SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (»Narodne novine« broj 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 13. svibnja 2020. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Članak 1.

U Statutu Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) (u daljnjem tekstu. Statut) u članku 12. riječ »središnjeg« briše se.

Članak 2.

U članku 14a., stavak 4. Statuta riječ »središnjeg« briše se.

Članak 3.

U članku 31. Statuta u stavku 4., alineja 19. mijenja se i glasi:

»- odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području,«

Članak 4.

U članku 33. Statuta u stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.«

Stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 4.

Članak 5.

U članku 37. Statuta u stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Malinska - Dubašnica, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, kao i povjerenih poslova državne uprave, ustrojavaju se upravna tijela Općine.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3. briše se.

Članak 6.

U članku 65. Statuta iza stavka 1. dodaje se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»Upravna tijela Općine Malinska-Dubašnica u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinice.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci .

Dosadašnji stavak 6. i 7. . briše se.

Članak 7.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Malinska- Dubašnica.

Članak 8.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/18-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-6

Malinska, 13. svibnja 2020.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik Općinskog vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr