SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA MATULJI

3.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/ 19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja 24 poslovne zone Permani (K
12)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/10) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

PRAVNA OSNOVA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11).

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Razlog donošenja Izmjena i dopuna Plana je stvaranje planskih uvjeta za izgradnju ostalih poslovnih sadržaja koji ne bi bili namijenjeni gospodarenju otpadom u dijelu poslovne zone Permani (K12), koji se odnosi na komunalno-servisnu namjenu (K3-1) predviđenu za organizaciju platoa reciklažnog dvorišta.

OBUHVAT IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Prostorni obuhvat izmjena i dopuna Plana nalazi se unutar granica obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12) u površini od cca 0,6 ha.

Plan će se izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Urbanistički plan uređenja 24 poslovne zone Permani (K12) donesen je 2010. godine i objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 34/10). U razdoblju od stupanja na snagu Plana do 2020. godine na prostoru u obuhvatu Plana nisu realizirani planirani sadržaji, te je prostor ostao neizgrađen i neuređen.

Cilj donošenja Plana bio je osigurati prostor za izgradnju proizvodno-obrtničkih sadržaja prije svega reciklažnog dvorišta za skupljanje, sortiranje, kondicioniranje i privremeno skladištenje inertnog i neopasnog otpada sa svojstvima sekundarne sirovine iz posebnih kategorija otpada (primarno ambalažnog) i razdvojenog komunalnog otpada.

Zbog statusnih promjena gospodarskog subjekta koji je trebao izgraditi reciklažno dvorište a posljedično i vlasničkih odnosa na prostoru namijenjenom izgradnji reciklažnog dvorišta oznake K3-1 iskazan je interes za planiranje drugih poslovnih sadržaja, što prema odredbama važećeg Plana nije dozvoljeno.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Ciljevi izrade Izmjene i dopune Plana su:

- usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji,

- stvaranje planskih pretpostavki za izgradnju poslovnih sadržaja sukladno iskazanoj potrebi i planovima razvoja a u cilju stavljanja u funkciju planirane poslovne zone Permani (K12).

Članak 7.

Izmjena i dopuna Plana odnosi se na izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani K12).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune plana koristiti će se postojeće stručne podloge temeljem kojih je izrađen Urbanistički plan uređenja 24 poslovne zone Permani (K12).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 9.

Stručna rješenja Izmjene i dopune Plana izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

1.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA,

2.MINISTARTSVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE,
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA, Riva 10, 51000 RIJEKA,

3.HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA,

4.HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, M. Tita 166, 51410 OPATIJA,

5.HRVATSKE CESTE d.o.o. Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA,

6.HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB,

7.LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 JURDANI,

8.JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA.

Članak 11.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 12.

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama:

- dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjene i dopune Plana: u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavu zahtjeva,

- javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana: 15 dana,

- priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi:10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana: u roku od 10 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Izrada Plana financira se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/20-01/0003

Ur. broj: 2156/04-01-2-02-20-0001

Matulji, 11. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51211&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr