SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
OPĆINA MATULJI

51.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službenen ovine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matuljina sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 23
POSLOVNE ZONE RUPA (K11)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Izmjenom i dopunom Urbanističkog plana uređenja 23 poslovne zone rupa (K11) mijenja se i dopunjuje Urbanistički plan uređenja 23 poslovne zone rupa (K11) (»Službene novine Primorsko-goranske županije br. 44/10).

Članak 2.

Elaborat »izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 23 poslovne zone rupa (K11)« se sastoji od:

A. Tekstualnog dijela plana koji sadrži:

I. Temeljne odredbe

II. Odredbe za provođenje

III. Završne odredbe

C.Priloga plana koji nisu predmet objave i sadrže
sljedeće:

1.Obrazloženje plana

2.Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjene i dopune plana popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi izmjene i dopune plana

3. Zahtjevi javnopravnih tijela iz članka 90. Zakona

4. Sažetak za javnost

5. Izvješće o javnoj raspravi

6. Evidencija postupka izrade i donošenja plana

Članak 3.

Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja 23 poslovne zone rupa (K11) izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka, broj elaborata 09/18 temeljem ugovora sklopljenog s Općinom Matulji, Klasa: 350-02/18-01/ 0006, Ur. broj: 2156/04-01-3-06-18-0009 od 17. rujna 2018. i ovjerio sukladno posebnom propisu.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 4 u prvom stavku iza riječi »servisnih«, dodaje se zarez i briše se riječ »i«. Iza riječi »obrtničkih« dodaje se tekst »i proizvodnih«.

U drugom stavku iza riječi »skladišnih«, dodaje se zarez i briše se riječ »i«. Iza riječi »djelatnosti« dodaje se zarez i tekst »čistoj i tihoj prerađivačkoj industriji te većim pogonima proizvodnog obrta«.

Članak 5.

U članku 11. u prvom stavku iza riječi »površina« dodaje se tekst: »iz članka 4. ovih odredbi«.

Članak 6.

U članku 12. dodaje se novi četvrti stavak koji glasi: »Najveća dopuštena građevinska bruto površina građevine planirane unutar poslovno obrtničke namjene (K4) je 500 m2.«.

Članak 7.

U članku 13. u drugom stavku, brojka »9,0« zamjenjuje se brojkom »10,0«.

Članak 8.

U članku 62. u drugom stavku, iza riječi »djelatnosti« dodaje se tekst »planirane unutar poslovno obrtničke namjene (K4)«.

Članak 9.

U članku 69. dodaje se drugi stavak koji glasi: »Obrtničke proizvodne djelatnosti planirane unutar zone (K) moraju svoju djelatnost organizirati isključivo u zatvorenom prostoru, budući da zona graniči s građevinskim područjem naselja.«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Elaborat Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 23 poslovne zone rupa (K11) izrađen je u 4 (četiri) izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Matulji i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 11.

Ovaj Plan stupa nasnaguosmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/18-01/0003

URBROJ: 2156/04-01-3-06-18-0023

Matulji, 20.prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković, bacc.oec. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51211&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr