SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

81.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12,15/15) te članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije («Službene novine» PGŽ broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020.godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19) članak 10. točka (2) mijenja se i glasi:

(2) Mjesnim odborima osiguravaju se sredstva Proračuna za organizaciju manifestacija samo do visine već ostvarenih troškova (Događanja u MO Vasanska) ili iz namjenski uplaćenih donacija.

Članak 2.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19) članak 28. mijenja se i glasi:

(1) Obveze Proračuna na ime kamata i otplate glavnice po kreditima te obveze po danim jamstvima koje dospijevaju u 2020.godini iskazane su u Računu prihoda i rashoda Proračuna te Računu financiranja, Razdjel 002-Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Program 2080 - Otplate kredita i to po osnovi:

a. kredita za izgradnju Centra Gervais u iznosu od 485.000 kuna kamata i 1.360.000 kuna glavnice (Aktivnost K208003 - Izgradnja Doma umjetnosti),

b. jamstva komunalnom društvu Komunalac d.o.o. (Liburnijske vode d.o.o.) u iznosu od 2.320.500 kuna (Aktivnost K208002 - Vodoopskrba i kanalizacija),

Razdjel 003-Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Program 3090 – Protupožarna zaštita i spašavanje i to po osnovi dane suglasnosti na ime financijskog leasinga za nabavu vatrogasnog vozila 38.000 kuna kamata i 177.000 kuna glavnice (Kapitalni projekt K309010 Opremanje JVP)

(2) Očekivani iznos ukupnog duga Grada i proračunskih korisnika na kraju 2020.godine iznositi će 38.133.883 kuna što uključuje:

a. glavnicu i kamate po osnovi kredita za izgradnju Centra Gervais u iznosu od 33.836.678 kuna,

b. dana jamstva za izgradnju vodoopskrbe 3.660.500 kuna,

c. dane suglasnosti JVP za obveze po financijskom leasingu za nabavu vatrogasnog vozila 636.705 kuna.

Članak 3.

U članku 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu stavak 6. briše se.

Članak 4.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19) članak 29. točka (2) mijenja se i glasi:

(2) Grad se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovne banke u kojoj Grad ima otvoren račun ili kod drugih poslovnih banaka i kreditnih institucija do ukupne visine od 35.000.000,00 kuna.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.”

Klasa: 400-08/19-01/12

Ur. broj: 2156/01-01-20-7

Opatija, 24. srpnja 2020.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr