SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA LOPAR

3.

Na temelju članka 33. stavka 1.,članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na 16. sjednici održanoj dana 21. siječnja 2019. godine donijelo je

O D L U K U
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Lopar, utvrđuju se komunalne djelatnosti od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Lopar.

Članak 2.

(1) Na području Općine Lopar obavljaju se komunalne djelatnosti, kojima se osigurava održavanje i/ili građenje komunalne infrastrukture, kako slijedi:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6.održavanje groblja,

7.održavanje čistoće javnih površina,

8.održavanje javne rasvjete.

Članak 3.

(1) Na području Općine Lopar obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:

1.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

2.usluge ukopa pokojnika,

3.obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.

Članak 4.

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, obzirom da se iste smatraju od iznimnog značenja za Općinu Lopar i njezino stanovništvo, kao komunalne djelatnosti određuju se i:

1.dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;

Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.

2.prigodno ukrašavanje naselja;

Pod prigodnim ukrašavanjem naselja razumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja za državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije i postavljanje te skidanje zastava.

Članak 5.

Komunalne djelatnosti na području Općine Lopar mogu obavljati:

1.trgovačko društvo u vlasništvu Općine Lopar ,

2.pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

3.pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

II.POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU U VLASNIŠTVU

Članak 6.

(1) Trgovačkom društvu Lopar Vrutak d.o.o. iz Lopara , Lopar 381/A,koje je u vlasništvu Općine Lopar, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4.održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6.održavanje groblja,

7.održavanje čistoće javnih površina,

8.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

9.održavanje javne rasvjete

10.prigodno ukrašavanje naselja

(3) Trgovačkom društvu Lopar Vrutak d.o.o. iz Lopara, Lopar 381/A, povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti izprethodnog stavka, točke 6.

(4) Javne ovlasti iz stavka 3. ovoga članka obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.

(5)Protiv upravnih akata društva iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar.

Članak 7.

(3) Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka6. povjeravaju se na neodređeno vrijeme, dok su trgovačka društva registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.

Članak 8.

(1) Trgovačkom društvu iz članka 6.obavljanje komunalnih djelatnosti iz istog članka, sukladno ovojOdluci,posebnim propisima kojima se uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora, koji zaključuje Općinski načelnik na osnovi godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Lopar, kojim se utvrđuje i opseg obavljanja poslova.

(2) Trgovačko društvo iz članka 6.kojem je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti iz istog članaka dužno je obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu i postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo, sukladno zakonu i jednom godišnje, do 31. ožujka podnijeti Općinskom vijeću izvješće o poslovanju u prethodnoj godini.

Članak 9.

(1) Trgovačkom društvu Lopar Vrutak d.o.o. iz Lopara, Lopar 381/A kome se nenaplatno povjerava obavljanje uslužne komunalne djelatnosti iz članka 6. stavak 1. točke 8., obavlja djelatnost u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, u skladu s posebnim propisima i odlukama Općinskog vijeća, donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.

(2) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i istima se utvrđuju:

1.uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

2.međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge,

3.način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

(3) Opći uvjeti iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na web stranici Općine Lopar, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama trgovačkog društva Lopar Vrutak d.o.o.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge.

(5) Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta isporuke komunalne usluge i ugovora o isporuci komunalne usluge.

III.OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 10.

(1) Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Lopar komunalnu djelatnost

1.obavljanje dimnjačarskih poslova

(2) Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže 5 godina.

Članak 11.

(1) Prije početka postupka davanja koncesije provode se pripremne radnje sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije, osobito:

-imenovanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka,

-izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije,

-procjena vrijednosti koncesije,

-izrada dokumentacije za nadmetanje.

(2) Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka imenuje Općinski načelnik i čine ga predsjednik i dva člana.

(3) Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(4) Općinski načelnik utvrđuje uvjete i mjerila za dodjelu koncesija, te objavljuje obavijest iz prethodnog stavka, sve u skladu sa Zakonom i posebnim propisima koji uređuju pitanje dodjele koncesija i ovom Odlukom.

(5) Nakon objave u »Narodnim novinama« obavijest o namjeri davanja koncesije, neizmijenjenog sadržaja, može se objaviti i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-stranici Općine Lopar, s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

(6) Odluku o dodjeli koncesije, nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga Općinskog načelnika donosi Općinsko vijeće.

(7) Na temelju odluke iz stavka 5. ovoga članka Općinski načelnik sklapa ugovor o koncesiji.

(8) Na sve što, u svezi s postupkom, načinom i uvjetima davanja koncesije, nije posebno obuhvaćeno ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona i posebnih propisa koje uređuju pitanje dodjele koncesije.

IV.OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
NA TEMELJU PISANOG UGOVORA O
OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 12.

(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Lopar sljedeće komunalne djelatnosti:

1.dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,

2.usluge ukopa pokojnika.

(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 13.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 12. stavak 1. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora, provode se prema propisima o javnoj nabavi.

Članak 14.

(1) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Općine Lopar sklapa Općinski načelnik.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1.komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,

2.vrijeme na koje se sklapa ugovor,

3.vrstu i opseg komunalnih usluga,

4.način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok plaćanja izvršenih usluga,

5.jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 15.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega obavljanja komunalne djelatnosti ili cijene u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora, koji odobrava Općinski načelnik.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 17.

Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkim društvima iz članaka 6. ove Odluke, a koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Lopar, u slučaju da ih trgovačko društvo nije u mogućnosti obaviti, mogu se povjeriti drugim fizičkim ili pravnim osobama na temelju članka 13. ove Odluke.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/14).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:011-03/19-01/01

URBROJ:2169/02-01-18-05

Lopar, 21. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr