SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
OPĆINA LOPAR

39.

Na temelju članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18. i 110/18.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 14. prosinca 2019. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Lopar za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-gorankse županije«, br. 39/18. i 19/19.), (u daljnjem tekstu. Program), članak 2. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

1.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =1,203.000,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- održavanje nerazvrstanih cesta . . . . . . . =225.000,00 kn

- asfaltiranje nerazvrstanijh cesta . . . . . . =528.000,00 kn

- uređenje šetnice Centar-Ambulanta . . .=450.000,00 kn

2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA . . =8.600,00 kn

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

- odvodnja atmosferskih voda . . . . . . . . . . =8.600,00 kn

3.ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =1,028.387,50 kn

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- čišćenje plaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =415.000,00 kn

- košnja trave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =150.000,00 kn

- hortikultura - cvjetnice, zelene
površine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =140.000,00 kn

- popravak i farbanje klupa i igrala . . . . . =12.500,00 kn

- postavljanje i skidanje zastavica . . . . . . . . =6.250,00 kn

- postavljanje i skidanje psihološke brane =6.250,00 kn

- održavanje javnih površina prema
nalozima kom.red. i JUO-a
. . . . . . . . . . =60.000,00 kn

- održavanje javnih površina
(manji građevinski radovi)
. . . . . . . . . . =100.000,00 kn

- održavanje i uređenje platoa oko
crkve BDM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =6.365,00 kn

- komunalne usluge (potrošnja vode
za javne površine)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . =7.000,00 kn

- usluge dezinsekcije i deratizacije . . . . . . =65.000,00 kn

- nadzor nad DDD mjerama . . . . . . . . . . . . =9.460,00 kn

- prihranjivanje plaža . . . . . . . . . . . . . . . . . =50.562,50 kn

4.ODRŽAVANJE GROBLJA
I KREMATORIJA
. . . . . . . . . . . . . . . . =17.375,00 kn

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

-održavanje i čišćenje groblja . . . . . . . . . =15.000,00 kn

-komunalne usluge (potrošnja
vode za groblje)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =2.000,00 kn

-održavanje i čišćenje mrtvačnice . . . . . . . . . =375,00 kn

5.ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =335.000,00 kn

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

- električna energija (javna rasvjeta) . . . =180.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete . . . . . . . . . . . =125.000,00 kn

- priključci i otkup snage . . . . . . . . . . . . . =30.000,00 kn«

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih II. Izmjena Programa u ukupnom iznosu od =2,592.362,50 kn osiguravaju se u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu iz sredstava:

- komunalna naknada . . . . . . . . . . . . . . . =2,000.000,00 kn

- boravišna (turistička) pristojba . . . . . . =560.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi . . . . . . . . . . . . =32.362,50 kn

Provođenje ovih II. Izmjena Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar«.

Članak 3.

Ove II. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-30

Lopar, 14. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51281&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr