SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

42.

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška i I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/19), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18 i 6/20) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (Klasa: 350-02/20-11/16, Ur. broj: 531-06-1-2-20-3 od 01. lipnja 2020. godine), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 15. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16, 02/17 - pročišćeni tekst, 10/18, 18/18 - pročišćeni tekst, 06/20 i 13/20 - pročišćeni tekst), u nastavku teksta: VI. izmjene i dopune PPUO Baška.

Članak 2.

(1) Elaborat pod nazivom »VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška« izradila je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat iz stavka 1. ovog članka koji se sastoji od:

1.TEKSTUALNI DIO PLANA - ODREDBE ZA PROVEDBU

2.OBRAZLOŽENJE

3.PRILOZI PLANA

Članak 3.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 01/08, 11/12, 34/12, 17/14, 36/16, 02/17, 10/18, 18/18, 06/20 i 13/20), u članku 26. u stavku 1. u alineji 3. iza broja: »1,5 m« dodaje se zarez i riječi: »osim ako je ovim Odredbama drugačije određeno.«

Članak 4.

(1) U članku 54. u stavku 4. u alineji 6. broj: »40%« zamjenjuje se riječima: »25%, pri čemu se propisuje obvezna sadnja visokog zelenila u obliku drvoreda u zasebnom zelenom pojasu uz parkirališne površine ili sadnja grupacija stabala na zelenim površinama na građevnoj čestici (na 3 parkirna mjesta - najmanje 1 stablo)«.

(2) U stavku 4. dodaje se nova alineja 11. koja glasi:

»- Teren oko građevine, potporni zidovi, terase i slično, trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina. Visina podzida nije određena i može biti i veća od 1,5 m.«

Članak 5.

(1) VI. izmjene i dopune PPUO Baška izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjednice Općinskog vijeća Općine Baška.

(2) Dva primjerka izvornika VI. izmjena i dopuna PPUO Baška čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

(3) Po jedan izvornik VI. izmjena i dopuna PPUO Baška zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk

Pismohrani Općine Baška.

(4) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju VI. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(5) Uvid u VI. izmjene i dopune PPUO Baška može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška (www.baska.hr).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-6

Baška, 15. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=10007&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr