SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

17.

Na osnovi odredbe članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 04/15 i 39/ 15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. 3. 2019. godine, usvaja

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE MATULJI U 2018. GODINI

UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju RH od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja (članak 5. stavak 1. Zakona o sustave civilne zaštite, NN, broj 82/15).

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite utvrđeno je da Općinsko vijeće Općine Matulji jednom godišnje, pri donošenju proračuna, razmatra i analizira stanje sustava civilne zaštite i donose godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje razmatra i usvaja svake četiri godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

U 2018. godini Općinsko vijeće donijelo je iz područja sustava civilne zaštite slijedeće akte:

- Procjenu rizika od velikih nesreća za područje općine Matulji (KLASA: 810-01/17-01/0001, URBROJ: 2156/04- 01-3-02-18-0009, 06.ožujka 2018. godine)

- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Matulji za 2017.. godinu (KLASA: 810-01/17-01/ 0002, URBROJ: 2156-04-01-3-02-18-0032, 26. travnja 2018. godine),

- Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2018. godinu s izvodom iz Proračuna za razvoj civilne zaštite (KLASA: 810-01/17- 01/0002, URBROJ: 2156/04- 01-3-02-18-0030, 26 travnja 2018. godine),

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Matulji 2019. - 2022. godine (KLASA: 214-01/18-01/0011, URBROJ: 2156/04-01-2-42-18-0004, 02 listopada 2018. godine),

- Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Matulji, (KLASA: 011-01/18-01/0008, URBROJ: 2156/04-01-2-42- 18-0004, 02.listopada 2018. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK

U 2018. godini Općinski načelnik donio je iz područja sustava civilne zaštite slijedeće akte

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Matulji u 2018. godini s financijskim planom provedbe Programa aktivnosti za ljetnu požarnu sezonu. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite i spašavanja na području općine i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje (KLASA: 810-01/17-01/0002, URBROJ: 2156/04-01-2 42- 18-0027, 25. travnja 2018. godine).

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Održao je tri sjednice Stožera CZ, donio Plan rada Stožera CZ za 2018. godinu i imao raspravu i prijedloge dokumenata iz sustava civilne zaštite, koja su u nadležnosti donošenja Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

Donesen je Plan rada zimske službe za 2018/2019. godinu za područje općine Matulji (Komunalac d.o.o. Jurdani - RJ Održavanje),

Organizirao je prigodni susret povodom 46. godišnjice Svjetskog i 26. godišnjice Nacionalnog Dana civilne zaštite

1. ožujka (10.03.2018. g.), te je dana misa zadušnica za poginule Hrvatske branitelje i civile u domovinskom ratu u crkvi Krista Kralja Matulji (03.03.2018. g.),

Ovlaštena tvrtka »VIZOR« d.o.o. Varaždin uz stručnu pomoć djelatnika Općine Matulji i JVP Opatija izradila je prijedlog Plana djelovanja civilne zaštite Općine Matulji.

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno usvojenom Planu razvoja sustava CZ Općine Matulji za 2018.godinu izvršeno je educiranje putem predavanja djelatnika PUZS Rijeka o organizaciji i zadaćama povjerenika CZ s naglaskom na spašavanju i evakuaciji osoba s invaliditetom i ostalih ranjivih skupina stanovništva na svom prostoru zaduženja. Osposobljavanje je izvršeno 10.03.2018.g u Vatrogasnom centru u Šapjane. Obuci je bilo prisutno 19 obveznika CZ (povjerenika i zamjenika povjerenika CZ Općine

SKLONIŠTA

Izvršeno je ugradnja novih ulaznih vrata u tunelskim skloništima dopunske zaštite Stari grad i Gajanići, a u postupku je izrada geodetskog snimaka za tunelsko sklonište Gajanići zbog dotoka veće količine otpadnih voda.

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE

Sukladno Planu razvoja sustava CZ Općine Matulji za 2018. godinu, izvršena je smotra i predavanje djelatnika PUZS Rijeka. Educiranje obveznika postrojbe CZ kroz smotru i predavanje izvršeno je 10.03.2018. godine u Vatrogasno centru Šapjane. Smotri i predavanju bilo je prisutno 18 obveznika CZ postrojbe Općine

21.04.2018. g. izvršeno je jednodnevno praktično osposobljavanje / uvježbavanje/ jednog dijela pripadnika CZ postrojbe opće namjene Općine Matulji za spašavanje iz ruševina u sklopu uvježbavanja pripadnika Tima za spašavanje iz ruševina iz sastava DIP CZ Odjel Rijeka. Programu je bio prisutan Načelnik Stožera CZ Općine Matulji, Zapovjednik Tima postrojbe CZ opće namjene Matulji s tri obveznika CZ u Vatrogasnom centru Šapjane.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

Javna vatrogasna postrojba Opatija u 2018. godini zaprimila je 351 poziv za intervenciju. Od toga na području općine Matulji intervenirali su 82 puta što predstavlja 23,4% intervencija.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Intervencija po mjesecima bilo je po broju najviše u listopadu (12), kolovozu (11), rujnu (9), veljači (8), lipnju i srpnju (7,7), siječnju, ožujku i studeni (6, 6, 6), svibnju i prosincu (4,4) travnju (2)

Najveći broj Izvida se odnosi na intervencije gdje se je u tijeku zabrana spaljivanja biljnog otpada vršilo spaljivanje (vlasnici su upozoreni i sami su ugasili početnu vatru).

Zbog vremenskih neprilika uzrokovanim vrlo hladnom vremenom, u dva navrata bile su zaleđene prometnice državna cesta Šapjane Pasjak, te lokalna cesta Bregi Rukavac preko Kožula. Na tim prometnicama zabilježene su prometne nesreće gdje je uzrok bio zaleđeni kolnik. Na sreću sve nesreće prošle su samo s materijalnom štetom. Slijedom navedenog potrebno je istaknuti određene intervencije:

- 01.03.2018.g. tehnička intervencija - prevrnuta autocisterna s plinom Bregi,

- 03.03.2018.g. lančani sudar na državnoj cesti Šapjane Pasjak i

- 12.03.2018.g. požar krova na obiteljskoj kući Jurdani.

Uvidom u ukupan broj intervencija JVP Opatija (10) na požaru prijevoznog sredstva, na području općine Matulji zabilježeno je 6 požara prijevoznog sredstva ili 60% od ukupnih intervencija te vrste.

U cilju unapređenja zaštite od požara i spašavanja, djelatnici JVP Opatije organizirali su i izvršili vježbu evakuacije učenika i djelatnog osoblja u OŠ Drage Gervais Brešca 22. studenog 2018. godine sa šest djelatnika i jednim vozilom.

Vatrogasne intervencije ovise o mnogo čimbenika, te zahtijevaju veću zajedničku aktivnost svih sudionika u zaštite od požara u kojima JVP Opatija daje poseban doprinos na preventivi, od organizacije, nadzora, pregleda, unapređenju operativne sposobnosti djelatnika, vježbi i dr. do edukacije građana, posebno koji žive na rubnim dijelovima.

Planska financijska sredstva u 2018. godini iznosila su 1.889.302,00 kuna, a po isteku godine stvarni utrošak proračunskih sredstava bio je 1.945.167,42 kuna.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO »KRAS« ŠAPJANE

DVD »KRAS« Šapjane sudjelovalo je u 6 intervencija (4tehničke intervencije/ prometne nesreće/, 1 požar kuće i 1 potraga za nestalom osobom). Na intervencijama sudjelovalo je ukupno 24 operativna člana te je na intervencije utrošeno 138 sati.

Tijekom ljetne požarne sezone 2018.g. organizirano je stalno dežurstvo sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01.06. do 30.09.2018.g. od 12,00 do 19,00 sati. Ophodnje terena vršile su se tijekom velike i vrlo velike opasnosti od požara (sveukupno 18 dana). Ophodnja terena vršile su se na relaciji Šapjane - Pasjak - Brce - Rupa - Lipa - Permani - Mune - Šapjane. Na ophodnje utrošeno je 35 sati te je prijeđeno 1321 kilometar.

Dva člana DVD-a završila su tečaj za gašenje u zatvorenom prostoru,

16.06.2018.g. u Šapjanama organizirano je natjecanje vatrogasnog pomlatka (20 osoba Šapjane i Mune),

29.09.2018.g. u Zadru održano je državno natjecanje vatrogasne mladeži na kojem je sudjelovala i mladež DVD-a Kras Šapjane 10 osoba,

15. i 16. 2018.g. održale su se vježbe za operativne članove u prostoru DVD-a, te je održana edukacija iz pružanja prve pomoći,

08.09.2018.g. održano je vatrogasno fire combat natjecanje »Vatre Krasa« 24 vatrogasca, te je tom prilikom prezentirana i oprema te vozila DVD-a Kras Šapjane u centru Matulja,

Nabavljeno je novo vozilo Nessan Navarra koje će se tijekom 2019. godine opremiti odgovarajućom vatrogasnom opremom te će biti dostavljeno vatrogasnom odjeljenju »Mune«.

U 2018. godini donirani su DVD-u Kras dva automatska defibrilatora koja će biti postavljena na javnim površinama u Šapjanama i Munama te će se operativni članovi društva osposobiti za korištenje istih.

Planska financijska sredstva u 2018. godini iznosila su 540.000,00 kuna, a po isteku godine utrošeno je 552.845,00 kuna, od tog iznosa za kapitalna ulaganja utrošeno je 150.000,00 kuna.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OPATIJA - AKTIV CRVENOG KRIŽA MATULJI

Aktivisti / volonteri/ Crvenog Križa Općine Matulji svojim predanim radom u 2018.g. sudjelovali su u nizu značajnih humanitarnim aktivnostima:

Organizacija mjerenja tlaka i šećera za stanovništvo na području Općine Matulji.

Predavanje o TBC-u za učenike četvrtog razreda OŠ Dr. A. Mohorovičić Matulji, OŠ Drago Gervais, Brešca i za umirovljenike Općine, koja su održali dr. Mario Sušanj i ing. med. Vanja Moćan.

Organizacija zdravstvene tribine s udrugom za starije osobe i umirovljenike u Matuljima, predavanje o gripi i zaštiti i liječenju, održao je dr. Mario Sušanj.

Za dane sporta Općine, volonteri i djelatnici Crvenog križa prikazali su pružanje prve pomoći i oživljavanje čovjeka u nazočnosti 80 učenika OŠ Dr. A. Mohorovičić Matulji,

Organizacija akcije (4) darivanja krvi, na svakoj je bilo oko 30 darovatelja krvi.

Organizacija prikupljanja razne robe i dostava najpotrebnijim, te posuđivanje kreveta, invalidskih kolica i hodalica nemoćnim osobama.

Volonteri (14) sudjelovali su u aktivnostima Socijalnog vijeća Općine u pružanju pomoći u robnim i prehrambenim sredstvima, te drugim uslugama potrebitim građanima Općine.

PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

U sklopu Dana CZ 1- ožujka (10.03.2018.g.) održan je susret s pravnim osobama od interesa za sustav CZ , i njihovim zadaćama u uvjetima velike nesreće ili katastrofe na području Općine Matulji.

EDUKACIJA GRAĐANA

U organizaciji Općine Matulji, a u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-e i GD Crvenog križa Opatija - Aktiva Crvenog križa Matulji u subotu 13. listopada 2018. g. održana je akcija »DANI ZDRAVLJA U MATULJIMA« ispred Općine Matulji. Građani su na trgu ispred Općine imali mogućnost upoznati se s nizom radionica, prezentacija, predavanja, natjecanju u pripremi zdrave hrane, te izvršiti niz preventivnih zdravstvenih pregleda.

GD Crvenog križa Opatije prezentirao je građanima Općine Matulji DEFIBRILATOR za laike. Navedene aktivnosti održavale su se ispred i u prostorijama Općine prisutno je bilo oko 90 građana.

SUSTAV UZBUNJIVANJA

Kroz tekuću godinu kontinuirano se je testirala sirena za uzbunjivanje, koja se nalazi na zgradi Općine, prema Planu ŽC 112 PUZS Rijeka, (svake subote u mjesecu u 12,00 sati).

OSTALO

Ugovorne usluge:

-Za planski program Hrvatske gorske službe spašavanja - stanica Rijeka, utrošeno je 10.000,00 kuna,

-Za planski program Parka prirode » Učka«, utrošeno je 3.500,00 kuna,

-Za veterinarske usluge Veterinarske stanice Rijeka
(higijeničarske i suzbijanje bjesnoće), utrošeno je
108.194,70 kuna,

-Za dežurstvo u Hitnoj medicinskoj pomoći u Cambierievoj ulici u Rijeci, utrošeno je 37.867,07 kuna,

-»Crikvenica-Opatija-Eko« za usluge dezinfekcije
dezinsekcije i deratizacije utrošeno je 37.165,00 kuna,

-MUP-a za sigurnost sezone utrošeno je
20.000,00 kuna.

ZAKLJUČAK

Temeljem analize stanja civilne zaštite za Općinu Matulji za 2018. godinu, izvršene su sve osnovne planske zadaće. Važno je napomenuti da sukladno Zakonu o sustavu CZ (NN, broj 82/15) donesena je Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine Matulji, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ na području Općine Matulji 2019- 2022g., Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ na području općine Matulji, te pokrenuta izrada Plana djelovanja CZ Općine Matulji.

Na temelju rečenih dokumenata izvršit će usklađivanje ažuriranje mobilizacijskih dokumenata, a u daljnjoj dogradnji sustava civile zaštite Općine Matulji prioritet će biti godišnji susreti s pravnim osobama od interesa za sustav CZ Općine i obveznicima civilne zaštite, te educiranje, osposobljavanje i uvježbavanje obveznika CZ (postrojbu, povjerenike) te opremanjem materijalnim sredstvima.

Klasa: 810-01/19-01/0001

Ur. broj: 2156/04-01-2-42-19-0004

Matulji, 28. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, v. r.

Sastavni dio Analize stanja sustava civilne zaštite je Izvod iz proračuna za Razvoj sustava civilne zaštite u 2018. godini

*izvod se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=51211&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr