SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
OPĆINA MATULJI

50.

Na temelju članka 86. Stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 20.prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Matulji

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/05 i 10/15 - u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.

Donošenju Odluke o izradi Plana pristupa se iz razloga što je Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/16 i 16/18) prestala važiti protekom roka od dvije godine od dana njezine objave do dana sazivanja javne rasprave sukladno odredbi članka 87. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu II. izmjena i dopuna Plana je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17).

II. Izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 ispravak i 163/04) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Članak 4.

Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Ovom Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Plana preuzimaju se razlozi za izradu plana utvrđeni Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/16 i 16/18) kako slijedi:

-potreba za usklađenjem s Prostornim planom uređenja Općine Matulji (odredbe za provođenje, prometna rješenja),

-potreba za usklađenjem s odredbama Zakona o prostornom uređenju na način da se redefinira obveza izrade detaljnih planova uređenja koji su bili predviđeni važećim Planom,

-potreba za usklađenjem granice obuhvata Plana s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići,

-potreba za gradnjom građevina društvene namjene (dom za starije osobe i dr.),

-detaljnije planiranje površina za koje je važećim Planom bila predviđena obveza izrade DPU-a,

-nemogućnost provedbe odredbi važećeg Plana na dijelu poslovne pretežito trgovačke namjene (u zoni K2 i drugdje),

-promjena vlasničkih odnosa dijela zone oznake K4 poslovno-centralna i potreba za sadržajima mješovite namjene, pretežito poslovne,

-promjena okolnosti vezano za područja poslovno-turističke namjene oznake K5 i sportsko rekreacijske namjene R2,

-potrebe osiguranja zemljišta za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se planiraju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji

-potreba prenamjene neizgrađene planirane zone R2 u cilju racionalnijeg korištenja zemljišta za naseljske funkcije Matulja (turističke i uslužne),

-nemogućnost uređenja prometnica prema uvjetima iz važećeg Plana (u zoni M2 i drugdje),

-potreba za usklađenjem s elementima državnih cesta (čvor Trinajstići, puni profil autoceste Matulji-Rogovići, čvor Kuk),

-potreba za usklađenjem željezničke infrastrukture postojeće željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane - državna granica u obuhvatu Plana sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo- Rijeka-Šapjane,

-potreba prenamjene planirane zone autobusnog kolodvora - terminala,

-potreba planiranja plinske mreže i usklađenja mreže vodoopskrbe i odvodnje.

OBUHVAT II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/ 17-pročišćeni tekst i 31/17).

Granica važećeg Plana se sukladno stavku 1. mijenja i usklađuje s granicom utvrđenomProstornim planom uređenja Općine Matulji, i kao takva usklađuje s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Plana preuzima se sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata Plana utvrđena Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/16 i 16/18) kako slijedi:

»Naselje Matulji centralno je naselje Općine Matulji u kojem je koncentriran veći dio stanovništva,gospodarskih, društvenih i javnih sadržaja. Dio prostora u obuhvatu Plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora.

Urbanistički plan uređenja Matulja donesen je 2005. godine, a Izmjena i dopuna dijela Plana 2015. godine.

Razvojem naselja ukazala se potreba za drugačijim organiziranjem i smještajem planiranih sadržaja u odnosu na osnovni Plan.

Izlaganjem i utvrđivanjem podataka nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići pojavila se potreba za usklađivanjem podataka sa novim podlogama.

U naselju, zone za koje je bila propisana obveza izrade detaljnih planova uređenja ostale su neizgrađene.

Provedbom arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Matuljima, 2015. godine dobiveno je rješenje uređenja centra Matulja i dijela društvenih sadržaja.

Lokacija za izgradnju doma za starije osobe oznake D2 važećim Planom planirana je na zemljištu u privatnom vlasništvu, što otežava realizaciju planiranog sadržaja.

Područja gospodarske namjene oznake K u građevinskom području naselja Matulji i Mihotići uglavnom su neizgrađena zbog restriktivnih uvjeta za smještaj gospodarskih djelatnosti. Temeljem zakonskih odredbi koje ukidaju obvezu izrade detaljnih planova uređenja, a i zatečenog stanja u prostoru ukazala se potreba za revidiranjem određenih planskih rješenja za ovu namjenu.

Na zemljištu u zoni oznake K4 došlo je do promjene vlasničkih odnosa, a izgrađeni objekti svojom namjenom ne odgovaraju centralnim sadržajima, pa ga je u tom smislu potrebno drugačije organizirati.

Zbog izgradnje punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji predviđeno je uklanjanje određenog broja postojećih stambenih objekata. Za izgradnju zamjenskih objekata pogodno zemljište nalazi se na dijelu područja planirane zone rekreacijske namjene R2, koje je u potpunosti neizgrađeno i neuređeno. Budući da je Općina Matulji ulagala u uređenje i izgradnju rekreacijske zone u centru naselja, a za istu namjenu je na raspolaganju još jedna neizgrađena zona, ne postoji potreba za planiranjem zone R2. Područje zone rekreacijske namjene R2 na predjelu Kopićevac svojom vlasničkom strukturom, konfiguracijom i orijentacijom pogodno je i za turističku namjenu.

Planirana zona autobusnog kolodvora - terminala nije privedena namjeni, a s obzirom da je temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Matulji organiziran i izveden terminal u Permanima, prestaje potreba za planiranjem terminala u Matuljima.

U koridorima prometnica na sjeverozapadnom dijelu naselja uključujući radne zone i centar naselja izgrađena je cijevna mreža planirana za uspostavu plinoopskrbe, dok je mreža vodoopskrbe i odvodnje proširena.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Plana preuzimaju se ciljevi i programska polazišta utvrđena Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 13/16 i 16/18) kako slijedi:

-izvršiti usklađenje Plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju osobito da se izrada detaljnih planova uređenja ne planira,

-izvršiti usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji,

-izvršiti usklađenje Plana s podacima iz nove katastarske izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići,

-organizaciju i uređenje centralne zone Matulja planirati na način da se u prostor implementira idejno urbanističko arhitektonsko rješenje uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra,

-granicu obuhvata Plana uskladiti s granicom obuhvata važećih detaljnih planova uređenja u pravilu isključivanjem obuhvaćenog područja iz obuhvata Plana, te istu uskladiti s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići, s novim prometnim rješenjima i po potrebi drugim elementima Plana,

-na prostoru Frančići te adekvatnim lokacijama na zemljištu u vlasništvu Općine Matulji na prostoru stambene namjene osigurati prostor za zamjenska gradilišta za građevine koje se planiraju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji,

-u skladu s Prostornim planom uređenja, obzirom na činjenicu da su sport i rekreacija planirani na drugim područjima naselja, umjesto sportske namjene planirati pretežito turističku namjenu na prostoru Kopićevac,

-na području poslovno-turističke namjene K5 planirati sadržaje turističke, trgovačke i druge poslovne namjene,

-na dijelu poslovno-centralne zone oznake K4 (u zoni »Tiba«) omogućiti zadržavanje i rekonstrukciju postojećih sadržaja, u dijelu područja planirane namjene K4 predvidjeti poslovno-stambene centralne sklopove i mogućnost prenamjene u mješovitu namjenu s centralnim sadržajima, planirati veliki udio zelenih površina, dječja igrališta, pješačke i kolne komunikacije s parkiranjem u podzemnim etažama,

-osigurati adekvatnu površinu za izgradnju objekata javne i društvene namjene vodeći računa o vlasništvu zemljišta vezano uz optimalni vremenski rok realizacije zahvata,

-izmijeniti i dopuniti prometnu mrežu javnih i nerazvrstanih cesta, definirati potrebe i mogućnosti rekonstrukcije pojedinih nerazvrstanih cesta, izgradnju i rekonstrukciju raskrižja, te izmjene u regulaciji prometa temeljem »Prostorno-prometne studije naselja Matulji unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Matulji« uključujući usklađenje s prometnim projektima,

-planirati plinsku mrežu,

-uskladiti željezničku infrastrukturu u koridoru postojeće željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane-državna granica u obuhvatu Plana sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane,

-izvršiti promjenu namjene zone autobusnog kolodvora-terminala,

-planirati uvjete za unapređenje stanja u prostoru, stanovanja i razvoja gospodarstva na području naselja Matulji prema prijedlozima građana i gospodarskih subjekata u tijeku izrade i javne rasprave o II. izmjenama i dopunama Plana.

Članak 9.

II. izmjene i dopune Plana odnose se na izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

POPIS STRUČNIH PODLOGA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

II. izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na katastarskim geodetskim podlogama Državne uprave za katastar.

Za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Plana, koristit će se stručne podloge i ostala dokumentacija nastala u postupku izrade Plana temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 16 i 16/18).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 11.

Kao stručno rješenje II. izmjena i dopuna Plana koristit će se podloge koje je temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/16 i 16/18) izradio stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje poslova prostornog uređenja

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU II.IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Za potrebe izrade II. izmjena i dopuna Plana koristiti će se podaci, planske smjernice i dokumenti koji su pribavljeni tijekom izrade Plana temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 16 i 16/18) od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjene i dopune Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi II. Izmjene i dopune Plana.

Temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/16 i 16/18) Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) zatraženi su od:

1.Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

2.Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3.HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

4.HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija,

5.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

6.Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

7.Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb,

8.BINA Istra održavanje i upravljanje d.o.o. Zrinšćak 57, 52426 Lupoglav,

9.Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

10.Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

11.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Đure Šporera 4, 51000 Rijeka,

12.Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,)

13.HŽ infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,

14.Energo, d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka,

15.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, Maršala Tita 4, 51410 Opatija

16.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

17.Komunalac d.o.o. Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

18.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička 80, 10000 Zagreb.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU II. IZMJENE I DOPUNE PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 13.

Rok za izradu II. Izmjene i dopune Plana po pojedinim fazama:

-javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog II.Izmjena i dopuna Plana - 8 dana,

-izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

-izrada nacrta konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Plana - u roku od 10 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

-izrada konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Plana u roku od 8 dana od izrade nacrta konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Plana,

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 14.

Izvori financiranja za izradu II. Izmjene i dopune Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-02/18-01/0003

URBROJ: 2156/04-01-3-06-18-0002

Matulji, 20. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković bacc.oec. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51211&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr