SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
OPĆINA LOPAR

47.

Na temelju članaka 67. - 70. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18. i 110/18.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 14. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture u
Općini Lopar za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom određuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lopar za 2020. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređajakomunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Ovim Programom određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja a sve kao procjenu troškova građenja.

Troškovi se iskazuju u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici za građenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i građevina i uređaja javne namjene, groblja i krematorija i javne rasvjete su:

- prihodi od komunalnog doprinosa. . . . =1,350.000,00 kn

- prihodi od poreza na korištenje
javnih površina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . =1,200.000,00 kn

- prihodi od pomoći . . . . . . . . . . . . . . . . =5,500.000,00 kn

- prihodi od prodaje zemljišta . . . . . . . . =1,000.000,00 kn

- prihodi od prodaje grobnica . . . . . . . . . =550.000,00 kn

- ostali porezni prihodi . . . . . . . . . . . . . . . =511.160,11 kn

- primici od zaduživanja . . . . . . . . . . . . . =2,205.839,89 kn

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI . . . . =12,317.000,00 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

Članak 3.

Prihodi i primici utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. NERAZVRSTANE CESTE =1,510.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, prihodi od pomoći, ostali porezni prihodi.

Izgradnja ceste »Za Vrh«

=850.000,00 kn

Izgradnja ceste »Rtić - Romotina«

=550.000,00 kn

Projekt i izgradnja nerazvrstane ceste Livačina (etapa 2 i etapa 3)

=60.000,00 kn

Idejni projekt ceste »Andreškići«

=50.000,00 kn

2.JAVNE POVRŠINE I GRAĐEVINE
I UREĐ. JAVNE NAMJENE =10,552.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, porez na korištenje javnih površina, prihodi od pomoći, ostali prihodi, prihodi od prodaje zemljišta, prihodi od prodaje grobnica, primici od zaduživanja.

Zemljište (za izgradnju dječjeg vrtića)

=400.000,00 kn

Projekt i izgradnja dječjeg vrtića

=500.000,00 kn

Izgradnja spomen područja

=5.000,00 kn

Dodatna ulaganja na kulturnim
dobrima

=5.000,00 kn

Izgradnja, održavanje i uređenje
sportskih igrališta

=10.000,00 kn

Oprema za dječja igrališta

=200.000,00 kn

Izgradnja azila za napuštene životinje

=20.000,00 kn

Kupnja zemljišta (ostali projekti)

=400.000,00 kn

Nabava urbane opreme na
javnim površinama

=45.000,00 kn

Izrada programa i projekata
za EU fondove

=50.000,00 kn

Izrada novog PP-a i novih
UPU-a i DPU-a

=100.000,00 kn

Izrada ostale projektne
dokumentacije

=200.000,00 kn

Geodetsko-katastarske usluge

=70.000,00 kn

Uređenja platoa (R.Z. Sorinj)

=150.000,00 kn

Proširenje javne rasvjete, elektrifikacija i DTK mreža (R.Z. Sorinj)

=100.000,00 kn

Izgradnja polivalentne sportske
dvorane

=7,000.000,00 kn

Projekt i izgradnja dvoranskog trga

=97.000,00 kn

Opremanje sportske dvorane

=1,200.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =100.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, ostali porezni prihodi.

Proširenje javne rasvjete

=100.000,00 kn

4. GROBLJA I KREMATORIJI =155.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, prihodi od prodaje grobnica.

Proširenje i uređenje groblja

=150.000,00 kn

Nabava opreme za mrtvačnicu

=5.000,00 kn

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa u ukupnom iznosu od =12,317.000,00 kn osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar za 2020. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Općinski načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća Općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-41

Lopar, 14. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51281&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr