SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

25.

Na temelju članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodajiposlovnog prostora (»Narodne novine« broj 112/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O DAVANJU U ZAKUP I KUPOPRODAJI
POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 13, i 17/14) članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja provođenjem usmenog javnog nadmetanja (u daljnjem tekstu: licitacija).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, može se na njegov zahtjev, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu pod istim uvjetima kao i u postojećem ugovoru na određeno vrijeme - ne dulje od 5 godina.

(3) Zakupnik iz stavka 2. ovog članka dužan je pisani zahtjev podnijeti najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina Matulji je dužna najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen zakupniku dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

(4) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovoga članka najkasnije u roku 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina Matulji će nakon stupanja u posjed poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.«

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) Iznimno od odredbe članka 6. stavka 1. ove Odluke ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapa Republika Hrvatska i Općina Matulji, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka građana.

(2) Zakupnina za ugovore o zakupu iz stavka 1. ovog članka određuje se sukladno kriterijima za određivanje zakupnine u glavi VII. ove Odluke.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na određeno vrijeme, a najduže na rok od pet godina.«

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. obvezu dostave ponuđača, fizičke osobe osobnih podataka (ime i prezime ponuđača, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuđač daje suglasnost na obradu i objavljivanje osobnih podataka), a za ponuđača, pravnu osobu obvezu dostave podatka o pravnoj osobni (tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime zakonskog zastupnika ponuđača, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB), obvezu dostave dokaza da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, obvezu ponuđača koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti za sklapanje ugovora o zakupu na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dokaz kojim dokazuje svoj status i izjavu da nema sklopljen ugovor o zakupu drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.«

Iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. odredbu da pravo prvenstva pri sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji pod uvjetom da sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, a sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.«

Točke 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., i 19. postaju točke 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., i 19. i 20.«

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Ime i prezime ili naziv. adresu prebivališta ili sjedišta te osobni identifikacijski broj ugovornih strana,«

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Površinu i detaljan opis poslovnog prostora (broj zemljišno knjižne čestice i zemljišno knjižnog uloška u koji je poslovni prostor upisan, etaža na kojoj se poslovni prostor nalazi, pozicija na etaži, tlocrtni opis poslovnog prostora kao i svi drugi potrebni podatci za nedvojbenu identifikaciju poslovnog prostora)«

U točki 8. riječi »u zgradi« brišu se.

U točki 14. iza riječi: »iznos« dodaje se riječ: »mjesečne.«

Članak 6.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke prodaje se po procijenjenoj vrijednosti koju određuje sudski vještak, temeljem odredbi propisa kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina a po odabiru Općine Matulji kao vlasnika poslovnog prostora.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku pod uvjetima i u postupku propisanim člankom 48. ove Odluke, procijenjena vrijednost umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika koja su utjecala na visinu procijenjene vrijednosti poslovnog prostora te za koje je zakupodavac dao prethodnu pisanu suglasnost, s time da se visina neamortiziranog ulaganja zakupnika priznaje najviše do 30% procijenjene vrijednosti poslovnog prostora.

Sadašnjem zakupniku neće se priznati ulaganja u preinake poslovnog prostora učinjene bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca, osim nužnih troškova, kao ni ulaganja koja je zakupodavac priznao u obliku smanjene zakupnine.

Procijenjenu vrijednost i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika utvrđuje procjenitelj koji je tako određen odredbama propisa kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina a po odabiru vlasnika poslovnog prostora.«

Članak 7.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Matulji obavlja se isključivo jednokratnom uplatom.

Rok isplate kupoprodajne cijene iz stavka 1. ovog članka ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i mora ga potvrditi (solemnizirati) javni bilježnik.«

Članak 8.

Članak 53. briše se u cijelosti.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/0007

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-19-0004

Matulji, 28. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=51211&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr