SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA LOPAR

34.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18, 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 11. rujna 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č. 10205 sa 998 m2, upisana u zk.ul. POPIS I, k.o. Lopar, u ukupnoj površini od 15 m2 (dio kuće, površine 3 m2 i zemljište nužno za uporabu 12 m2), označeno slovima A, B, C, D, E ,F, G, H, I do A prema skici izmjere izrađenoj 02.08.2019. godine od strane ADONIS d.o.o., Rab za geodetske poslove.

Skica izmjere iz točke 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služi kao javno dobro, te se površina iste isključuje iz opće uporabe.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Rabu, Zemljišno- knjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini u površini navedenoj u članku 1. ove Odluke, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lopar.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/05

Ur. broj: 2169/02-01-19-06

Lopar, 11. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51281&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr