SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

39.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (»Narodne novine« broj 123/17) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA
I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Članak 1.

(1) U Statutu Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) u članku 1. riječi »i područne (regionalne)« brišu se.

(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«

Čalank 2.

(1) U članku 2. brišu se stavci 2., 3. i 4.

(2) Iza stavka 1. dodaje se novi članak 2. koji glasi:

»Naziv, područje i sjedište Općine Malinska-Dubašnica određeni su zakonom.«

(3) Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 3. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Svi građani Općine Malinska-Dubašnica, uživaju jednaka prava temeljena na principima poštivanja ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti, jednakosti i izvornih načela antifašizma.

Tijela Općine Malinska-Dubašnica u postupku donošenja i provođenja akata iz svoje nadležnosti ocjenjuju i vrednuju učinke tih akata na položaj žena odnosno muškaraca, radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca.«

Članak 4.

Čalank 6.mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Općine Malinska - Dubašnica dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja, uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.«

Članak 5.

U nazivu IV. poglavlja riječi »I PODRUČNE (REGIONALNE)« brišu se.

Članak 6.

Čalank 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Malinska-Dubašnica uspostavlja i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu s zakonom i međunarodnim ugovorima.«

Članak 7.

Čalank 8.mijenja se i glasi:

»Članak 8.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.«

Članak 8.

Čalank 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Sporazum o suradnji Općine Malinska-Dubašnica i općine ili grada iz zemlje ili druge države objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.»

Čalank 9.

U članku 10. mijenjaju se stavci 2. i 3. i glase:

»Općina Malinska-Dubašnica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.«

Članak 10.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave (prostorno uređenje i urbanističko planiranje, zaštita okoliša i drugo) prenijeti na Primorsko-goransku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 10. ovoga Statuta organizirati zajednički sa drugim jedinicama lokalne samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i njihovim statutima i općim aktima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 2. ovoga članka jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 4. ovoga članka odlučuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.«

Članak 11.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području te jedinice, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.«

Članak 12.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 13.

Članak 14.a mijenja se i glasi:

»Referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica i 20% ukupnog broja birača Općine Malinska- Dubašnica.

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, Općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.«

Članak 14.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine i upisani su u popis birača.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.«

Članak 15.

U članku 16. stavak 2. briše se.

Članak 16.

U članku 17. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7., i 8. koji glase:

»Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.«

Članak 17.

U članku 23. stavku 1., podstavak 18. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju drugom imovinom pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Malinska - Dubašnica i«.

Članak 18.

(1) U članku 31. stavku 4., podstavak 8. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonskim propisima i statutom, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,«.

(2) U članku 31. stavku 4., podstavak 14. mijenja se i glasi:

»imenuje i razrješava predstavnike Općina Malinska- Dubašnica u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Malinska-Dubašnica, trgovačkih društava u kojima Općina Malinska-Dubašnica ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Malinska-Dubašnica osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.«

(3) U članku 31.stavak 6. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 4. podstavka 14. ovog članka u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja te odluke.»

Članak 19.

Članak 35.b mijenja se i glasi:

»Članak 35.b

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 vijećnika.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Općinskog načelnika.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača, Općinsko vijeća raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/ 3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim predstavničko tijelo donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Malinska-Dubašnica.«

Članak 20.

Iza članka 35.b. dodaju se novi članci 35.c i 35. d koji glase:

»Članak 35.c

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 35.d

Općinskom načelniku i njihovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za općinskog načelnika pa do dana stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine u skladu sa propisima.«

Članak 21.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine.«

Članak 22.

U članku 41.stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavakl 3.

Članak 23.

U članku 43. stavak 1., mijenja se i glasi:

»Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 1/3 članova Općinskog vijeća, i Općinski načelnik. Prijedlog sadrži podatke o:

1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,

2. imenu mjesnog odbora,

3. području i granicama mjesnog odbora,

4. sjedištu mjesnog odbora.«

Članak 24.

U članku 44. stavak 5., mijenja se i glasi:

»Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća. Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća.«

Članak 25.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.«

Članak 26.

U članku 56. stavku 1. riječ »domaćina« zamjenjuje se riječju »gospodara«.

Članak 27.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Općina Malinska-Dubašnica ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općina Malinska-Dubašnica su:

-općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama,

-prihodi od stvari u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica i imovinskih prava,

-prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, odnosno u kojima ima udio ili dionice,

-prihodi od naknada za koncesije,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Malinska-Dubašnica u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkom porezu,

-sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

-drugi prihodi određeni zakonom.«

Članak 28.

U članku 59. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Općinski načelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisani zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.«

Članak 29.

U članku 60.iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Općine Malinska-Dubašnica nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.«

Članak 30.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, nadzire zakonitost rada upravnih tijela.«

Članak 31.

U članku 65. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Upravna tijela Općine Malinska-Dubašnica neposredno izvršavaju provođenje općih akata Općinskog vijeća i u izvršavanju istih donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.«

Članak 32.

U članku 69.stavak 2. mijenja se i glasi:

»Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da stupa na snagu dan nakon objave.«

Članak 33.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Malinska- Dubašnica.

Članak 34.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:012-03/18-01/1

URBROJ: 2142/05-01-18-2

Malinska, 19. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51511&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr