SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA LOPAR

17.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 141. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/ 18 i 98/19), članku 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/ 19), članku 6. i 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18) te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PROSVJETI,
REDŠKOLSKOM ODGOJU, SOCIJALNOJ SKRBI
I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Lopar u svezi s:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta

- sufinanciranju programa i aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata

- zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

- prevencijom ovisnosti, sprječavanje nasilja među djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos sa drugima, samim sobom pa tako i sa okolinom

- povećanjem socijalnog i općeg standarda svih stanovnika

- povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

- djelomičnom provedbom preventivne primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 2.414.700,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog Načelnika, te Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar.

Članak 5.

Općina Lopar će sufinancirati humanitarne udruge, udruge invalidnih osoba te ostalih osoba te ostale udruge i zajednice kojima programske aktivnosti i razvijanje djelatnosti nisu dovoljno financirane iz ostalih izvora ili vlastitih prihoda.

Odluku o ovoj vrsti pomoći donosi Općinsko vijeće.

Članak 6.

Korisnici sredstava predviđenih Programom dužni su do 31. ožujka 2020. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-51

Lopar, 14. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Lopar

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51281&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr