SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

70.

Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/ 17 i 14/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog
u okoliš na području Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, uključujući i uklanjanje naplavljenog morskog otpada na području Općine Malinska- Dubašnica.

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke smatra se naročito:

- komunalni otpad odbačen u okoliš,

- krupni (glomazni otpad) otpad ostavljen na površinama javne namjene,

- opasni i građevinski otpad odbačen u okoliš ili na površinama javne namjene,

- svaki otpad odbačen pored spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (papir i kartona, metala, stakla, plastike, tekstila i sl).

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se i svaki otpad koji nije odložen u skladu s općim aktom Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, općim aktom kojim se uređuje komunalni red i važećim propisima.

II. MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA

Članak 3.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su:

- nadzor lokacija putem komunalnog redarstva,

- postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada,

- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,

- periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine, uz uvjet ishođenja prethodne suglasnosti ovlaštenog davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine,

- objava na internetskim stranicama Općine o načinu zbrinjavanja otpada koji nije mješoviti komunalni i biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 4.

Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, dostavljaju se:

- putem elektroničke pošte na adresu: info@malinska.hr,

- poštom, na adresu Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,

- osobnom predajom popunjenog obrasca u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica ili

- osobnom predajom u prostorijama komunalnog redarstva, na adresi Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska.

Obaviješću o nepropisno odbačenom otpadu smatrat će se i svi drugi oblici dostave u pisanom obliku.

Članak 5.

Općina vodi Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom na području Općine Malinska-Dubašnica.

U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka unose se podaci o lokacijama onečišćenim otpadom, količini otpada, izvršenim nadzorima komunalnog redara, izdanim rješenjima te ostali potrebni podaci.

Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka vodi i kontinuirano održava komunalno redarstvo.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka uskladit će se s aplikacijom za evidenciju lokacija odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Članak 6.

Radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada provodi se redoviti nadzor od strane komunalnog redarstva.

Nadzor nad evidentiranim lokacijama provodi se najmanje dva puta godišnje, a na lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo odbacivanje otpada nadzor se provodi češće, u skladu s potrebama.

O izvršenom nadzoru vodi se zapisnik koji čini sastavni dio Evidencije iz članka 5.

Članak 7.

Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati i putem akcija prikupljanja otpada (u daljnjem tekstu: akcija).

Akciju prikupljanja otpada može organizirati pravna i fizička osoba - obrtnik u suradnji s osobom koja posjeduje dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja.

Radi provedbe akcije pravna odnosno fizička osoba - obrtnik dužna je ishoditi suglasnost Općine najmanje dva mjeseca prije početka akcije (ukoliko je potreba za provedbu akcije hitne naravi, predmetnu suglasnost moguće je ishoditi i u kraćem roku).

III. MJERE ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

Članak 8.

Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš, iz članka 2. ove Odluke, komunalni redar rješenjem nalaže uklanjanje otpada obvezniku uklanjanja.

Obveznikom uklanjanja iz stavka 1., u smislu ove Odluke, smatra se:

- vlasnik nekretnine na kojoj je nepropisno odložen otpad ili,

- posjednik nekretnine, ako vlasnik nije poznat ili,

- osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru) ili,

- osoba koju je komunalni redar zatekao da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina odbačenog otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja predajom otpada ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji ne može biti duži od 6 (šest) mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je otpad nepropisno odložen, a obveznik uklanjanja ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi s odbačenim otpadom, ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju policijskih službenika, radi pristupa nekretnini u svrhu utvrđivanja činjenica.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 1. ovog članka nije izvršena u određenom roku, Općina je dužna o svom trošku osigurati uklanjanje otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

Općina ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada od obveznika uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Članak 10.

Općina je dužan, sukladno zakonu, podatke utvrđene rješenjem iz članka 7. ove Odluke, mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada pri Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

Članak 11.

Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Općine uklonjen nepropisno odbačeni otpad suglasno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu, Općinski načelnik je dužan do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti izvješće Općinskom vijeću o lokacijama i količini nepropisno odbačenog otpada, svim troškovima uklanjanja i provedbi mjera iz članka 3. ove Odluke

Članak 12.

Općinsko vijeće, na temelju izvješća iz prethodnog članka ove Odluke, donosi odluku o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 13.

Mjere i postupci za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na površini javne namjene na području Općine ili na nekretninama u vlasništvu Općine, propisani su u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 14.

Ako je otpad odbačen na površini javne namjene, PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. iz Krka, kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, uklonit će ga u sklopu svojih redovnih aktivnosti, odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja od strane komunalnog redara. Ukoliko se radi o većim količinama otpada o tome će izvijestiti Općinu.

U slučajevima iz prethodnog stavka, komunalni redar će sastaviti zapisnik za potrebe sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Na način opisan u prethodnom stavku ovoga članka, s otpadom odbačenim na površini javne namjene, postupit će i KD Dubašnica d.o.o., komunalno društvo u vlasništvu Općine.

Članak 15.

Sredstva za provedbu svih mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš, osiguravaju se u Proračunu Općine.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 16.

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba za koju se rješenjem komunalnog redara, iz članka 7. ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog otpada u okoliš.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, za koju se rješenjem komunalnog redara, iz članka 7. ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog otpada u okoliš.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će s odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

Za prekršaje propisane ovom Odlukom, komunalni redar ovlašten je, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja ,novčanu kaznu u visini polovice točno određenog iznosa propisanog ovom Odlukom, naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja, od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde, u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Članak 18.

U provođenju nadzora na temelju ove Odluke, komunalni redar je ovlašten poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom i općim aktom kojim se uređuje komunalni red.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/19-01/3

Ur. broj: 2142/05-01-19-8

Malinska, 18. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=51511&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr