SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

40.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), u svezi sa člankom 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/17 i 84/19), i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 22. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
O izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/18) odredba članka 11. mijenja se i glasi:

»Za korisnike usluge koji obavljaju djelatnost utvrđuje se 12 obračunskih razdoblja u jednoj kalendarskoj godini na razini jednog mjeseca.

Za korisnike koji obavljaju djelatnost sezonski, utvrđuje se 6 obračunskih razdoblja tj. Od 01. travnja do 30. rujna.

Davatelj usluge ispostavlja račun u tekućem mjesecu za prethodni s dospjećem 15 dana.«

Članak 2.

U odredbi članka 26. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Utvrđuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za kućanstva u iznosu od 0,39 kn/m2/mjesečno.

Utvrđuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za privredu kako sljedi:

1. Za I kategoriju u iznosu 6,50 kn/m2/mjesečno

2. Za II kategoriju u iznosu 4,30 kn/m2/mjesečno

3. Za III kategoriju u iznosu 2,50 kn/m2/mjesečno

4. Za IV kategoriju u iznosu 0,85 kn/m2/mjesečno

5. Za V kategoriju u iznosu 0,20 kn/m2/mjesečno

6. Za VI kategoriju u iznosu 5,20 kn/m2/mjesečno

7. Hoteli, depadansi u iznosu 28,17/kn/ležaj/mjesečno

8. Za kampove u iznosu 25,42/kn/ležaj/mjesečno

9. Za kampove u domaćinstvu u iznosu 8,33 kn/ležaj/ mjesečno

10. Za odmarališta i sl. u iznosu 20,00 kn/ležaj/mjesečno

11. Za suhe vezove u marinama i lukama u iznosu 10,17 kn/vez/mjesečno

12. Za mokre vezove u marinama i lukama u iznosu 20,00 kn/vez/mjesečno

Cijena minimalne javne usluge za kategorije navedene u točki 7 do 10 obračunava se u razdoblju od 01.04. do 30.09. u jedakim mjesečnim iznosima.

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost od 13%.

Članak 3.

Odredba članka 27. mijenja se i glasi:

»U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na slijedeći način:

. Davatelj usluge prvo utvrđuje (na temelju očitovanja vlasnika odnosno korisnika nekretnine sadržanog u Izjavi ili na drugi prihvatljiv način) - broj fizičkih osoba u kućanstvu

Zbrojem prethodno navedenih fizičkih osoba dolazi se do ukupnog broja fizičkih osoba na tom određenom obračunskom mjestu te se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava na način da se broj fizičkih osoba po pojedinom korisniku usluge (kućanstvu), stavlja u omjer s ukupnim brojem fizičkih osoba na obračunskom mjestu.«

Članak 4.

Odredba članka 32. mijenja se i glasi:

»Smatra se da se nekretnina ne koristi kad je takvu izjavu dao vlasnik nekretnine uz prilaganje prihvatljivih dokaza o tome (npr. podataka o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije, potvrdom JLS o trošnosti građevine, kontinuirano ne trošenje vodnih usluga i sl.).«

Članak 5.

Odredba članka 44. se briše.

Članak 6.

U Odluci odredbe članka od 45. do 51. postaju odredbe od 44. do 50.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-04-01-19-5

Dobrinj, 11. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 1

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU
JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG
KOMUNALNOG OTPADA

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

Uvodne odredbe

Članak 1.

Definicije i pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i pojmovima korištenim u Odluci.

Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi davatelja usluge i korisnika usluge koji proizlaze iz Ugovora odnosno pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane davatelja usluge korisniku usluge na području pružanja javne usluge (u daljnjem tekstu: Odluka).

Primjena Općih uvjeta

Članak 2.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike usluga koji zaključe Ugovor s davateljem usluge.

Članak 3.

Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora.

Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

Ugovaranje javne usluge

Članak 4.

Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju sklapanjem Ugovora u skladu s Odlukom o načinu pružanja javnih usluga skupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Ugovor se smatra sklopljenim:

1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili

2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

Sklapanjm Ugovora korisnik usluge pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.

Ugovori s korisnicima usluge zaključuju se na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj usluge u skladu s odredbama Odluke.

Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu cjenikom javne usluge.

Članak 6.

Cijenu javne usluge korisnici usluge plaćaju na temelju računa koji im davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, kad nastaje obveza plaćanja. Korisnik se obvezuje podmiriti račun u roku od 20 dana (domaćinstva) odnosno 15 dana (ostali) od dana nastanka obveze plaćanja. U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu s propisima.

Korisnik usluge nije ovlašten vršiti prijeboj sa tražbinama prema davatelju usluge u odnosu na bilo koje moguće protu-potraživanje.

Prava i obveze ugovornih strana

Članak 7.

Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Članak 8.

Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je 8 (osam) dana prije početka korištenja usluge obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja javne usluge .

Davatelj usluge i korisnik usluge sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između davatelja usluge i korisnika usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog ugovora posebice u slučajevima kada se usluga od strane davatelja usluge izvršava, a korisnik usluge neopravdano odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu.

U slučaju promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos koje utječu na međusobne odnose davatelja usluge i korisnika usluge, Korisnik je dužan iste prijaviti davatelju usluge pisanim putem najkasnije u roku od 8 (osam) dana od nastanka promjene na bilo koji dokaziv način (e-mail, poštom, fax).

Promjena podataka se podnosi na odgovarajućem obrascu (nalazi se na mrežnim stranicama Davatelja usluge).

Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge, isti se dokazuje vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom..

Svaka promjena koja se prijavljuje važi od datuma prijave te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

Promjena podataka se provodi nakon podmirenja svih dospjelih radčuna.

Članak 9.

Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te razloga utvrđenog u čl. 13. Uredbe (nekretnina koja se trajno ne koristi), korisnik usluge ne može otkazati Ugovor.

Članak 10.

Spremnike za odlaganje otpada korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini.

Iznimno, spremnici mogu biti smješteni i na javnoj površini ili drugoj površini (stambene zgrade).

Na dan odvoza otpada korisnik je dužan spremnike postaviti uz rub javne površine, na način da ne ometa promet.

Korisnik usluge dužan je spremnike redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju te je odgovoran za svako namjerno oštećenje kao i nestanak. U slučaju otuđenja i oštećenja spremnika za odlaganje otpada, trošak nabave novih snosit će korisnik usluge.

Članak 11.

U slučaju dokaza da je oštećenje spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge, trošak nabave novog snosit će davatelj usluge, a o čemu se sastavlja zapisnik.

Davatelj usluge je dužan pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, pazeći da se ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti.

Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje otpada davatelj usluge je dužan iste vratiti na mjesto na kojem su se nalazili.

Završne odredbe

Članak 12.

Svi dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana su valjane jedino ako su učinjene u pisanom obliku.

U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora i ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe Ugovora.

Ako bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta te će se ostale odredbe Ugovora i/ili Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu.

Prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili implicitno određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon prestanka Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u vezi s Ugovorom pokušati

riješiti mirnim putem, a u protivnom se podvrgavaju odluci stvarno i mjesno nadležnog.

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.

Članak 14.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Ovi Opći uvjeti i prateći obrasci se objavljuju i na mrežnim stranicama davatelja usluge: www.ponikve.hr

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=51514&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr