SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

39.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/ 15), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, dana 29. lipnja 2020. godine, donosi

PRAVILNIK
O DODJELI POSLOVNIH PROSTORA
U VLASNIŠTVU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: poslovni prostori) na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Članak 2.

Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ovog Pravilnika je zaokruženi i tematsko jasno određeni skup, odnosno skupovi aktivnosti, koji su u skladu s vrednotama propisanim Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 400-01/15-01/3, URBROJ: 2142/05-04-01/2-15-1 od 30.12.2015. te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost, kojom se podiže kvaliteta života stanovnika Općine Malinska- Dubašnica i unapređuje razvoj Općine Malinska-Dubašnica u područjima:

1. zaštite okoliša, životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva,

2. pružanja psihosocijalne i fizičke podrške i rada s oboljelim osobama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima

3. rada sa socijalno ugroženim osobama

4. organizacije i provođenja humanitarno socijalnih aktivnosti

5. rada na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika

6. zaštite i promocije ljudskih prava

7. očuvanja nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja

8. provođenja i organiziranja raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja

9. znanstveno-istraživačkog rada i izdavaštva u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa

10. izdavačke djelatnosti literarnog, glazbenog i scenskog izričaja

11. poticanja i promicanja sporta, osobito sporta djece i mladeži,

12. tjelesne kulture i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,

13. promicanja ljudskih prava i vrijednosti, solidarnosti, tolerancije i uvažavanja, aktivnog sudjelovanja, društvene kohezije, socijalne održivosti, ekološke održivosti te miroljubivosti

14. okupljanja članova sa svrhom unapređenja kvalitete života te kvalitetnog i organiziranog provođenja slobodnog vremena

15. promicanja religijske kulture

Članak 3.

Poslovni prostori dodjeljuju se na korištenje udrugama putem natječaja.

Popis poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama donosi Općinski načelnik u sklopu zaključka o raspisivanju natječaja.

Iznimno, bez provođenja natječaja, poslovni prostor se može, odlukom Općinskog načelnika, dodijeliti izravno samo kada:

. nepredviđeni događaji obvezuju Općinu Malinska- Dubašnica da, u suradnji s udrugama, žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom poslovnog prostora;

. se poslovni prostor dodjeljuje udruzi ili skupini udruga, koje imaju isključivu nadležnost na području općine Malinska-Dubašnica ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području općine Malinska-Dubašnica, sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);

. se poslovni prostor dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva i dr.).

Također, bez provođenja natječaja, može se, odlukom Općinskog načelnika, odobriti prijava sjedišta u određenom poslovnom prostoru u vlasništvu Općine, onoj udruzi koja je ranije osnovana ili koja će se tek osnovati na području Općine Malinska-Dubašnica, a koja nema trajnu potrebu korištenja uredskog prostora.

Članak 4.

Naknada za korištenje poslovnog prostora iznosi 1,00 kuna po metru kvadratnom mjesečno. Iznos naknade uvećava se za PDV.

II. RASPISIVANJE I UVJETI NATJEČAJA

Članak 5.

O raspisivanju i objavi natječaja odlučuje zaključkom Općinski načelnik.

Zaključak iz stavka 1. ovog članka sadrži:

. popis poslovnih prostora za dodjelu na korištenje udrugama,

. natječajnu dokumentaciju i

. podatak o objavi i rok za podnošenje prijava.

Natječaj raspisuje Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

Postupak natječaja provodi Povjerenstvo kojeg osniva i imenuje Općinski načelnik.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te jednog zamjenika. Članovi Povjerenstva potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Članak 6.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih prijava.

Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 7 dana.

U razmatranje će se uzeti one prijave koje budu zaprimljene u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica unutar natječajnog roka, bez obzira na način dostave.

Članak 7.

Obavijest o raspisanom natječaju daje se u dnevnom tisku, a natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Malinska-Dubašnica.

Natječaj obavezno sadrži:

1. adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2. vrijeme na koje se poslovni prostor daje na korištenje,

3. podatke o tome tko može sudjelovati u natječaju,

4. kriterije i mjerila za bodovanje prijave,

5. način prijave na natječaj u partnerstvu s drugim udrugama,

6. način, rok i mjesto dostave prijave,

7. mjesto i vrijeme javnog otvaranja prijava,

8. druge posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju.

Članak 8.

Kriteriji za prijavu na natječaj su:

1. udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i ima registrirano sjedište u Općini Malinska-Dubašnica najmanje jednu godinu prije dana objave natječaja,

2. udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija,

3. udruga uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za zaposlene i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave,

4. udruga ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti,

5. udruga vodi transparentno financijsko poslovanje,

6. protiv udruge, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak te nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj iz članka 48. stavak 2. alineja c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2 alinejom d) Uredbe,

7. aktivnosti udruge provode se na području Općine Malinska-Dubašnica,

8. udruga aktivno djeluje najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave na natječaj,

9. udruga uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 9.

Pravo prijave na natječaj nema ona udruga koja već koristi prostor u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 10.

Pisana prijava mora sadržavati:

1. obrazac prijave na Javni natječaj u sklopu kojeg je izjava o ispunjavanju obveza prema Općini Malinska- Dubašnica po bilo kojoj osnovi, opis dosadašnjeg rada i djelovanja i plan aktivnosti koje će se provoditi u poslovnom prostoru za koji se predaje prijava te navedena struktura organizacijskih kapaciteta i ljudskih resursa za provedbu aktivnosti;

2. potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku ne starija od 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva;

3. potvrdu da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz članka 48. Uredbe;

4. popis članova u skladu sa Zakonom o udrugama i Statutu udruge (ime i prezime člana, datum rođenja i adresa stanovanja)

5. ispunjeni obrazac Izjave o partnerstvu u slučaju namjere korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama;

6. druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajem.

Dokaz o registraciji (Izvadak iz matičnog registra) i Preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja prilikom prijave neće se tražiti, ali će se Udruga prilikom provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja provjeriti u nadležnom Registru, te ukoliko je ispunjena zakonska obveza usklađivanja temeljnog akta udruge sa Zakonom o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14, 70/17 i 98/19), svi potrebni podaci biti će dostupni u digitalnom obliku. Ukoliko pak postupak usklađivanja nije proveden, udruga je dužna sastaviti izjavu o razlozima neispunjavanja navedene obveze te ju također priložiti natječajnoj dokumentaciji.

Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju također se ne traži u natječajnoj dokumentaciji, jer bi isti, kao dokaz transparentnog poslovanja trebao biti dostupan u Registru neprofitnih organizacija - dovoljno je u Opisnom obrascu navesti RNO broj, a svi ostali podaci provjeriti će se prilikom provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja.

Članak 11.

Prijave prijavitelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.

Članak 12.

Kriteriji i mjerila za ocjenjivanje pristiglih prijava na natječaj za određeni poslovni prostor radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, su:

a) Godine aktivnog djelovanja

- za svaku godinu aktivnog djelovanja . . . . . . . . . 1 bod

b) Broj zaposlenika te suradnika zaposlenih temeljem studentskog ugovora, ugovora o djelu, ugovora o autorskom dijelu i sl. u trenutku predaje prijave

- 7 i više . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

- od 3 do 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 boda

- do 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bod

c) Broj članova s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica u trenutku predaje prijave

- više od 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 boda

- od 51 do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 boda

- od 21 do 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 boda

- do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bod

d) Dijeljeno korištenje poslovnog prostora u suradnji s partnerskim udrugama

- DA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

e) Ostvarene financijske potpore za projekte/programe tijekom prethodne kalendarske godine

- iz EU fondova, državnog ili županijskog
proračuna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bodova

- iz poslovnog sektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

- iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica . . . . 4 boda

- od drugog inozemnog javnog ili privatnog donatora 3 boda

- od povezanih neprofitnih organizacija . . . . . . . 3 boda

- od članarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 boda

f) Ostvarena priznanja, nagrade i sl. tijekom ukupnog djelovanja udruge

- međunarodna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bodova

- državna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 bodova

- županijska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bodova

- Općine Malinska-Dubašnica . . . . . . . . . . . . . . . . 4 boda

- strukovna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 boda

g) Vlastita organizacija javnih događanja: turniri, natjecanja, konferencije, radionice, predstave i sl., na području Općine Malinska-Dubašnica u proteklih 12 mjeseci

- više od 10 održanih javnih događanja . . . . 10 bodova

- od 6 do 10 održanih javnih događanja . . . . . 5 bodova

- do 5 održanih javnih događanja . . . . . . . . . . . . 3 boda

Ako dva ili više prijavitelja imaju jednak broj bodova, prednost ima onaj prijavitelj koji je ostvario više bodova po kriteriju:

1. broj članova s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i

2. ostvarena priznanja, nagrade i sl.

Namjera korištenja poslovnog prostora u partnerstvu s ostalim udrugama potvrđuje se izjavom, koja se prilaže uz prijavu na natječaj za dodjelu poslovnog prostora na korištenje, potpisanom od svih partnerskih udruga. Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za provedbu natječaja. Partnerstvo mora trajati istovjetno trajanju Ugovora o korištenju poslovnog prostora.

Zahtjev za dodjelu jednog poslovnog prostora, koji planira koristiti više udruga u partnerstvu, podnosi samo jedna od udruga, koja smatra da na natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima iz članka 11. ove Odluke.

Članak 13.

Postupak otvaranja dostavljenih prijava na natječaj vodi Povjerenstvo te o istom sastavlja zapisnik.

Postupku otvaranja prijava mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe prijavitelja uz predočenje pisanog dokaza ovlasti i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlaštene ili opunomoćene osobe prijavitelja.

Članak 14.

Povjerenstvo utvrđuje ispunjavanje svih formalnih uvjeta natječaja, kao i vjerodostojnost svih podataka navedenih u prijavama, što čini dio zapisnika o otvaranju ponuda.

Temeljem zapisnika o ispunjavanju formalnih uvjeta te temeljem zbroja bodova iz članka 11. ovog Pravilnika, Povjerenstvo sastavlja listu prvenstva za dodjelu pojedinog ponuđenog poslovnog prostora te istu, u smislu prijedloga odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje, dostavlja Općinskom načelniku na donošenje.

Općinski načelnik ima pravo ne prihvatiti niti jednu prijavu za dodjelu poslovnog prostora.

Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje dostavlja se svim prijaviteljima u roku od osam (8) dana od dana donošenja.

Članak 15.

Udruge koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli poslovnog prostora imaju pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti na natječajni postupak te na bodovanje nekog kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o nedodjeli poslovnog prostora.

Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik Općine.

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

III. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 16.

Na temelju odluke Općinskog načelnika iz članka 13. ovog Pravilnika, sklapa se ugovor o korištenju poslovnog prostora (u nastavku: ugovor).

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini poslovni prostor ne pristupi potpisivanju ugovora u roku od osam dana od dana poziva na potpisivanje, Povjerenstvo predlaže Općinskom načelniku slijedećeg prijavitelja za taj poslovni prostor.

Ugovor se sklapa u pisanom obliku na rok od pet godina.

Članak 17.

Ugovor sadrži naročito slijedeće odredbe:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o poslovnom prostoru,

- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

- vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

- visinu naknade i rokove plaćanja,

- odredbu kojom korisnik prihvaća povećanje naknade tijekom trajanja ugovora prema odluci Općinskog načelnika,

- odredbu o ovršnosti,

- odredbu o tome da korisnik ne može vršiti preinake poslovnog prostora bez prethodne pisane suglasnosti Općine,

- odredbu da korisnik nema pravo na povrat eventualno uloženih sredstava u poslovni prostor,

- odredbu o zabrani davanja poslovnog prostora u podkorištenje bez prethodne pisane suglasnosti Općine,

- odredbu o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima,

- odredbu kojom se korisnik obvezuje poslovni prostor predati u posjed Općini slobodan od osoba i stvari istekom roka na koji je dan, odnosno istekom otkaznog roka ili raskida ugovora,

- odredbe o partnerskim odnosima, ukoliko je primjenjivo,

- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Članak 18.

Istekom roka od pet godina korisniku se poslovni prostor dodijeljen temeljem ovog Pravilnika, može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih pet godina, bez provođenja natječaja, pod uvjetom da je korisnik dodijeljeni poslovni prostor koristio sukladno ugovoru i da je u potpunosti izvršavao obveze iz ugovora te i dalje ima potrebu za tim poslovnim prostorom.

Zahtjev za ponovnu dodjelu poslovnog prostora na korištenje podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica, najkasnije 60 dana prije isteka ugovora o korištenju poslovnog prostora.

Odluku o daljnjem korištenju poslovnog prostora donosi Općinski načelnik.

Članak 19.

Korištenje poslovnog prostora može prestati i prije isteka ugovorenog roka i to otkazom ugovora.

Općina Malinska-Dubašnica može otkazati ugovor ako korisnik:

. poslije pisane opomene Općine Malinska-Dubašnica koristi poslovni prostor suprotno ugovoru ili mu nanosi štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

. ne plati dospjelu naknadu u roku od 15 dana od dana pisane opomene Općine Malinska-Dubašnica,

. onemogući Općini Malinska-Dubašnica nesmetanu kontrolu korištenja poslovnog prostora, odnosno ne pruža na uvid svu potrebnu dokumentaciju,

. koristi poslovni prostor protivno namjeni,

. vrši preuređivanje, odnosno preinake poslovnog prostora bez pisane suglasnosti Općine Malinska-Dubašnica,

. poslovni prostor daje u podkorištenje bez prethodne pisane suglasnosti Općine,

. ne koristi poslovni prostor bez opravdanog razloga duže od 30 dana,

. ako korisnik korištenjem poslovnog prostora ometa ostale korisnike nekretnine u mirnom korištenju zajedničkih dijelova objekta.

Korisnik može otkazati ugovor ne navodeći razloge.

U slučaju otkaza ugovora po prethodnom navedenom stavku korisnik mora vratiti poslovni prostor Općini Malinska-Dubašnica u urednom stanju. Otkazni rok je 30 dana.

Članak 20.

Poslovni prostori daju se na korištenje u viđenom stanju. Raspolaganje poslovnim prostorom mora biti odgovorno te, ukoliko dođe do oštećenja dodijeljenog prostora, ili ako se utvrdi odgovornost korisnika za oštećenje zgrade ili okoliša, isti je dužan podmiriti nastale troškove.

U slučaju da poslovni prostor nije priveden namjeni, korisnik je dužan isti dovesti u stanje potrebno za obavljanje djelatnosti ulaganjem vlastitih sredstava. Tijekom uređenja i opremanja poslovnog prostora, a najviše do tri mjeseca, korisnik nije dužan plaćati naknadu za korištenje prostora. Za eventualne preinake poslovnog prostora, korisnik mora ishoditi prethodnu pisanu suglasnost Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica te iste izvodi o vlastitom trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Provedbu ovog Pravilnika vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-10

Malinska, 29. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica vijeća

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51511&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr