SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA LOPAR

4.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 02/14, 96/16 i 70/17) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 21. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar
za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2019. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od =17.920,00 kuna, razdjel: 010, glava: 01001, program 1001, aktivnost A0100104, pozicija 5.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava u iznosu od =1.600,00 kuna godišnje, tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, određenog u stavku 1. ovog članka.

Prema sastavu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja podzastupljeni spol su žene.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu na način utvrđen u članku 3. ove Odluke u godišnjem iznosu kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 6.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 4. ove Odluke, obavlja Jedinstveni upravni odjel u čijoj je nadležnosti obračun i isplata.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/18).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/19-01/01

URBROJ: 2169/02-01-19-08

Lopar, 21. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51281&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr