SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

80.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske br. 68/18) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, br. 43/18 , u daljnjem tekstu: Odluka), u članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa, upravno tijelo iz članka 3. ove Odluke, odobrit će plaćanje komunalnog doprinosa u četiri tromjesečna obroka, pri čemu obveza plaćanja prvog obroka nastaje u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosa, za:

1. ozakonjenje zgrade ili za izgradnju nove zgrade ili za rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade, čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 400 m2, u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici (građevine čijem građenju ili ozakonjenju se pristupa temeljem istog odobrenja za gradnju odnosno temeljem istog rješenja o izvedenom stanju),

2. ozakonjenje zgrade ili za izgradnju nove zgrade ili za rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade koja je nakon izgradnje ili rekonstrukcije isključivo namijenjena poljoprivrednoj djelatnosti i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 600 m2, u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici i ako su namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti i za,

3. plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu većem od 500.000,00 (slovima: petsto tisuća) kuna.“

Članak 2.

Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:

„(1) Komunalni doprinos za izgradnju ili ozakonjenje ukopanih ili podzemnih garaža koje su sa svih strana ukopane u okolni teren iznosi 30% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 2. ove Odluke, odnosno 70% za ostale garaže, neovisno o tome da li se one grade kao samostalni objekti ili se nalaze u sklopu objekta druge namjene.

(2) Ukopanim ili podzemnim garažama smatraju se garaže koje su najmanje sa tri strane strana ukopane u okolni teren (s time da kota gornjeg ruba stropne konstrukcije garaže smije biti najviše 1 m iznad najniže kote zaravnatog terena na ukopanim stranama neposredno uz građevinu), te da ima osiguran kolni pristup silaznom rampom širine do 5 m.“

Članak 3.

Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:

„(1) Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 30% iznosa propisanog člankom 2. ove Odluke za izgradnju, rekonstrukciju ili nadogradnju stambenog prostora obveznika komunalnog doprinosa koji ima prebivalište na području Grada Opatije u trajanju od najmanje 20 godine neprekidno, i to u slijedećim slučajevima:

a) da se radi o građevini stambene namjene bruto površine do 400 m2 koja je u vlasništvu obveznika komunalnog doprinosa ili članova njegove uže obitelji ili na kojoj oni imaju pravo građenja temeljem ugovora o pravu građenja odnosno odluke suda,

b) da se radi o rekonstrukciji postojeće građevine kod koje su vlasnici-suvlasnici treće osobe, i kod koje se dogradnjom/nadogradnjom dobiva do 400 m2 bruto površine koja će biti u vlasništvu investitora (ili u suvlasništvu investitora i članova njegove uže obitelji) temeljem ugovora zaključenog s vlasnicima/suvlasnicima postojeće građevine ili sudske odluke a kojima se uspostavlja pravo građenja. U površinu iz ove točke uračunava se i površina drugih prostora postojeće građevine koji su u vlasništvu obveznika ili članova njegove uže obitelji,

c) da obveznik komunalnog doprinosa ili članovi uže obitelji do sada nije/nisu koristili pravo umanjenja jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po ovom osnovu po postojećom ili ranijim odlukama o komunalnom doprinosu Grada Opatije.

(2) Vlasništvo obveznika i članova njegove uže obitelji odnosno pravo građenja dokazuje se izvatkom iz zemljišne knjige u koju su ta prava upisana (za pravo građenja treba biti priložen i ugovor ili pravomoćna odluka suda kojima je to pravo uspostavljeno), a okolnost iz stavka 1. točka c) ovog člana na osnovu izjave obveznika i evidencije Grada Opatije.

(3) Status člana uže obitelji obveznika dokazuje se samo za članove koji su suvlasnici ili vlasnici nekretnine koja je predmet obračuna komunalnog doprinosa, pri čemu se članovima uže obitelji smatraju:

- bračni drug - dokazuje se preslikom vjenčanog lista i uvjerenjem o prebivalištu,

- izvanbračni partner po odredbama Obiteljskog zakona - dokazuje se zajedničkom izjavom partnera o postojanju izvanbračne zajednice i uvjerenjem o prebivalištu iz kojeg će biti vidljivo da žive u zajedničkom kućanstvu najmanje 3 godine odnosno kraće ukoliko imaju zajedničko dijete.

- djeca i posvojena djeca bračnih i izvanbračnih drugova - dokazuje se preslikom rodnog lista ili rješenja o posvojenju, te uvjerenjem o prebivalištu (uvjerenje nije potrebno za maloljetnu djecu),

(4) Umanjenje iz stavka 1. primjenjuje se na ukupnu vrijednost komunalnog doprinosa, neovisno o veličini suvlasničkog dijela obveznika i članova njegove uže obitelji te dijela komunalnog doprinosa kojeg je po suvlasništvu dužan platiti svaki od njih..

(5) U bruto površinu iz stavka 1. uračunava se i površina drugih građevina stambene namjene u vlasništvu obveznika ili člana njegove uže obitelji ukoliko se nalaze na istoj katastarskoj čestici, a ne uračunavaju se druge građevine pomoćne namjene.

(6) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se za obračun komunalnog doprinosa za građevine kod kojih postoji više suvlasnika odnosno obveznika koji nisu članovi iste uže obitelji, ukoliko svi od njih ne ispunjavaju uvjet prebivališta iz stavka 1. ovog članka.“

Članka 4.

U članku 13. Odluke dodaje se stavak 4. koji glasi:

„(4) Pravo iz ovog članka može ostvariti obveznik koji je jedini vlasnik nekretnine koja je predmet legalizacije ili je suvlasnik iste zajedno s članovima svoje uže obitelji, sve uz odgovarajuću primjenu odredbi stavka 2, 3. i 4. članka 10. ove Odluke.„

Članka 5.

Članak 16. Odluke mijenja se i glasi:

„Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo da mu se troškovi njegovog ulaganja u izgradnju komunalne infrastukture kao komunalne djelatnosti koja je utvrđena Zakonom o komunalnom gospodarstvu, priznaju u iznos komunalnog doprinosa sukladno prethodno zaključenom ugovoru između obveznika komunalnog doprinosa i Grada Opatije.“

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/18-01/31

Ur. broj: 2156/01-01-18-2

Opatija, 24. srpnja 2020. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća:

Fernando Kirigin, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr