika/ stavljeno je u period do kraja ove (2020.godine) obzirom da je njihovo kašnjenje uzrokovano dinamikom aktivnosti u prvom dijelu godine ( epidemija Covid 19).

Ove Smjernice usvajaju se za razdoblje od 4 godine i objaviti će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Tablični pregled Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Opatije za period 2020. godina (drugi dio) do 2023.godine nalazi se u priloženoj Tablici 1.

Klasa: 810-01/20-01/8

Ur. broj: 2156/01-01/01-20-01-4

Opatija, 24. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog Vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr