SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA VRBNIK

10.

Na temelju odredbe članka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17 i 114/18), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 21/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) i suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje,pravne poslove i programe Europske unije (KLASA:350-02/19-13/5, URBROJ:531- 05-19-6 od 12. ožujka 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 13. sjednici koja je održana 20. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U članku 1. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3.:

»(2) Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1 («Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/09, 35/17 i 2/18-pročišćene odredbe), u daljnjem tekstu: Plan.

(3) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1«, kojeg je izradila tvrtka CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, Odranska ulica 2, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.»

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 3. dodaje se stavak 4.:

»(4) Plan se donosi za građevinsko područje naselja Vrbnik (NA1), koje je određeno Prostornim planom uređenja Općine Vrbnik («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/07, 53/07-ispravak, 22/16 i 26/16- pročišćene odredbe).«

Članak 3.

U članku 3. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. do 6.:

»(2) Plan iz članka 1. stavak 2. ove Odluke sadržan je u elaboratu »II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1«, kojeg čine:

- Tekstualni dio Plana - Odredbe za provedbu

- Grafički dio Plana

- Obrazloženje Plana

- Prilozi Plana.

(3) Tekstualni dio Plana sadrži Odredbe za provedbu Plana u obliku pravne norme odvojeno odredbe kojima se propisuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru od smjernica za izradu prostornih planova užih područja u slučajevima propisanim Zakonom o prostornom uređenju.

(4) Grafički dio Plana sastoji se od kartografskih prikaza na koje upućuju odredbe za provedbu Plana:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA mj. 1:2000

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A. Promet mj. 1:2000

2.B. Pošta, elektroničke komunikacije i energetski sustav mj. 1:2000

2.C. Vodnogospodarski sustav mj. 1:2000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3.A. Područja posebnih uvjeta i posebnih ograničenja u korištenju mj. 1:2000

3.B. Oblici korištenja mj. 1:2000

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE mj. 1:2000

(5) Obrazloženje Plana sadrži polazišta (analizu), ciljeve prostornog uređenja i obrazloženje planskih rješenja.

(6) Prilozi Plana sadrže:

- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana,

- Zahtjevi i mišljenja nadležnih javnopravnih tijela temeljem poziva za dostavu zahtjeva i dostave Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18),

- Izvješće o javnoj raspravi,

- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana,

- Sažetak za javnost.»

Članak 4.

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:

»(2) Izrazi i pojmovi koji nisu navedeni u stavku 1. određeni su drugim zakonskim propisima.«

ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 5.

(1) U članku 29. stavak 2. podstavak 2. dodaje se alineja 1., dosadašnja alineja 4. se briše:

»- sve namjene (D),«.

(2) U stavku 2. podstvak 7. se briše i zamjenjuje novim podstavkom:

»- površine za građevine infrastrukture

- parkirališna površina planska oznaka IS1 (bijela)

- parkirališno-garažna površina planska oznaka IS2 (bijela)

- javne površine kontaktnog dijela luke planska oznaka IS3 (bijela)

- trafostanice planska oznaka IS4 (bijela)«.

(3) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Površine za razvoj i uređenje planirane Planom uz građevinsko područje naselja Vrbnik su:

- kupališta,

- uređena plaža (uvala Zgribnica) planska oznaka UPL3,

- uređena plaža (plaža Nuluk) planska oznaka UPL9,

- prirodna plaža (između uvale Vrbnik i uvale Zgribnica) planska oznaka PPL4,

- prirodne plaže (uvala Pod kovač / zapad i istok) planska oznaka PPL8 i PPL9,

- luka otvorena za javni promet županijskog značaja Vrbnik /kopneni dio - planska oznaka LO-1,

- luka otvorena za javni promet županijskog značaja Vrbnik /morski dio - planska oznaka LO-2,

- privezišta - planska oznaka P.«

Članak 6.

(1) U članku 35. stavak 2., dodaje se podstavak 1., a dosadašnji podstavak 4. se briše:

»- sve namjene (D),«.

Članak 7.

Iza članka 45. dodaje se članak 45a.:

»Članak 45a.

(1) Planom je predviđeno uređenje plaže Nuluk (UPL9).

(2) Planom se omogućava uređenje, održavanje ili sanacija uređene plaže Nuluk (dohranjivanje žala, betoniranje novih betonskih ili kamenih podloga, opločenja i sl.) prema uvjetima iz ovog Plana.

Članak 8.

U članku 46. stavak 1. se briše i zamjenjuje stavkom:

»(1) Planom su predviđene površine prirodnih plaža na području naselja Vrbnik:

- prirodna plaža PPL4 - Vrbnik (između uvale Vrbnik i uvale Zgribnica),

- prirodna plaža PPL8 - Vrbnik (uvala Pod kovač- zapad),

- prirodna plaža PPL9 - Vrbnik (uvala Pod kovač- istok).«

Članak 9.

Iza članka 66. dodaje se članak 66a.:

»Članak 66a.

Planom se omogućuje uređivanje uređene plaže Nuluk (UPL9) prema sljedećim uvjetima:

- uređena plaža Nuluk (UPL9) je prirodno šljunčano žalo dužine oko 70 m i kapacitet 35-40 kupača, a nalazi se u kontaktnom području luke u smjeru zapada,

- dozvoljeno je uređenje (izvedba) obalnog pješačkog puta,

- na plaži je dozvoljena postava osnovne opreme (tuševi, klupe i sl.),

- prirodno šljunčano žalo se po potrebi može dohranjivati,

- plažu je potrebno opremiti infrastrukturnim sadržajima kao što su pristupačne rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti prema posebnom propisu te omogućiti pješački i kolni pristup interventnim vozilima,

- nije dozvoljeno vezanje brodica na dijelu passarele koja se planira uz morsku granicu plaže Nuluk,

- planira se spojna pasarela na pasarelu luke, izvedbe usklađene s pasarelom luke prema uvjetima za Sjeverni lukobran iz članka 109h.«

Članak 10.

(1) U članku 67. stavak 1. tekst »prirodnu plažu PPL4 - Vrbnik (između uvale Vrbnik i uvale Zgribnica)« se briše i zamjenjuje tekstom »prirodne plaže PPL4, PPL8 i PPL9«.

(2) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3.:

»- potez obale unutar područja plaže mora ostati potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja s mogućnošću postavljanja samo stepenica za ulaz/izlaz u more.«

Članak 11.

(1) U članku 102. iza stavka 2. dodaje se stavak 3.:

»(3) Postojeće javno parkiralište uz ulicu Retec i može se rekonstruirati i proširiti uz ulicu Supec , a zbog topografije terena dio parkirališta se može izvesti u dva nivoa, pri čemu se donji nivo može urediti i kao garaža u nizu.«

Članak 12.

Iza podnaslova »5.2. Pomorski promet« dodaju se podnaslovi 5.2.1. i 5.2.2. te članci od 109a. do 109l.:

»5.2.1. Uvjeti za rekonstrukciju i izgradnju luke otvorene za javni promet županijskog značaja Vrbnik

Članak 109a.

(1) Luka otvorena za javni promet županijskog značaja Vrbnik je organizirana kao jedinstvena prostorna i uporabna cjelina za gradnju potrebnih građevina i infrastrukture te obavljanje lučkih djelatnosti sukladno posebnim propisima.

(2) Prostor luke otvorene za javni promet je lučko područje koje se koristi za obavljanje lučkih djelatnosti i dijeli se na:

- kopneni dio (LO-1), koji obuhvaća površinu namijenjenu smještaju potrebne infrastrukture luke otvorene za javni promet (lukobrani, gatovi, operativna obala i dr.), odnosno namijenjenu za lučke djelatnosti,

- morski dio (LO-2) obuhvaća površinu namijenjenu pomorskom prometu i smještaju potrebne infrastrukture luke otvorene za javni promet, odnosno namijenjenu za prometne i lučke djelatnosti.

(3) Planom je definirana ukupna površina od oko 4,26 ha luke otvorene za javni promet županijskog značaja Vrbnik. Površina kopnenog dijela luke otvorene za javni promet (LO-1) iznosi oko 0,68 ha, a površina morskog dijela (akvatorija) luke otvorene za javni promet (LO-2) iznosi oko 3,58 ha.

(4) Površina kopnenog dijela luke otvorene za javni promet županijskog značaja Vrbnik (LO-1) određena je unutar granica utvrđenog građevinskog područja za dio obaveznih sadržaja na kopnu luke Vrbnik.

(5) Površinu građevne čestice određuje površina kopnenog dijela za smještaj obveznih sadržaja na kopnu luke otvorene za javni promet županijskog značaja Vrbnik (LO-1), čiji su oblik i veličina približno definirani kartografskim prikazima broj 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA i broj 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE u skladu sa značenjem i mjerilom Plana. Na građevnoj čestici planira se korekcija prirodnih uvjeta na lokaciji izvođenjem zahvata u moru i na kopnu. Točan oblik i površina građevne čestice utvrdit će se prilikom izrade projektne dokumentacije za ishođenje akata kojima se odobrava građenje.

Članak 109b.

(1) Luka otvorena za javni promet je morska luka koju pod jednakim uvjetima može upotrebljavati svaka fizička i pravna osoba sukladno njenoj namjeni i u granicama raspoloživih kapaciteta.

(2) Lučko područje luke otvorene za javni promet županijskog značaja Vrbnik namijenjeno je za:

- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,

- ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme,

- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i prijenos roba i drugih materijala,

- dizalice (na površini LO-1) i opreme za dizanje iz mora i spuštanje u more plovnih objekata (nosivosti sukladno do 5 tona),

- prometnica i parkirališta neophodnih za funkcioniranje luke,

- postavu lučke opreme i uređaja za sigurnost plovidbe i signalizaciju,

- ostale lučke i druge djelatnosti u funkciji razvoja pomorskog prometa i čije obavljanje ne umanjuje ni otežava obavljanje osnovnih planiranih lučkih djelatnosti.

(3) Organizacija vezova za sve navedene potrebe unutar akvatorija luke otvorene za javni promet (LO-2) utvrdit će se prilikom izrade projektne dokumentacije za ishođenje akata kojima se odobrava građenje.

(4) U sklopu akvatorija luke otvorene za javni promet (LO-2), mogu se planirati objekti lučke podgradnje (lučka infrastruktura), odnosno mogu se planirati zahvati potrebni za zaštitu i nesmetano funkcioniranje luke i plovidbe. Objekti lučke podgradnje (lučka infrastruktura) su operativne obale i druge

lučke zemljišne površine, lukobrani, valobrani, molovi, gatovi, pontoni i drugi objekti za pristajanje, privez i zaštitu plovila, objekti za sigurnost plovidbe, prometna i komunalna lučka infrastruktura i drugo kao određeno posebnim propisom.

(5) U sklopu kopnenog dijela luke otvorene za javni promet (LO-1) mogu se planirati objekti lučke nadgradnje (lučka suprastruktura). Lučka nadgradnja (lučka suprastruktura) su građevine za obavljanje lučkih djelatnosti u luci izgrađene na lučkom području (građevine i objekti za privez, odvez, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos, opskrbu, sigurnost plovidbe, uprava i administracija, i drugi sadržaji luke u funkciji luke),

s pratećim i pomoćnim sadržajima. Mogu se planirati i uređaji i oprema za ukrcaj/iskrcaj, (uređaji, strojevi, procesne instalacije, lučke dizalice i slično u funkciji tehnološkog procesa u luci).

(6) Pomoćni sadržaji su sadržaji u funkciji korištenja i održavanja (komunalne i infrastrukturne građevine i uređaji, parkirališta, spremišta, građevine sanitarno-higijenskog standarda i slično neophodno za funkcioniranje).

(7) Kao prateći sadržaji mogu se planirati i manji kompatibilni ugostiteljski, uslužni i trgovački sadržaji (caffe, info pult, prodaja hrane i pića, suvenira i slični sadržaji kompatibilni osnovnoj namjeni).Prostor luke otvorene za javni promet županijskog značaja Vrbnik može se opremati svom potrebnom lučkom opremom i uređajima za sigurnost plovidbe i signalizaciju.

(8) Pomoćni i prateći sadržaji luke mogu se graditi unutar kopnenog djela luke i unutar javne površine kontaktnog područja luke.

Članak 109c.

(1) Za uređenje luke otvorene za javni promet planira se korekcija prirodnih uvjeta na lokaciji izvođenjem zahvata u moru (gradnja, nasipavanja, iskopavanja i slično u funkciji uređenja akvatorija luke i gradnje pomorskih objekata).

(2) Uređenje površina luke otvorene za javni promet mora biti na način da se osigura nesmetan pristup interventnih vozila svim građevinama i biti uređena tako da udovoljava svim tehničko-tehnološkim, sigurnosnim i zahtjevima koji proizlaze iz važeće zakonske regulative.

(3) Uređenje akvatorija luke podrazumijeva organizaciju koja omogućava odvijanje pomorskog prometa i pristup plovila planiranim sadržajima u luci, kao i opremanje potrebnom komunalnom infrastrukturom.

Članak 109d.

(1) Objekti lučke podgradnje (lučka infrastruktura) planirati će se projektom luke, u skladu sa posebnim propisima i standardima za tu vrstu građevina.

(2) Projekt luke utvrditi će točan položaj i potrebnu duljinu obale, prostornu organizaciju, smještaj i vrste sadržaja koji će se planirati u sklopu luke otvorene za javni promet u skladu s uvjetima Plana i posebnim propisima.

(3) Oblikovanje obale, molova, pristana i drugog, te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju.

(4) Raspored vezova odrediti će se projektom luke.

Članak 109e.

(1) Prostorna organizacija, smještaj i vrste sadržaja lučke nadgradnje (lučka suprastruktura) odredit će se projektom luke.

(2) Konačni oblik i veličina, raspored i vrsta, kao i građevno-tehničke karakteristike (produženja, odnosno gradnje sjevernog lukobrana/gata te ostalih gatova i dr. pomorskih objekata i uređaja) podložni su promjenama kao posljedica detaljnije razine projektiranja ili posebnih uvjeta vezanih za zaštitu okoliša i prirode.

(3) Na površini kopnenog dijela luke može se graditi više građevina lučke nadgradnje (građevine pomoćnih sadržaja, oprema, dizalice, svjetionik i slično) i mogu se uređivati vanjski prostori za obavljanje djelatnosti.

(4) Bruto građevinska površina građevina pomoćnih sadržaja može iznositi do 100 m2.

(5) Najveći broj nadzemnih etaža (E) je prizemlje (P), a najveća ukupna visina zgrada (V) iznosi 4,5 m.

(6) Visina (V) može biti i viša za pojedine dijelove ukoliko to zahtjeva njihova funkcija (svjetionik, dizalica i slično).

(7) Oblikovanje te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju.

(8) Sadržaji iz posebnog propisa o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću moraju biti izvedeni u skladu s posebnim propisom.

Članak 109f.

(1) Uvjeti i kriteriji priključenja na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama odredbi za provedbu i prikazani su na kartografskim prikazima broj 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA (2.A. Promet, 2.B. Pošta, elektroničke komunikacije i energetski sustav i 2.C. Vodnogospodarski sustav) te 4. Način i uvjeti gradnje.

Članak 109g.

(1) U sklopu kopnenog dijela lučkog područja planiraju se prometne površine - kolne, pješačke, parkirališne, manipulativne i sl.

(2) Iznimno od članka 104. ovih odredbi, za potrebe luke otvorene za javni promet županijskog značaja Vrbnik treba osigurati najmanje 8 parkirališnih mjesta (8 PM) u sklopu obalnog pojasa, odnosno javne površine kontaktnog područja luke, dok će se ostale parkirališne potrebe zadovoljiti unutar površina proizvodno poslovne namjene (G), kako je označeno u grafičkom dijelu Plana.

(3) U funkciji uređenja prostora mogu se planirati parkovne i hortikulturno uređene površine. Prilikom ozelenjivanja trebalo bi koristiti autohtone biljne vrste. Uređenjem površina odnosno uređenjem okoliša treba ostvariti kvalitetno uklapanje građevina i kvalitetan kontakt sa okolnim prostorom. Uređenje treba biti na način da se osigura nesmetan pristup interventnih vozila svim građevinama i tako da udovoljava svim tehničko-tehnološkim, sigurnosnim i zahtjevima koji proizlaze iz važeće zakonske regulative.

(4) Luka se ne smije ograđivati, odnosno, ukoliko je zbog razloga sigurnosti nužno ograditi dio kopnenog dijela luke, time se ne smije priječiti slobodan javni pristup do mora.

(5) Uređenje morskog dijela lučkog područja podrazumijeva organizaciju koja omogućava odvijanje pomorskog prometa i plovidbu tj. pristup plovila planiranim sadržajima u luci.

Članak 109h.

(1) Planom se propisuju uvjeti gradnje građevina i uređenja površina luke otvorene za javni promet županijskog značaja Vrbnik:

Sjeverni lukobran

- novi lukobran planiran je ispred postojećeg lukobrana Novi porat, na sjeverozapadnoj obali, podno brda Kostrij, prema području lokalnog naziva Teple banje,

- tlocrtno planirani lukobran ima isti radijus zakrivljenosti kao postojeći lukobran,

- novi lukobran treba oblikovati, strukturirati i izgraditi po uzoru na postojeći,

- novi se lukobran predlaže kao nasuti - tip »jetty«,

- udaljenost nadmorskih dijelova ovog lukobrana i onog Novog porta treba iznositi oko 55 m,

- duljina lukobrana iznosi oko 74 m:

- širina prolaza na gornjem dijelu lukobrana iznosi oko 4,0 m,

- lukobran treba omogućiti cirkulaciju vode mora kroz njega, tako da treba predvidjeti kroz njega cijevi (ispod hidrografske nule) za cirkulaciju vode,

- za pristup lukobranu je planirana passarela uzduž sjeverozapadne obale,

- passarelu duž sjeverozapadne obale izvesti kao minimalističku konstrukciju, tanku betonsku ploču koja »lebdi« iznad morske površine, završne kote hodne površine na najviše 1,0 m nm, široku najmanje 2,3 m i najviše 3,0 m, koju nosi niz stupova smještenih u osi ploče (da su što manje vidljivi),

- rasponski elementi passarele će se izvesti debljine do 40 cm, s obalnim rubom na koti od oko +0,95 m,

- širina passarele se na dijelovima proširuje u skladu s arhitektonskim rješenjem,

- prosječni osovinski razmak između »Benotto« pilota za passarelu iznosi 11-12 m, a promjer pilota iznosi 1,0 m,

- naglavne grede na koje se oslanjaju rasponski elementi planira se izvesti uvučene za oko 20 cm u odnosu na obalni rub passarele,

- duž passarele predvidjeti mogućnost priveza plovila (osim na dijelu ispred plaže Nuluk),

- duž passarele predvidjeti odmorišta, vidikovce i sl. na dijelovima gdje se ploča širi do prirodne stijene.

Novi gat umjesto postojećeg (u dijelu akvatorija između Starog porta i Mandrića)

- planira se izgradnja novog gata umjesto postojećeg u dijelu akvatorija između Starog porta i Mandrića

- gat je pravocrtnog oblika, dužine oko 52 m i širine oko 2,5 m,

- gat se izvodi kao raščlanjena konstrukcija, duboko temeljena na »Benotto« pilotima.

Produženje gata Stari porat

- Stari porat se planira produžiti raščlanjenom konstrukcijom u pravcu postojećeg dijela, dužine oko 25 m,

- širina planirane dogradnje iznosi oko 8,0 m,

- produženje će se duboko temeljiti na »Benotto« pilotima,

- gat će se obložiti kamenim popločenjem, a na bočnim stranicama i čelu kamena obloga će se izvesti do kote srednjeg morskog raza (i0,00 m).

Rekonstrukciju postojećeg širokog gata sa sjeverne strane Mandrića

- postojeći zaštitni široki gat sa sjeverne strane Mandrića će se djelomično ukloniti,

- postojeće istezalište se sužuje s postojećih oko 8,0 m širine na oko 5,0 m,

- planira se postavljanje dizalice nosivosti oko 5 tona,

- od Mandrića pa prema plaži Nuluk planira se novi obalni zid po cijeloj dužini, na način da se izbjegne zna

čajna refleksija valova od njega (dakle ne kao puni vertikalni zid).

Nove passarela ispred obalnih zidova, u korijenu gata Stari porat te po obodu zaštitnog gata Mandrića

- nove passarele koje se predviđaju ispred obalnih zidova, u korijenu gata Stari porat te po obodu zaštitnog gata Mandrića izvele bi se kao spregnute čelično-drvene konstrukcije,

- nosivi elementi se planiraju izvesti iz čeličnih profila konzolno prihvaćenih na obalnom zidu,

- pomost će se izvesti od drvenih platica egzotičnog porijekla.

(2) Planira se postavljanje montažne pozornice (na Muliću nad jaminu ili drugom adekvatnom prostoru, na splavi u moru ili sl.),

(3) Crpnu stanicu kanalizacije - CS Namori treba izvesti u području luke podzemno, a odzračnik oblikovati na način da se uklopi u cjelinu, te iskoristi kao element urbane opreme (jarbol za zastavu, postava nadzorne kamere i slično). Cjelokupni volumen građevine za smještaj elektrorazvodnog ormara crpne stanice uklopiti unutar građevina pratećih sadržaja ili drugih konstrukcija koje se nalaze obodno uz prostor luke i javnih površina (nije dozvoljena samostojeća nadzemna struktura).

Članak 109i.

(1) Planom se predviđa se mogućnost fazne/etapne gradnje luke otvorene za javni promet.

(2) Faze/etape mogu biti vremenski neovisne, a definirati će se projektnom dokumentacijom.

(3) Planira se izrada objedinjenog idejnog projekta obalnog pojasa koja obuhvaća područja luke i javnih površina u kontaktnom području ili njihove dijelove, koja mora biti u skladu s posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.

5.2.2. Uvjeti za rekonstrukciju i izgradnju u kontaktnom području luke otvorene za javni promet županijskog značaja Vrbnik

Članak 109j.

(1) Namjena javne površine u kontaktnom području luke obuhvaća pješačke površine, kolno-pješačke površine, parkirališne površine, te prateće sadržaje (luke i javnih površina).

(2) Unutar javne površine planira se rekonstrukcija i gradnja građevina pratećih sadržaja (ribarske kućice, spremišta, ugostiteljstvo i slično), obnova perila, uređenje izvora, hortikulturno uređenje površina, uređenje dječjih igrališta i slično.

(3) Dozvoljena etažnost građevina iznosi 1 etažu, a visina građevine do 4,5 m.

(4) Postojeće prateće i pomoćne višenamjenske građevine zadržavaju se ili rekonstruiraju približno u postojećim gabaritima.

(5) Iznimno, kod gradnje pratećih sadržaja i rekonstrukcije postojećih ribarskih kućica u području Mandrić najveća dozvoljena etažnost iznosi 2 etaže (suteren i prizemlje), a visina građevine do 8,0 m. Pri tome ukupna bruto građevinska površina sklopa može iznositi do 250 m2, od kojih je gradnja zatvorenog prostora u prizemlju površine do 100 m2. Dozvoljena je površina terase u prizemlju do 150 m2, koja se može natkrivati, a tu svrhu dozvoljava se izvedba čvrste nosive konstrukcije.

(6) Oblikovanje građevina planira se jednoobrazno, usklađeno s oblikovanjem cjeline i uz implementaciju posebnih konzervatorskih uvjeta, te upotrebu kvalitetnih materijala, prvenstveno kamena. Krovovi mogu biti ravni i kosi.

Članak 109k.

Planom se propisuju uvjeti za uređenje vanjskih površina i postavu elemenata urbane opreme:

- planira se izgradnja stepeništa (skalinade), koje će služiti i kao gledalište,

- u obnovi perila poštovati njegove prostorne i oblikovne karakteristike te oblikovati prostor oko njega kao važan prostorni akcent i prostor okupljanja,

- planira se maskiranje penjačicama i drugim zelenilom visokih betonskih zidova i građevina obloženih pločastim kamenom,

- planira se redizajn nadsvođenja izvora Potok, vanjskog ložišta, izvora Vodica i dr.,

- u sklopu javnih površina obvezno izvršiti ozelenjivanje u svrhu ublažavanja postojećih negativnih utjecaja u prostoru.

Članak 109l.

(1) Planom se predviđa se mogućnost fazne/etapne gradnje javnih površina u kontaktnom području luke, pri čemu se primjenjuju odredbe članka 109i.

Članak 13.

U članku 110. stavak 1. se briše, a stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

Članak 14.

U članku 127. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8.:

»(7) Kod planiranja sigurnosnih ispusta iz crpnih stanica, prije ispuštanja pročišćene i/ili nepročišćene otpadne vode u prijemnik (more) treba predvidjeti okno za uzorkovanje otpadne vode. Kakvoća vode u oknu za uzorkovanje treba biti u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(8) Crpnu stanicu kanalizacije - CS Namori treba izvesti u području luke podzemno, a odzračnik oblikovati na način da se uklopi u cjelinu, te iskoristi kao element urbane opreme (jarbol za zastavu s nadzornom kamerom).«

Članak 15.

U članku 139. iza stavka 2. dodaje se stavak 3.:

»(3) Svi proizvođači otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih temeljem Zakona, Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, odredbama važećeg Prostornog plana Primorsko-goranske županije, kao i odgovarajućih propisa Općine Vrbnik.«

Članak 16.

U članku 152. iza stavka 8. dodaje se stavak 9.:

»(9) Za luku otvorenu za javni promet županijskog značaja Vrbnik treba izraditi Plan postupanja u slučaju požara i osigurati opremu i uvjete za djelovanje prema planu tj. osigurati protupožarnu zaštitu sukladno propisima.«

Članak 17.

U članku 155d. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:

»(2) Radi sprječavanja onečišćenja uzrokovanih pomorskim prometom i lučkim djelatnostima potrebno je provoditi sljedeće mjere zaštite:

- u luci otvorenoj za javni promet (LO) treba osigurati prihvat zauljenih voda i istrošenog ulja, a po potrebi osigurati i postavljanje uređaja za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica te kontejnera za odlaganje istrošenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda, kao i krutog otpada,

- odrediti način servisiranja brodova na moru i kopnu,

- izviđanje i obavješćivanje radi utvrđivanja pojave onečišćenja.«

Članak 18.

U podnaslovu 9.9.1. ispred članka 155e., iza riječi »Suša« dodaju se riječi »i poplava voda i mora«.

Članak 19.

U članku 155e. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:

»(2) Područje obuhvata Plana zbog svojeg topografskog položaja nije u području rizika od poplava voda i mora prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Elaborat »II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1« izrađen je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Vrbnik i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik.

(2) Dva primjerka izvornika elaborata iz stavka 1. ovog članka čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik.

(3) Po jedan izvornik elaborata iz stavka 1. ovog članka zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske,

- Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije,

- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk,

- Pismohrani Općine Vrbnik.

(4) Uvid u elaborat iz stavka 1. ovog članka može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik, Trg Škujica 7 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Vrbnik: www.opcina-vrbnik.hr.

Članak 21.

Nadležno tijelo Općine Vrbnik će u roku od 30 dana utvrditi i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« objaviti pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:350-03/18-01/02

URBROJ:2142-07-03-19-35

Vrbnik,20. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK
Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2097&mjesto=51516&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr