SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA MATULJI

2.

Na temelju članka 28. i 30. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 11. veljače 2020. godine, donosi

ODLUKU
o načinu, uvjetima i visini financiranja rada
vijeća nacionalnih manjina i predstavnika
nacionalnih manjina Općine Matulji

Članak 1.

1) Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i visina naknada za rad članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Općine Matulji kao i visina, uvjeti i način financiranja troškova aktivnosti vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

2) Sredstva za isplate naknada i troškova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji.

NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 2.

Članovi vijeća nacionalnih manjina na području Općine Matulji te predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo na mjesečnu nagradu i pravo na naknadu troškova.

Članak 3.

1) Nagrada za rad članovima Vijeća nacionalnih manjina te predstavnika nacionalnih manjina ostvaruje se za svaki mjesec, a iznosi 25% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi Općinskog vijeća Općine Matulji po sjednici.

2) Nagrada za rad članovima Vijeća nacionalnih manjina isplaćuje se tromjesečno i to do posljednjeg dana u tromjesečju za tekuće tromjesečje u proračunskoj godini.

Članak 4.

1) Nagrada za rad predstavnika nacionalnih manjina ostvaruje se za svaki mjesec, a iznosi 25% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi Općinskog vijeća Općine Matulji po sjednici.

2) Nagrada za rad predstavnika nacionalnih manjina isplaćuje se tromjesečno i to do posljednjeg dana u tromjesečju za tekuće tromjesečje u proračunskoj godini.

Članak 5.

1) Član vijeća nacionalne manjine ima pravo na naknadu troškova javnog prijevoza za prisustvovanje sjednici vijeća nacionalne manjine.

2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini cijene pojedinačne karte javnog prijevoza kupljene u vozilu za relaciju (zonu) od mjesta prebivališta člana vijeća nacionalne manjine do mjesta održavanja sjednice vijeća nacionalne manjine.

3) Sredstva za naknadu iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se na temelju evidencije o prisustvu sjednicama Vijeća koju se dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

Članak 6.

1) Član vijeća nacionalne manjine ima pravo na dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se uređuje pitanje visine dnevnica za službena putovanja.

3) Sredstva za naknadu iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se na temelju putnih naloga sa izvješćem o izvršenom službenom putovanju koji se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

Članak 7.

1) Naknade iz članka 3., 4. i 5. isplaćuju se na žiro račune članova vijeća nacionalnih manjina i žiro račune predstavnika nacionalnih manjina.

2) Vijeća nacionalnih manjina obvezuju se, radi isplata naknada, Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o članovima vijeća (ime i prezime, oib, adresu prebivališta, IBAN).

SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 8.

1) Za provedbu aktivnosti Vijeća nacionalnih manjina te predstavnika nacionalnih manjina sredstva se osiguravaju proračunom Općine Matulji.

2) Sredstvima proračuna mogu se financirati isključivo troškovi aktivnosti utvrđene Programom rada Vijeća nacionalnih manjina te programom rada predstavnika nacionalnih manjina za svaku proračunsku godinu.

3) Vijeća nacionalnih manjina te predstavnici nacionalnih manjina najkasnije do 30.listopada tekuće godine dostavljaju Općini Matulji program rada za iduću godinu.

4) O visini proračunskih sredstava, uvjetima i načinu utroška Općina Matulji za svaku proračunsku godinu sa vijećima nacionalnih manjina te sa predstavnicima nacionalnih manjina zaključuje ugovor o financiranju, sukladno odredbama propisa te općih akata Općine Matulji kojima se regulira izvršenje proračuna te odredbama ove Odluke.

Članak 9.

1) Za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina koji imaju otvorene posebne račune i vode poslovne knjige, sredstva proračuna iz članka 7.ove Odluke isplaćuju se na žiro račune po pisanom i dokumentiranom zahtjevu.

2) Za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina koji nemaju otvorene posebne račune, troškovi provedbe aktivnosti iz članka 7.stavak 2., isplaćuju se direktno iz proračuna Općine Matulji.

3) U slučaju iz stavka 2.ovog članka, Općina Matulji izdaje narudžbenice i/ili zaključuje ugovore, zaprima račune te podmiruje račune za nastale troškove.

4) Vijeće i predstavnik nacionalne manjine dostavljaju ponude te ovjeravaju račune iz stavka 3.ovog članka.

5) Općina Matulji neće izdati narudžbenice ili zaključiti ugovore u slučaju da se radi o troškovima koji nisu obuhvaćeni programom rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina, u slučaju da troškovi po ponudama premašuju osigurana sredstva proračuna.

6) Općina Matulji neće podmiriti račune u slučaju da za iste prethodno nije izdana narudžbenica, zaključen ugovor ili odobrena nabava od strane Općine Matulji.

 

 

Članak 10.

1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Općine Matulji (»Službene novinama« Primorsko-goranske županije broj 13/16 i 27/16)

Klasa: 011-01/20-01/0002

Ur. broj: 2156-04-01/02-01/20-6

Matulji, 11. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51211&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr