SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
GRAD OPATIJA

74.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), na prijedlog pročelnika gradskih upravnih tijela te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Opatije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave ("Službene novine Primorsko- goranske županije 33/17, 23/18 i 18/19, dalje: Pravilnik) u članku 6. stavku 6. riječi "Privremeno imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika" zamijenjuje se riječima "Imenovat će se privremeni pročelnik", riječi "obavlja se u skladu s Odlukom" zamijenjuju se riječim "što se obavlja u skladu s Odlukom".

U stavku 7. riječi "ako nije imenovan privremeni pročelnik" i druga rečenica brišu se.

U stavku 8. briše se druga rečenica.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi: "Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa i pravila struke."

Članak 3.

Naslov poglavlja IV. mijenja se i glasi: "RASPORED NA RADNA MJESTA I PRIJAM U SLUŽBU"

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. iza riječi "biti" dodaju se riječi "primljen u službu i".

U stavku 2. iza riječi "za" dodaju se riječi "prijam u službu i", te se riječi "stručni" i "stručnog" brišu.

U stavku 3. iza riječi "za" dodaju se riječi "prijam u službu i".

Članak 5.

U članku 9. prva rečenica mijenja se i glasi: U slučaju privremenog povećanja opsega posla, potrebe obavljanja privremenih poslova ili potrebe zamjene odsutnog službenika ili namještenika, obavljanje poslova se osigurava prijmom u službu na određeno vrijeme ili privremenim premještajem službenika ili namještenika u skladu sa zakonom.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi: "Gradonačelnik, kao odgovorna osoba za izvršavanje proračuna sukladno članku 13. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15), daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijmom u službu, odnosno prijmom namještenika u radni odnos, u skladu s važećim planom prijma u službu."

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. i 2. riječi "od dana rasporeda" zamjenjuju se riječima "od dana prijma".

Stavak 3. briše se.

Članak 8.

U članku 14. stavak 4. briše se.

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

"Službenici i namještenici u prostorijama gradske uprave počinju s radom u 8,00 sati te završavaju s radom u 16,00 sati. Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na pet radnih dan, od ponedjeljka do petka.

Službenici i namještenici dnevni odmor koriste u vremenu od 11,00 do 11,30 sati.

Rad sa strankama određuje se ponedjeljkom i srijedom od 8,30 do 11,00 sati, te utorkom i četvrtkom od 11,30 do 15,30 sati.

Termin rada sa strankama Odjeljka pisarnice određuje se u okviru propisanog radnog vremena gradskih službi, i to od 9,00 do 11,00 sati, te od 11,30 do 14,00 sati.

U zgradi gradske uprave na adresi Maršala Tita 3, u suterenu nalaze se radne prostorije dijela službenika Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom te dijela službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje. U prizemlju zgrade, nalaze se radne prostorije dijela službenika Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom te Tehnički odsjek Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Na prvom katu zgrade nalazi se ured gradonačelnika, i radne prostorije dijela službenika Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom te Jedinica za unutarnju reviziju. Na drugom katu zgrade nalaze se radne prostorije dijela službenika Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom, dijela službenika Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša te dijela službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje.

U zgradi gradske uprave na adresi Maršala Tita 6, u prizemlju nalaze se radne prostorije Odjeljka prometnog i komunalnog redarstva Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, a na drugom katu zgrade nalaze se radne prostorije Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti.

Svaki službenik ima svoj radni stol, računalo, printer i telefon. Svaki upravni odjel i Odjeljak pisarnice ima svoj telefax. Mobilni telefoni dodjeljuju se službenicima i namještenicima po nalogu pročelnika, a sukladno potrebi pojedinog radnog mjesta."

Članak 10.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Na zgradama u kojima djeluje gradska uprava ističu se nazivi gradskih tijela u skladu s Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti ("Narodne novine" 34/02)."

Članak 11.

U cijelom tekstu Pravilnika, riječi "Ured Grada" u određenom padežu, zamjenjuju se riječima "Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom" u odgovarajućem padežu.

Članak 12.

Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima zamjenjuje se Sistematizacijom radnih mjesta u upravnim tijelima sadržanom u prilogu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedeći dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

Klasa: 023-01/20-01/15

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-3

Opatija, 4. kolovoza 2020.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2151&mjesto=10006&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr