SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
OPĆINA LOPAR

26.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar, na 27. sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č. 10183/1 sa 132 m2, upisana u zk.ul. POPIS I, k.o. Lopar.

Članak 2.

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini predstavlja dio državne ceste D-105 i status javnog dobra ukida se u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Hrvatskim cestama d.o.o. u čijoj nadležnosti se navedena državna cesta nalazi.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Rabu, Zemljišno-knjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini u površini navedenoj u članku 1. ove Odluke, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lopar.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 011-03/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-20-20

Lopar, 10. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc.oec. v. r.,

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2151&mjesto=51281&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr