SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
OPĆINA LOPAR

48.

Na temelju članaka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18. i 110/18.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 14. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Lopar za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Lopar za 2020. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja i to:

Djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene su:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

1.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =689.874,55 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

-sanacija nerazvrstane ceste i pristupnog
puta plaži Stolac-Andreškići
. . . . . . . . . =30.000,00 kn

-sanacija nerazvrstane ceste
Bravinac-Franulić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . =30.000,00 kn

-sanacija pristupnog puta plaži
Saramić/Sahara iz pravca Kamik
. . . . . . =30.000,00 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta . . . . . . =274.874,55 kn

-prometna signalizacija . . . . . . . . . . . . . . . =25.000,00 kn

-asfaltiranje nerazvrstanijh cesta . . . . . . =300.000,00 kn

2.ODVODNJA OBORINSKIH
VODA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =44.025,00 kn

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

- odvodnja atmosferskih voda . . . . . . . . . =44.025,00 kn

3.ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =1,186.439,90 kn

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- čišćenje plaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =415.220,18 kn

- košnja trave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =198.824,28 kn

- hortikultura - cvjetnice, zelene
površine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =149.935,44 kn

- popravak i farbanje klupa i igrala . . . . . =12.500,00 kn

- uređenje kamenih vaza . . . . . . . . . . . . . =30.0000,00 kn

- postavljanje i skidanje zastavica . . . . . . . . =6.250,00 kn

- postavljanje i skidanje psihološke
brane
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =6.250,00 kn

- zamjena plutajućih ograda za plaže . . . . =8.000,00 kn

- održavanje javnih površina prema
nalozima kom.red. i JUO-a
. . . . . . . . . . =30.000,00 kn

- održavanje javnih površina (manji
građevinski radovi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . =40.000,00 kn

- održavanje i uređenje platoa
oko crkve BDM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =50.000,00 kn

- komunalne usluge (potrošnja vode
za javne površine)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . =15.000,00 kn

- usluge dezinsekcije i deratizacije . . . . . . =65.000,00 kn

- nadzor nad DDD mjerama . . . . . . . . . . . . =9.460,00 kn

- prihranjivanje plaža . . . . . . . . . . . . . . . . =150.000,00 kn

4.ODRŽAVANJE GROBLJA
I KREMATORIJA
. . . . . . . . . . . . . . . . =64.500,00 kn

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

-održavanje i uređenje prilaza
i zidova groblja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =62.500,00 kn

-komunalne usluge (potrošnja
vode za groblje)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =2.000,00 kn

5.ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =305.000,00 kn

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

-električna energija (javna rasvjeta). . . . =150.000,00 kn

-održavanje javne rasvjete. . . . . . . . . . . . =125.000,00 kn

-priključci i otkup snage. . . . . . . . . . . . . . =30.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa u ukupnom iznosu od =2,289.839,45 kn osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar za 2020. godinu iz sredstava:

- komunalna naknada . . . . . . . . . . . . . . . =1,689.839,45 kn

- turistička pristojba . . . . . . . . . . . . . . . . . =600.000,00 kn

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-42

Lopar, 14. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51281&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr