SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA MATULJI

63.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17 i 98/19) i članka 32 Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu
upravnog tijela Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovom odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada upravnog tijela Općine Matulji.

2) Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod.

Članak 2.

1) Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Matulji ustrojava se Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel).

2) Sredstva za rad Odjela osiguravaju se u proračunu Općine i iz drugih izvora u skladu s posebnim propisima.

II. DJELOKRUG RADA ODJELA

Članak 3.

1) Odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje:

o unaprjeđenje kvalitete stanovanja

o upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

o rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, parcelacije i geodetske podloge

o rješavanje stambenog pitanja socijalno ugroženih osoba

o imenovanje prinudnih upravitelja zgrada

o pripremu i provedbu lista za dodjelu stanova u najam

o tekuće i investicijsko održavanje stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Općine

o davanje u zakup ili na korištenje poslovnih prostora

o provedbu komunalnog reda u dijelu stanovanja

- prostorno i urbanističko planiranje:

o praćenje stanja u prostoru,

o stručne poslove vezane uz izradu prostorno planske dokumentacije,

o provedbu javnih rasprava,

o zaprimanje i analizu zahtjeva prijedloga radi izmjene prostorno planske dokumentacije

o pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

o suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima općine i susjednih jedinica lokalne samouprave, te na zajedničkoj infrastrukturi općine i susjednih jedinica lokalne samouprave

- komunalno gospodarstvo:

o pripremu i provedbu Programa građenja komunalne infrastrukture

o pripremu i provedbu Programa održavanja komunalne infrastrukture,

o ustrojavanje evidencije komunalne infrastrukture,

o provedbu komunalnog reda

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu:

o osiguravanje javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite,

- odgoj i osnovno obrazovanje:

o osiguravanje javnih potreba stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja,

o praćenje rada Dječjeg vrtića i osnovnih škola,

o izradu i provedbu posebnih programa i aktivnosti predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, srednješkolskog i visokog obrazovanja

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport:

o osiguravanje javnih potreba u sportu i tjelesnoj kulturi (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba, pomoć u financiranju sportskih klubova, udruga i školskih sportskih klubova),

o predlaganje i praćenje provedbe programa javnih potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, organizacija kulturnih i sportskih događanja,

- zaštitu potrošača,

o informiranje i provođenje izobrazbe potrošača

o organiziranje savjetovanja potrošača

o iniciranje i podupiranje projekta udruga koje unapređuju i promiču prava potrošača

o sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini

- zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,

o provedbu ekoloških programa i akcija

o informiranje javnosti

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

o praćenje rada ustanova i drugih pravnih osoba iz područja protupožarne zaštite organiziranje postrojbe civilne zaštite,

o pripremu i izradu dokumenata zaštite i spašavanja

- promet na svom području:

o planiranje, analizu i uređenje prometa,

o postavu prometnih znakova te ostalu horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju,

o provedbu privremene regulacije prometa

o izdavanje suglasnosti za privremene regulacije prometa

o suradnju s nadležnom policijskom upravom

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima:

o utvrđivanje i naplata javnih davanja iz nadležnosti Općine Matulji (lokalni porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos) te naknada po posebnim propisima ili ugovorima.

o dodjelu koncesija te praćenje ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje javnih površina, površina u vlasništvu Općine ili za obavljanje komunalnih djelatnosti,

o izradu plana nabave, pripremu i provedbu postupka nabave, vođenje evidencije svih ugovora zaključenih u postupku javne nabave te objavu

o provedbu obveza iz Plana gospodarenja otpadom

o provedbu mjera propisanih Odlukom o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš

o provedbu obveza propisanih Odlukom o načinu pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

o poslovi vezani uz propise iz područja vodnog gospodarstva

o poslovi vezani uz propise iz područja o zaštiti životinja

o obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Matulji

o provođenje obveza uređivanja i provođenja agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te izvješćivanje Ministarstva poljoprivrede o primjeni propisanih mjera

o provedbu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine Matulji

o radne odnose službenika Odjela, vođenje pisarnice i arhive,

o obavljanje stručnih, pravnih, protokolarnih savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova u svezi s radom Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, njihovih radnih tijela, vijeća mjesnih odbora, vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina

o osiguravanje ostvarivanja prava na pristup informacijama,

o praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata,

o izradu programa mjera i projekata razvoja gospodarstva, te analizu i izvještavanje o provedbi programskih projekata i poticajnih mjera u ostvarenju ciljeva razvoja gospodarstva, provedbe natječaja za dodjelu potpora,

o izradu i izvršavanje proračuna Općine Matulji, polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine te vođenje knjigovodstvenih evidencija,

o ostali poslovi propisani posebnim zakonima.

Članak 4.

1) Iznimno od članka 2. ove Odluke obavljanje pojednih poslova može se organizirati zajednički sa drugom jedinicom lokalne samouprave i to poslovi vezani uz

- pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije

- poslovi komunalnog i/ili prometnog redarstva

- drugi poslovi za obavljanje kojih postoji zajednički interesi lokalnih samouprava

2) U svrhu iz stavka 1. ovoga članka jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima.

3) O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela ili o zajedničkom obavljanju poslova iz stavka 1.ovog članka odlučuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave

4) Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom kojeg u ime Općine Matulji sklapa Općinski načelnik.

III. USTROJSTVO I RAD ODJELA

Članak 5.

1) Poslovi se u Odjelu mogu obavljati u nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci i/ili odjeljci.

2) Unutarnje ustrojstvo Odjela, nazivi ustrojstvenih jedinica, opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Odjela utvrđuju se pravilnikom o unutarnjem redu.

3) Pravilnik o unutarnjem redu donosi Općinski načelnik, na prijedlog pročelnika Odjela.

Članak 6.

1) Radom Odjela upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava, te zakonu kojim se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 7.

1) Poslove u Odjelu obavljaju službenici i namještenici.

2) Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove neophodne za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga Odjela.

3) Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava Republike Hrvatske, zakona i drugih propisa općih akata i pravila struke i Etičkog kodeksa Odjela Općine Matulji.

4) Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika uređuju se aktima koje donosi Općinski načelnik ako zakonom nije drugačije propisano.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Općinski načelnik dužan je donijeti Pravilnik o unutarnjem redu najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 41/05, 48/06 i 46/10).

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/0026

Ur. broj: 2156-04-01/01-01/19-4

Matulji, 29. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51211&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr