SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
OPĆINA LOPAR

38.

Na temelju članaka 67. - 70. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18. i 110/18.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 14. prosinca 2019. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
gradnje komunalne infrastrukture u Općini
Lopar za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 39/18. i 19/19.), (u daljnjem tekstu: Program), članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi i primici za građenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i građevina i uređaja javne namjene, groblja i krematorija i javne rasvjete su:

-prihod od komunalnog doprinosa . . . . =700.000,00 kn

-prihod od poreza na korištenje
javnih površina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . =1,100.000,00 kn

-prihod od pomoći . . . . . . . . . . . . . . . . =4,000.000,00 kn

-prihod od prodaje imovine. . . . . . . . . =1,500.000,00 kn

-ostali porezni prihodi . . . . . . . . . . . . . =2,449.299,28 kn

-primici od zaduživanja . . . . . . . . . . . . =2,794.160,11 kn

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI . . . =12,543.459,39 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave«.

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

»Prihodi i primici utvrđeni u članku 2. ovih II. Izmjena Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1.NERAZVRSTANE CESTE =2,316.209,39 kn

Izvori: komunalni doprinos, pomoći, ostali porezni prihodi.

Izgradnja ceste »Radna zona Sorinj«

=1,365.000,00 kn

Izgradnja ceste »Za Vrh«

=570.000,00 kn

Izgradnja ceste »Rtić - Romotina«

=250.000,00 kn

Parkiralište »Lopar - Melak«

=131.209,39 kn

2.JAVNE POVRŠINE I GRAĐEVINE
I UREĐ. JAVNE NAMJENE =8,813.250,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, porez na korištenje javnih površina, pomoći, prodaja imovine, ostali porezni prihodi, prihodi od zaduživanja.

Izgradnja dječjih igrališta

=180.625,00 kn

Zemljišta (ostali projekti)

=230.000,00 kn

Izrada programa i projekata
za EU fondove

=2.000,00 kn

Izrada novog PP-a i novih UPU-a
i DPU-a

=100.000,00 kn

Izrada ostale projektne dokumentacije

=130.000,00 kn

Geodetsko-katastarske usluge

=50.000,00 kn

Izgradnja infrastrukture radne zone

=50.000,00 kn

Uređenja platoa u radnoj zoni

=320.625,00 kn

Proširenje javne rasvjete,
elektrifikacija i DTK mreža

=350.000,00 kn

Izgradnja polivalentne sportske
dvorane

=7,400.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =75.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, ostali porezni prihodi.

Proširenje javne rasvjete

=75.000,00 kn

4. GROBLJA I KREMATORIJI =1,339.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, pomoći, ostali porezni prihodi.

Proširenje i uređenje groblja

=1,334.000,00 kn

Oprema za mrtvačnicu

=5.000,00 kn

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovih II. Izmjena Programa u ukupnom iznosu od =12,543.459,39 kn osiguravaju se u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Općinski načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovih II. Izmjena Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća Općine Lopar«.

Članak 4.

Ove II. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-29

Lopar, 14. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51281&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr